Podnikatelia

Pripravuje sa v NR SR – Návrh zákona o dani z motorových vozidiel

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2014

Po schválení návrhu novely zákona o dani z motorových vozidiel by sa mal zmeniť aktuálne platný systém hradenia daní z motorových vozidiel. Vyplýva to z návrhu nového zákona o dani z motorových vozidiel, ktorý bol dňa 22. augusta 2014 doručený do Národnej rady SR. Daň bude podľa dôvodovej správy spravodlivejšia, ekologickejšia a prehľadnejšia. Sadzby dane sa zjednotia a budú rovnaké pre celé Slovensko, pričom pri výške sadzieb bude veľkú úlohu zohrávať najmä ekologickosť vozidla a jeho vplyv na životné prostredie.

Cieľom návrhu zákona je podľa dôvodovej správy odstránenie disproporcií, ktoré vznikajú pri aplikácii ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vo vzťahu k zdaňovaniu motorových vozidiel. Najmä zo strany podnikateľov podliehali kritike postupy jednotlivých vyšších územných celkov pri určovaní sadzieb dane a úľav na dani. V tejto súvislosti poukazovali najmä na neprimerane vysoké sadzby dane v porovnaní s okolitými krajinami a nepatrné zohľadnenie alebo aj nezohľadnenie ekologickejších vozidiel pri ich zdanení. Poznatky z doterajšej aplikácie ustanovení zákona v praxi poukazujú na nejednotný prístup vyšších územných celkov najmä pri určovaní sadzieb dane a oslobodení.

Predmetom návrhu nového zákona je zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O (ďalej len „vozidlo“) daňou z motorových vozidiel (ďalej len „daň“). Predmetom dane je podľa ust. § 2 vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období.

Predmetom dane nie je vozidlo (1) používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo, (2) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii časť I a v osvedčení o evidencii časť II je označené ako špeciálne vozidlo.

Daňovníkom je podľa návrhu nového zákona pre účely tohto zákona v zásade (1) držiteľ vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II a tiež (2) užívateľ vozidla a aj zamestnávateľ. Návrh nového zákona už v ustanoveniach nerozlišuje tuzemského a zahraničného daňovníka. Organizačná zložka sa už podľa navrhovaného znenia nepovažuje za samostatného daňovníka.

Ust. § 4 taxatívne vymedzuje vozidlá, ktoré sú oslobodené od dane, pričom toto oslobodenie daňovník uplatňuje v  daňovom priznaní, okrem oslobodenia vzťahujúceho sa na vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov. Ide o vozidlá (1) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť, (2) záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany, (3) osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme a (4) vozidlá používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

Ustanovením § 5 sa vymedzí základ dane samostatne pre vozidlo, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil), a to v závislosti od výkonu motora v kW. Zároveň sa zavádza základ dane pre osobné vozidlo na základe zdvihového objemu valcov motora v cm3 a pre úžitkové vozidlo a autobus podľa počtu náprav a najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla uvedenej v doklade. Na účely dane z motorových vozidiel sa súčasne zavádza pojem osobné vozidlo a úžitkové vozidlo a definuje sa celková hmotnosť jazdných súprav ako súčet pohotovostnej hmotnosti a užitočnej hmotnosti. Celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu je súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedených v doklade, evidencii časť II.

Podľa navrhovaného ust. § 6 sa ročné sadzby dane upravujú v prílohe č. 1 návrhu nového zákona jednotne pre celé územie Slovenskej republiky. Spresňuje sa spôsob zníženia sadzby pre vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy tak, že daňovník zaradí v daňovom priznaní ťahač a osobitne náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane než do akej by patrili podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade ako jednu návesovú jazdnú súpravu iba raz, ak sa aj použili počas zdaňovacieho obdobia v rôznych návesových jazdných súpravách; na zmeny počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliadne.

Návrh nového zákona určuje popri uvedených zmenách aj zníženie ročných sadzieb dane odstupňované v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla (vrátane tohto mesiaca), ktorý zohľadňuje ekologické kritériá, najviac po dobu 108 kalendárnych mesiacov. Ročná sadzba dane sa zníži o (1) 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,  (2) 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov a (3) o 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.

Po uplynutí tejto doby sa navrhuje vozidlá zdaniť základnou ročnou sadzbou uvedenou v prílohe zákona najviac po dobu 36 kalendárnych mesiacov. Po uplynutí celkovej doby 144 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa navrhuje zvýšiť ročné sadzby dane uvedené v prílohe tohto zákona o (1) 10 % po dobu 12 kalendárnych mesiacov a (2) o 20 % pre vozidlá staršie ako 156 kalendárnych mesiacov.

V prípade hybridných motorových vozidiel alebo hybridných elektrických vozidiel, motorových vozidiel s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo na vodíkový pohon, sa navrhuje znížiť ročnú sadzbu dane alebo upravenú ročnú sadzbu dane o 50 %. Ustanovuje sa aj daňové zvýhodnenie pre vozidlá používané v rámci kombinovanej dopravy.

Návrh nového zákona stanovuje vznik daňovej povinnosti prvým dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane okrem použitia vozidla právnym nástupcom daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie ako aj v prípade zmeny daňovníka k jednému predmetu dane v priebehu jedného kalendárneho mesiaca. Zánik daňovej povinnosti návrh zákona v ust. § 9 ods. 2 viaže k poslednému dňu mesiaca, v ktorom došlo k (1) vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel, (2) ukončeniu alebo prerušeniu podnikania, (3) zániku daňovníka bez likvidácie, (4) zmene držiteľa vozidla alebo (5) ukončeniu použitia vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla, bola zrušená alebo nepoužíva vozidlo na podnikanie.

V súvislosti s precizovaním vzniku a zániku daňovej povinnosti sa osobitne uvádza posúdenie vzniku a zániku daňovej povinnosti v prípade zmeny daňovníka pri tom istom vozidle počas zdaňovacieho obdobia. Pôvodnému daňovníkovi zanikne daňová povinnosť posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k zmene  daňovníka a novému daňovníkovi daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom k uvedenej zmene došlo, čím sa zamedzí duplicitnému zdaneniu toho istého vozidla v jednom mesiaci. Zavádza sa oznamovacia povinnosť daňovníka v súvislosti s oznámením skutočnosti, že sa vozidlo nestalo v zdaňovacom období predmetom dane a ani o tomto vozidle nebolo účtované. Lehota na oznámenie tejto skutočnosti bude do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

V navrhovanom zákone sa ustanovuje zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok, ktoré však nebude platiť pre daňovníkov, ktorí sa zrušujú bez likvidácie, s likvidáciou, vstúpili do konkurzu, ukončili podnikanie, respektíve zomreli. V takých prípadoch sa ustanovujú osobitné zdaňovacie obdobia. Ustanovuje sa povinnosť podať daňové priznanie do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia správcovi dane. Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je daň splatná. Miestna príslušnosť správcu dane sa riadi zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. pre fyzickú osobu podľa jej trvalého pobytu a pre právnickú osobu podľa jej sídla.

Ustanovením § 11 sa návrhom nového zákona zavádza tzv. preddavok na daň ako povinnej platby daňovníka počas zdaňovacieho obdobia. Preddavky na daň by sa mali platiť štvrťročne vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane, a to v prípade, ak predpokladaná daň presiahne sumu 700 Eur a nepresiahne sumu 8.300 Eur. Daňovník, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 Eur, by mal preddavky platiť mesačne, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Ak dôjde k schváleniu návrhu nového zákona, daňovník, ktorého predpokladaná daň nepresiahne 700 Eur a daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia, preddavky na daň na zdaňovacie obdobie nebude platiť.

Zároveň sa ustanovuje termín na zaplatenie dane, ktorý je zhodný s termínom podania daňového priznania. Povinnosť platiť preddavky môže zmeniť správca dane sám alebo na základe žiadosti daňovníka. Povinnosť platiť preddavky na daň zaniká daňovníkovi, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, s likvidáciou, vstúpil do konkurzu, ukončil podnikanie respektíve zomrel, a to od povinnej platby preddavku splatného po dni, v ktorom došlo k tejto rozhodujúcej skutočnosti. Výpočet pomernej časti dane nadväzne na skutočnosť, že v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikla a zanikla daňová povinnosť sa viaže k počtu mesiacov, v ktorých vozidlo bolo predmetom dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa používalo vozidlo na podnikanie.

Pre vozidlá používané mimo výkonu vo verejnom záujme sa pomerná časť dane vypočítava ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny ročnej sadzby dane a počtu dní, v ktorých sa vozidlo použilo na podnikanie. Ustanovuje sa povinnosť doplatiť rozdiel dane v prípade zaplatenia preddavkov v nižšej sume ako je následne vypočítaná daň za zdaňovacie obdobie, naopak v prípade, ak boli preddavky zaplatené vo vyššej sume ako je vypočítaná daň, vzniknutý preplatok sa použije podľa daňového poriadku. Daň a preddavky na daň sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Navrhuje sa upraviť prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015, kedy by po schválení mal nový zákon vstúpiť do účinnosti, a to nasledovne: ak daňová povinnosť a oznamovacia povinnosť vznikne do 31. decembra 2014 podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. V takom prípade sa ešte bude postupovať podľa zákona účinného do 31. decembra 2014.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....