Verejná správa

Pripravuje sa v NR SR – Novela školského zákona

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2015

Návrh novely školského zákona sa dotýka viacerých oblastí školského vzdelávania. Podľa návrhu by sa mali využiť vzdelávacie štandardy ako učebné osnovy, umožnilo by sa spájanie viacerých ročníkov tried prvého stupňa základnej školy, aby školám nehrozil ich zánik, alebo by sa zaviedla povinná podmienka úspešného vykonania rozdielovej skúšky pri prestupe žiaka do inej strednej školy.

Návrh novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) bol do Národnej rady Slovenskej republiky predložený dňa 17. apríla 2015. Novela by po schválení mala nadobudnúť účinnosť dňom 1. septembra 2015.

Navrhované znenie ustanovenia § 9 ods. 6 by umožnilo základným školám a gymnáziám využiť vzdelávacie štandardy ako učebné osnovy povinného vyučovacieho predmetu školského vzdelávacieho programu, ktorého časová dotácia sa nezvyšuje alebo sa zvyšuje bez rozšírenia obsahu. To isté by platilo aj pre povinné vyučovacie predmety všeobecného vzdelávania pre stredné odborné školy a konzervatóriá a kurzov pre jazykové školy. Učebnými osnovami materských škôl by tiež mohli byť vzdelávacie štandardy.

Novelou ustanovenia § 20 ods. 2 by sa posunul termín zápisu detí do prvého ročníka základnej školy zo súčasného termínu od 15. januára do 15. februára na termín od 1. apríla do 30. apríla.

Navrhuje sa zmena niektorých ustanovení týkajúcich sa vzdelávania s cezhraničným prvkomZastupiteľský úrad iného štátu by po novom mal povinnosť oznámiť Ministerstvu školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vznik zahraničnej školy na území Slovenskej republiky. Bude sa to týkať zahraničných škôl, ku ktorým dal zastupiteľský úrad súhlas. V ustanovení § 23 sa navrhuje rozšíriť formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky o vzdelávanie v Európskych školách, zriadených na základe prijatého Dohovoru, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl.

Navrhovanou novelou ustanovenia § 25 by sa určila povinnosť zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka predložiť doklad o návšteve školy do 30 dní po príchode do krajiny pobytu žiaka v zahraničí a neodkladne oznámiť každú zmenu školy, ktorú v zahraničí navštevuje. Žiak, ktorý plní školskú dochádzku na škole v zahraničí alebo v zahraničnej škole v SR, bude môcť vykonať komisionálne skúšky, ak o to zákonný zástupca alebo plnoletý žiak požiada. Ak by žiak nepožiadal a nezúčastnil sa na komisionálnych skúškach, bol by povinný vykonať komisionálne skúšky po ukončení vzdelávania v zahraničí alebo v zahraničnej škole v Slovenskej republike. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.

Podľa navrhovaného znenia ustanovenia § 29 by sa po novele mohli spájať žiaci viacerých ročníkov do jednej triedy na prvom stupni základnej školy. Súčasná právna úprava umožňuje spájanie len dvoch ročníkov do jednej triedy. Uvedená zmena by mala odstrániť problém hroziaceho zániku základných škôl z dôvodu poklesu žiakov.

Navrhuje sa tiež obligatórna rozdielová skúška, ktorú musí vykonať žiak prijatý do učebného odboru, ak chce prestúpiť do študijného odboru. Súčasné znenie ustanovenia § 34 ods. 2 a § 35 ods. 1 umožňuje prestup z učebného na študijný odbor aj bez vykonania rozdielovej skúšky. Obligatórna podmienka úspešného vykonania rozdielovej skúšky by sa po novele zaviedla aj pri prestupe žiaka do inej strednej školy.

Novým znením ustanovenia § 74 ods. 7 by sa umožnilo žiakom konať dobrovoľnú maturitnú skúšku nielen z externej časti maturitnej skúšky a internej časti maturitnej skúšky, ale aj z jednotlivých foriem internej časti maturitnej skúšky, a to písomnej alebo ústnej časti maturitnej skúšky. Dôvodom navrhovanej zmeny je potreba zavedenia možnosti pre žiakov rozšíriť si predmety maturitnej skúšky vzhľadom na požiadavky vysokých škôl v prijímacom konaní.

Po schválení novely by sa termín na postupné znižovanie počtov žiakov v osemročných gymnáziách predĺžil zo súčasnej úpravy školského roku 2016/2017 na školský rok 2018/2019.

Navrhuje sa tiež novelizácia zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (ďalej len „ zákon o správe v školstve“).

Novelou ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o správe v školstve by sa upravil súčasný mechanizmus predkladania návrhov rady školy na riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Po novom by zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia nebol povinný akceptovať prvý návrh na riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Po neúspešnom prvom výberovom konaní by bol povinný vyhlásiť druhé výberové konanie a návrh rady školy z druhého výberového konania by už bol pre zriaďovateľa záväzný.

Definovanie závažných nedostatkov v školách a v školských zariadeniach je navrhované doplnenými ustanoveniami § 13 ods. 15 až 17 zákona o správe v školstve. Podľa uvedených ustanovení by sa za závažné nedostatky zistené v škole považovali (1) neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho programu a na jeho základe vydaného školského vzdelávacieho programu, (2) neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, (3) nedodržanie povinného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia a (4) iné závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Za závažné nedostatky zistené v školskom zariadení by sa po novele považovalo (1) neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, (2) porušovanie výchovného programu, (3) nevykonávanie činnosti ustanovenej pre príslušné školské zariadenie a (4) iné závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania. Na pracovisku praktického vyučovania by sa za závažné nedostatky po novom považovalo (1) neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania podľa vzorových učebných plánov alebo vzorových učebných osnov, (2) neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, (3) nedodržanie povinného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia a (4) iné závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania. Uvedené porušenia by boli podľa nového znenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) dôvodom na spracovanie žiadosti na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete škôl a školských zariadení.

Doplneným ustanovením § 23a sa navrhuje zriadiť centrálny register škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov. Správcom a prevádzkovateľom registra by bolo ministerstvo. Centrálny register by tvorili dva podregistre, a to podregister škôl, školských zariadení a elokovaných pracovísk a podregister zriaďovateľov.

Ďalším zákonom, ktorý sa navrhuje novelizovať je zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Návrh novely doplnením ustanovenia § 5 ods. 2 o písm. l) upravuje povinnosť pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca vykonávať na základe vymenovania činnosť predsedu alebo člena skúšobnej komisie pri vykonávaní záverečných skúšok, maturitných skúšok, absolventských skúšok a štátnych jazykových skúšok.

Podľa navrhovaného doplnenia ods. 8 do § 7 by zamestnávateľ mohol umožniť dopĺňať základný úväzok učiteľovi, majstrovi odbornej výchovy a vychovávateľovi výkonom pedagogickej činnosti inej kategórie, napríklad vychovávateľ ako učiteľ alebo majster odbornej výchovy ako učiteľ. Podmienkou by bolo vykonávanie uvedenej činnosti v rozsahu najviac sedem vyučovacích hodín týždenne. Okrem uvedených zmien sa navrhuje spresnenie činností a aktivít, za ktoré môže pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získať kredity.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....