Podnikatelia

Pripravuje sa v NR SR – Návrh zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2005

V NR SR sa v súčasnosti rokuje o návrhu zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Venujeme sa jednotlivým zásadám, povinnostiam zamestnávateľov, sprísneným podmienkam odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika a ďalším novinkám, ktoré by mala táto nová právna úprava priniesť.NÁVRH ZÁKONA O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI

V októbri vláda do NR SR predložila návrh zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005. V prípade, že návrh zákona bude schválený, nahradí doposiaľ platnú právnu úpravu z. č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, účinnú od 1. januára 1997.

ÚČEL PRÁVNEJ ÚPRAVY

Účelom návrhu zákona je posilniť systémovú komplexnosť právnej úpravy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čím sa dôslednejšie zabezpečí bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, vylúčenie alebo zníženie vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce, a to aj v zmysle smernice Rady č. 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci.

PREDMET A PÔSOBNOSŤ ZÁKONA

Predmetom zákona bude ustanoviť všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Pôsobnosť zákona bude smerovať voči všetkým zamestnávateľom a zamestnancom vo všetkých odvetviach výrobnej sféry aj nevýrobnej sféry. Povinnosti a opatrenia ustanovené zákonom sa budú v nevyhnutnom rozsahu vzťahovať aj na ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a právnickú osobu pri zaradení odsúdeného do práce a na odsúdeného, ktorý je zaradený do práce, fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, a na jej manžela, deti alebo rodičov, ak sa podieľajú na plnení jej podnikateľských úloh, organizátora dobrovoľných aktivít a na fyzickú osobu vykonávajúcu prácu podľa pokynov organizátora dobrovoľných aktivít a fyzickú osobu, ktorá sa nachádza s vedomím zamestnávateľa na jeho pracovisku alebo v jeho priestore. Zákon sa nemá vzťahovať na činnosti vykonávané profesionálnymi vojakmi alebo občanmi povolanými na výkon mimoriadnej služby v čase po vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu alebo vyslanými mimo územia Slovenskej republiky na účely humanitárnej pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misií – i v takom prípade sa však má zabezpečiť najvyššia možná úroveň bezpečnosti a zdravia. Nová právna úprava by tak svoju pôsobnosť mala rozšíriť i na ďalšie, doteraz nepovinné subjekty.

SPRESNENIE POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA, ZAMESTNANCA A ĎALŠÍCH SUBJEKTOV

Zamestnávateľovi aj zamestnancom sa ustanovujú povinnosti pri vzniku pracovného úrazu, služobného úrazu alebo iného úrazu, choroby z povolania, priemyselnej otravy, nebezpečnej udalosti, bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a pri vzniku závažnej priemyselnej havárie. Návrh zákona zriaďuje preventívne a ochranné služby, ktorých poslaním je organizovanie a vykonávanie odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Upresňujú sa úlohy, ktoré na ten účel plní bezpečnostno-technická služba a pracovná zdravotná služba, ako aj ich postavenie. Ustanovujú a podmienky odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika, upravuje sa ich kumulácia s inými odbornými funkciami a tiež podmienky, za akých môže sám zamestnávateľ vykonávať odborné úlohy bezpečnostného technika.

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V OBLASTI OCHRANY PRÁCE

Návrh zákona ustanovuje podmienky na vydávanie a odoberanie oprávnení na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce. Návrh zákona obsahuje splnomocňovacie ustanovenia na vydanie ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom zdravotníctva SR a Štatistickým úradom SR, ktoré podrobnejšie upravia podmienky a požiadavky špecifi ckých oblastí zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V prípade, že bude návrh zákona schválený, mal by nadobudnúť účinnosť už 1. januára 2006.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....