Podnikatelia

Pripravuje sa tzv. dočasná ochrana podnikateľov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2020

Dňa 14.4.2020 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Návrh“). 

Cieľom Návrhu je zákonom ustanoviť poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom (i) ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, (ii) ktorým oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12.3.2020 a (iii) ktorí k 12.3.2020 neboli v úpadku a sú zasiahnutí negatívnymi dopadmi COVID-19.

Návrh zákona stanovuje, že dočasnú ochranu má podnikateľovi poskytnúť príslušný súd na základe žiadosti vo forme formulára, ktorý bude zverejnený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a v ktorom bude musieť žiadateľ vyhlásiť, že (i) je oprávnený podať žiadosť, (ii) k 12.3.2020 nebol v úpadku, (iii) ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie, (iv) v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto úkonov odstránil, (v) v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil, (vi) vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín v zmysle § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Súd poskytne podnikateľovi dočasnú ochranu vo forme potvrdenia o poskytnutí dočasnej ochrany ak bude žiadosť obsahovať všetky náležitosti a dočasná ochrana podnikateľa bude zverejnená v Obchodnom vestníku.

Dočasná ochrana podnikateľa má mať nasledovné účinky:

(i) Druhá zmluvná strana podnikateľa nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s podnikateľom pod dočasnou ochranou alebo od nej odstúpiť z dôvodu omeškania s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred poskytnutím dočasnej ochrany.

(ii) Podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je počas jej trvania povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok.

(iii) Dočasná ochrana má zabrániť prejednaniu veriteľských návrhov na konkurz.

(iv) Voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku.

(v) Exekučné konanie začaté po 12.3.2020 voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti sa počas dočasnej ochrany prerušuje.

(vi) Proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou skôr, ak ide o pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila osobe s ním spriaznenej podľa zákona o konkurze.

(vii) 
Počas trvania dočasnej ochrany neplynú lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov.

Podnikateľ pod dočasnou ochranou má mať v zmysle Návrhu zákona aj určité povinnosti: (i) podnikateľ pod dočasnou ochranou v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, má vynaložiť snahu za účelom uspokojenia jeho veriteľov v čo najvyššej miere, (ii) podnikateľ pod dočasnou ochranou bude povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb, (iii) podnikateľovi pod dočasnou ochranou sa zakazuje najmä rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a musí sa zdržať nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie a (iv) záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania oprávnený uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami.
 
Dočasná ochrana má zaniknúť dňa 1. októbra 2020, pričom vláda Slovenskej republiky môže tento časový rámec predĺžiť, najdlhšie však do 31. decembra 2020. Dočasná ochrana tiež zanikne, ak o jej ukončenie požiada podnikateľ pod dočasnou ochranou alebo o jej zrušení rozhodne súd (i) ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, (ii) predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo (iii) podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.

O prijatí Návrhu zákona a o jeho účinnosti, ako aj o ďalších zmenách, Vás budeme informovať v ďalších vydaniach bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....