Služby

Pripravuje sa v NR SR – Novela exekučného poriadku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2008

V NR SR sa v druhom čítaní nachádza poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým by mal byť s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 novelizovaný Exekučný poriadok. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prezentujeme zmeny, ktoré by do Exekučného poriadku prinieslo prijatie tohto návrhu zákona, týkajúceho sa činnosti súdnych exekútorov, o ktorej sme sa zmienili v marcovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
V rámci práve prebiehajúceho legislatívneho procesu v NR SR postúpil do druhého čítania návrh na vydanie zákona, prijatím ktorého by sa zmenil a doplnil zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „návrh novely Exekučného poriadku“ alebo len „návrh zákona“). V návrhu novely Exekučného poriadku sa navrhuje jej účinnosť odo dňa 1. januára 2009.

Činnosti súdnych exekútorov sme sa venovali v marcovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Činnosti súdnych exekútorov sa týka aj táto pripravovaná právna úprava, cieľom ktorej by malo byť zrýchlenie a zefektívnenie vymoženia výživného súdnym exekútorom v prípade, ak je osoba, od ktorej má súdny exekútor vymôcť výživné (ďalej v texte len „povinný“), držiteľom vodičského preukazu.

Subjektom, ktoré z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej činnosti vedú evidenciu vodičských preukazov by prijatím tohto návrhu novely Exekučného poriadku vznikla nová právna povinnosť spočívajúca v povinnosti oznámiť súdnemu exekútorovi na jeho písomnú žiadosť, či je povinný držiteľom vodičského preukazu, prípadne aj ďalšie údaje potrebné pre vykonanie exekúcie. Ustanovenia Exekučného poriadku týkajúce sa povinnosti tretích osôb poskytnúť súdnemu exekútorovi súčinnosť by touto zmenou neboli dotknuté.

V súčasnosti je súdny exekútor pri vymáhaní výživného od povinného oprávnený vykonať exekúciu spôsobmi vyplývajúcimi z ustanovenia § 63 Exekučného poriadku, a to (1) zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, (2) prikázaním pohľadávky, (3) predajom hnuteľných vecí, (4) predajom cenných papierov, (5) predajom nehnuteľnosti a/alebo (6) predajom podniku, pričom súdny exekútor môže exekúciu v jednom exekučnom konaní vykonať aj niekoľkými spôsobmi. Prijatím predloženého návrhu novely Exekučného poriadku by sa vyššie uvedené spôsoby vykonania exekúcie rozšírili o ďalší spôsob, a to o oprávnenie súdneho exekútora vykonať exekúciu príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

V zmysle tohto návrhu zákona by súdny exekútor v prípade zistenia, že povinný je držiteľom vodičského preukazu, mohol na základe nového ustanovenia § 179a Exekučného poriadku vydať exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu tomu, kto nesplní výživné stanovené vykonateľným rozhodnutím súdu, pričom orgánom príslušným na zadržanie vodičského preukazu by bol ten orgán Policajného zboru SR, ktorý vodičský preukaz vydal. Tento spôsob vykonania exekúcie na vymoženie výživného by podľa tohto návrhu zákona nemohol byť uplatnený vtedy, ak by bol povinný vodičom z povolania, aby sa mu zadržaním vodičského preukazu neznemožnilo vykonávať povolanie, prostredníctvom ktorého má možnosť získať finančné prostriedky na platenie výživného.

Exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu by súdny exekútor bol povinný doručiť príslušnému orgánu Policajného zboru SR a súčasne aj účastníkom exekučného konania, teda oprávnenému a povinnému, tomu by sa tento príkaz doručoval do vlastných rúk. Ak by pominuli dôvody tejto exekúcie, v dôsledku vykonania ktorej bol povinnému zadržaný vodičský preukaz, teda ak by povinný nezaplatené výživné uhradil spolu s trovami exekúcie, exekútor by bezodkladne vydal príkaz na vrátenie zadržaného vodičského preukazu, ktorý by bol povinný doručiť príslušnému orgánu Policajného zboru SR a súčasne by mal povinnosť o vydaní príkazu na vrátenie vodičského preukazu upovedomiť aj povinného.

V prípade prijatia tohto návrhu zákona v znení, v akom bol predložený, by sa zadržanie vodičského preukazu v praxi mohlo využívať nielen pri exekúciách na vymoženie výživného dieťaťa, ale znenie ustanovení predloženého návrhu zákona nevylučuje ani možnosť využitia tohto postupu pri vymáhaní súdom stanoveného výživného napríklad rozvedeného manžela. V prípade iných peňažných súm však inštitút zadržania vodičského preukazu nebude možné využiť. Zadržanie vodičského preukazu ako spôsob exekúcie na vymoženie výživného je v kontinentálnom právnom systéme zakotvený napríklad v Poľsku (v ustanovení § 5 zákona o postupe voči alimentačným dlžníkom zo dňa 22. apríla 2005).

Ak by tento návrh zákon bol prijatý v navrhovanom znení, sprievodnou novelou tejto právnej úpravy by bola aj zmena zákona o cestnej premávke s rovnakou účinnosťou. Prostredníctvom tejto zmeny cestného zákona by bol jednoznačne určený orgán, ktorý by mal povinnosť zadržať povinnému (neplatičovi výživného) vodičský preukaz na základe exekučného príkazu doručeného súdnym exekútorom a súčasne by mal povinnosť vydať povinnému potvrdenie o zadržaní vodičského preukazu. Orgánom príslušným na zadržanie vodičského preukazu by na základe tejto úpravy bol orgán Policajného zboru SR, ktorý vodičský preukaz vydal, pričom tento by bol oprávnený zadržaním vodičského preukazu poveriť aj policajta.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....