Iné

Pripravuje sa v NR SR – Návrh novely zákona o Slovenskej televízii

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2006

V týchto dňoch NR SR rokuje o novele zákona o Slovenskej televízii, ktorá by mala zmierniť náročnosť procesu voľby nového generálneho riaditeľa.V týchto dňoch NR SR rokuje o novele zákona o Slovenskej televízii, ktorá by mala zmierniť náročnosť procesu voľby nového generálneho riaditeľa. Zohľadňuje možnosť nezvolenia generálneho riaditeľa v rámci jednej voľby a v záujme zabezpečenia kontinuity riadenia verejnoprávnych médií navrhuje systém, ktorý upravuje voľbu generálneho riaditeľa.

Generálneho riaditeľa by podľa návrhu mala voliť Rada STV najmenej dvojtretinovou väčšinou na základe verejného vypočutia, pričom v rámci jednej voľby môžu prebehnúť o kandidátoch tri hlasovania. Ak žiaden z kandidátov nezíska najmenej dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých členov rady, malo by sa hlasovanie na základe verejného vypočutia opakovať najneskôr do piatich dní. Na opakovanom hlasovaní sa zúčastnia kandidáti, ktorí získali najmenej tri hlasy. Ak by ani v opakovanom hlasovaní nezískal žiaden z kandidátov dvojtretinovú väčšinu a aspoň jeden z kandidátov by získal aspoň šesť hlasov, uskutoční sa na tom istom zasadnutí ďalšie hlasovanie. V ďalšom hlasovaní rada volí generálneho riaditeľa tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady. Ak by sa nepodarilo zvoliť generálneho riaditeľa ani na základe tretieho hlasovania, rada bude po schválení novely povinná zverejniť do piatich dní od uskutočnenia neúspešného hlasovania novú výzvu na prihlásenie kandidátov.

S ohľadom na kompetenciu Rady STV voliť a odvolávať generálneho riaditeľa sa navrhuje vytvoriť i inštitút dočasného štatutárneho zástupcu, ktorého bude rada určovať na čas od skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa do zvolenia nového generálneho riaditeľa. Rozsah, v akom bude dočasný štatutárny zástupca riadiť činnosť verejnoprávneho média, bude určovať rada. Rada schváli za štatutárneho zástupcu niektorého zo zástupcov, ktorých poveril generálny riaditeľ a ktorý vykonával svoju funkciu v čase skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa. Ak by takýto štatutárny zástupca nebol, rada schváli za štatutárneho zástupcu iného zamestnanca STV, ktorému môže určiť odmenu v pomere k jeho mzde. Rada si bude môcť dočasného štatutárneho zástupcu a rozsah jeho právomoci určiť už v priebehu výkonu funkcie generálneho riaditeľa, dočasný štatutárny zástupca však bude riadiť STV až po skončení výkonu funkcie generálneho riaditeľa. Generálnemu riaditeľovi pritom zostáva právo určiť si najviac dvoch svojich zástupcov, ku ktorým sa vyjadruje rada a ktorí ho zastupujú v čase jeho neprítomnosti v rozsahu určenom generálnym riaditeľom. Skončením výkonu funkcie generálneho riaditeľa však takéto poverenie končí a vzniká poverenie pre dočasného štatutárneho zástupcu. Poverenie štatutárneho zástupcu, ktoré určí rada však nesmie byť obmedzené tak, aby dočasný štatutárny zástupca nemohol vykonávať úkony nevyhnutné na bežný prevádzkový chod inštitúcie alebo dôležité z hľadiska hospodárenia Slovenskej televízie.

Účinnosť navrhovanej novej právnej úpravy navrhuje na 1. novembra2006.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....