Iné

Pripravuje sa v NR SR – Návrh zákona o tripartite

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2006

Dňa 1. februára 2006 nadobudne účinnosť dlho pripravovaná novela zákona o obchodnom registri. Novela prináša niekoľko zmien, z ktorých niektoré majú len legislatívno-technický charakter, ďalšie však prinášajú v oblasti registrácie obchodných spoločností závažné zmeny.Vláda predložila do NR SR návrh zákona o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (zákon o tripartite), ktorý je výsledkom rokovaní medzi štátom, ktorý zastupuje vláda SR a sociálnymi partnermi, ktorými sú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov.

Návrh zákona vychádza zo zásad uplatňovania pluralizmu – z existencie viacerých organizácií zamestnávateľov a z existencie viacerých organizácií pracovníkov – zamestnancov. Základným zámerom návrhu zákona je zaviesť účinné trojstranné konzultácie medzi zástupcami vlády SR, zástupcami zamestnávateľov a zástupcami zamestnancov na celoštátnej úrovni vo vymedzenej problematike s cieľom udržať sociálny mier. Pod výrazom konzultácie sa rozumie, že ide o diskusiu (rozpravu), výmenu názorov medzi účastníkmi na konkrétnu sledovanú problematiku, ktorú vymedzuje tento návrh zákona s cieľom zistiť názory, stanoviská, odporúčania a závery sociálnych partnerov a vlády SR k predmetnej problematike. Výsledok alebo záver konzultácií sa chápe v tom zmysle, že konečné rozhodnutie má podľa daného prípadu spočívať buď na vláde, alebo na zákonodarnom zbore. Účelom tohto zákona je podpora účinného sociálneho dialógu na celoštátnej úrovni medzi štátom a zamestnávateľmi a zamestnancami prostredníctvom svojich zástupcov.

Zástupcom štátu podľa návrhu zákona má byť vláda SR. Zástupcami zamestnávateľov majú byť zástupcovia vymenovaní reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov, pričom reprezentatívne združenie zamestnávateľov je združenie zamestnávateľov, ktoré združuje zamestnávateľov z viacerých odvetví hospodárstva alebo má pôsobnosť najmenej v piatich krajoch, ktorí spolu zamestnávajú najmenej 100 000 zamestnancov v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu. Zástupcami zamestnancov majú byť reprezentatívne združenia odborových zväzov, pričom reprezentatívne združenie odborových zväzov je združenie odborových zväzov, ktoré združuje zamestnancov v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu z viacerých odvetví hospodárstva s najmenej 100 000 zamestnancami, ktorí sú členmi odborov. Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov preukazujú svoju reprezentatívnosť na žiadosť zástupcov vlády alebo sociálneho partnera, ktorý vyslovil pochybnosť o ich reprezentatívnosti. O už raz preukázanej reprezentatívnosti môže zástupca vlády alebo sociálny partner vysloviť pochybnosť až po uplynutí 12 mesiacovod uznania reprezentatívnosti. Zástupcovia zamestnávateľov preukazujú reprezentatívnosť predložením zoznamu združených zamestnávateľov, ktorý obsahuje obchodné meno (meno a priezvisko), identifikačné číslo, sídlo (bydlisko) a počet zamestnancov. Zástupcovia zamestnancov preukazujú reprezentatívnosť predložením zoznamu odborových organizácií, ktorý obsahuje počet zamestnancov, ktorí sú členmi odborov. Prípadný spor o určenie reprezentatívnosti má riešiť rozhodca, na ktorom sa sociálni partneri dohodnú a ak k dohode nedôjde, určí ho Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo zoznamu rozhodcov, ktorý vedie podľa osobitného predpisu.

Návrh zákona navrhuje zriadiť Hospodársku a sociálnu radu SR so sídlom v Bratislave. Rada má byť konzultačný a dohodovací orgánvlády a sociálnych partnerov na celoštátnej úrovni. Do jej kompetencie má patriť (1) dohodovanie stanovísk a odporúčaní v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja a rozvoja zamestnanosti, (2) uzatváranie dohôd v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja a rozvoja zamestnanosti, (3) dohodovanie stanovísk a odporúčaní v oblasti štátneho rozpočtu, (4) dohadovanie stanovísk k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa týkajú dôležitých záujmov zamestnancov a zamestnávateľov, najmä hospodárskych, sociálnych, pracovných a mzdových podmienok, podmienok zamestnávania a podmienok podnikania, (5) podpora všetkých foriem kolektívneho vyjednávania, (6) zriaďovanie jej poradných orgánov, (7) schvaľovanie rokovacieho poriadku rady. Rada má pozostávať z 21 členov, pričom siedmich zástupcov má menovať vláda, siedmich zástupcov reprezentatívne združenia zamestnávateľov a siedmich zástupcov reprezentatívne združenia odborových zväzov. Počet členov rady zastupujúcich reprezentatívne združenia zamestnávateľov sa určí pomerne k počtu zamestnávaných zamestnancov. Počet členov rady zastupujúcich reprezentatívne združenia odborových zväzov sa určí pomerne k počtu združených zamestnancov, ktorí sú členmi odborov. Činnosť rady má byť finančne zabezpečená zo štátneho rozpočtu a výdavky, ktoré vznikli členom orgánov rady v súvislosti s účasťou na rokovaní orgánov rady, má uhrádzať sociálny partner, ktorého zastupujú.

Vláda navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť dňa 1. marca 2007.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....