Iné

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o cenných papieroch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2011

Vláda SR navrhuje v novele zákona o cenných papieroch zaviesť definíciu a ustanoviť pravidlá prepojeného systému. Navrhuje tiež upraviť ochranu platobných systémov a systémov vyrovnania pred rizikami, ktoré vyplývajú z prípadnej insolventnosti účastníkov systémov pre prípady, ak sú uvedené systémy súčasťou prepojeného systému.

Vládny návrh novely zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh novely“ alebo „novela“) bol do NR SR doručený dňa 14. januára 2011. Cieľom návrhu je implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ sa jedná o prepojené systémy a úverové pohľadávky. Už smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES zaviedla režim, podľa ktorého sa vyrovnanie príkazov aj vymáhateľnosť vecných záruk zabezpečuje v platobných systémoch a v systémoch zúčtovania a vyrovnania. Jedným z dôvodov prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES bolo zvyšovanie počtu prepojení medzi uvedenými systémami na európskej úrovni. Účinnosť novely sa navrhuje odo dňa 30. júna 2011.

Novelou by sa malo ust. § 99 zákona o cenných papieroch doplniť o ods. 18 až 23. Predmetné odseky by mali spresniť definíciu pojmu „systém vyrovnania“ a upraviť definíciu pojmu „prepojený systém“ v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES (ďalej len „smernica“). Systém vyrovnania upravuje súčasné znenie § 99 ods. 3 písm. h) zákona o cenných papieroch ako systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi pre aspoň troch účastníkov. Navrhovaná novela by mala zmeniť uvedené ustanovenie tak, že do troch účastníkov systému nezapočítava prevádzkovateľa systému vyrovnania, ktorým je centrálny depozitár cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár“). V súlade so smernicou sa navrhuje precizovanie podmienok systému vyrovnania tak, že prevádzkovanie systému vyrovnania sa bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky, ak sa účastníci systému vyrovnania nedohodnú inak a aspoň jeden z účastníkov má sídlo v Slovenskej republike. Právo iného členského štátu EÚ si účastníci systému vyrovnania budú môcť zvoliť, ak má aspoň jeden z nich v tomto členskom štáte svoje sídlo. Uvedenú voľbu budú môcť účastníci systému vykonať aj ustanovením voľby v prevádzkovom poriadku centrálneho depozitára. Centrálny depozitár bude podľa návrhu novely povinný oznámiť Národnej banke Slovenska alebo príslušnému orgánu členského štátu EÚ, ktorého právom sa bude spravovať systém vyrovnania, zoznam účastníkov systému vyrovnania a akékoľvek zmeny v tomto zozname. Má byť tiež povinný oznámiť Národnej banke Slovenska vzájomné prepojenie systému vyrovnania s iným systémom vyrovnania alebo s platobným systémom. Účastník systému vyrovnania bude mať povinnosť poskytnúť informácie o tom, v ktorých systémoch vyrovnania je účastníkom a o pravidlách týchto systémov vyrovnania osobe, ktorá má oprávnený a odôvodnený záujem na poskytnutí takýchto informácií, na základe jej písomnej žiadosti.

Pojem prepojený systém sa navrhuje upraviť ako vzájomné prepojenie dvoch alebo viacerých systémov vyrovnania alebo systémov vyrovnania, ktoré príslušné orgány členských štátov oznámili Európskej komisii. Účelom prepojenia má byť vykonávanie príkazov na registráciu prevodov medzi uvedenými systémami vyrovnania na základe dohodnutých pravidiel medzi prevádzkovateľmi systémov vyrovnania, pričom pravidlá majú byť súčasťou prevádzkového poriadku centrálneho depozitára. Pravidlá by podľa návrhu novely mali určovať najmä (1) systémy vyrovnania, ktoré sú súčasťou prepojeného systému a ich prevádzkovateľov, (2) okamih prijatia príkazu systémom vyrovnania, (3) pravidlá vykonávania príkazov na registráciu prevodov medzi systémami vyrovnania v prepojenom systéme, t.j. podmienky na prijatie, spracovanie a vykonanie predmetných príkazov, (4) práva a povinnosti prevádzkovateľov systémov vyrovnania v prepojenom systéme a (5) podrobnosti o ďalších povinnostiach a pravidlách ustanovených zákonom o cenných papieroch. Podľa návrhu bude môcť byť súčasťou prepojeného systému aj platobný systém alebo platobný systém, ktorý príslušný orgán členského štátu EÚ oznámil Európskej komisii, pričom prepojenia v rámci prepojeného systému nebudú tvoriť ďalší samostatný systém.

Z navrhovaného znenia doplneného ust. § 17b vyplýva, že ak sa systém vyrovnania spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, právnym poriadkom Slovenskej republiky by sa mali spravovať aj všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli centrálnemu depozitárovi alebo účastníkovi systému vyrovnania. Uvedené by malo platiť aj v prípade, ak bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia majetku centrálneho depozitára alebo účastníka systému vyrovnania alebo ak bolo zastavené konkurzné konanie, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku alebo ak centrálnemu depozitárovi alebo účastníkovi systému vyrovnania boli zastavené platby. Ak sa prepojený systém podľa dohody spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, predmetné ustanovenie by sa malo vzťahovať aj na tento prepojený systém. Právne vzťahy zo zábezpeky by sa mali spravovať právnym poriadkom štátu, v ktorom je zábezpeka evidovaná za podmienok, že sa jedná o právne vzťahy zo zábezpeky poskytnutej vo forme finančných nástrojov alebo iných cenných papierov, ktoré nie sú finančnými nástrojmi, vrátane zábezpeky poskytnutej vo forme práv spojených s finančnými nástrojmi alebo inými cennými papiermi, ktoré nie sú finančnými nástrojmi a ktorá je poskytnutá na zabezpečenie práv účastníka systému vyrovnania v súvislosti s jeho účasťou v tomto systéme vyrovnania, alebo na zabezpečenie práv Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky, centrálnej banky niektorého z iných členských štátov EÚ. Zábezpeka by súčasne mala byť zaevidovaná v prospech uvedených osôb alebo v prospech tretej osoby konajúcej na účet jednej z uvedených osôb. Evidencia by mala byť vykonaná v príslušnom registri alebo v evidencii v Slovenskej republike alebo v niektorom z členských štátov EÚ.

Ochrana systémov vyrovnania a prepojených systémov pred insolventnosťou jej účastníkov sa navrhuje upraviť zmenou a doplnením ustanovení ods. 2 až 6 ust. § 107a. Právo použiť peňažné prostriedky a cenné papiere z účtu účastníka konania na splnenie jeho záväzkov v systéme vyrovnania alebo v prepojenom systéme by po novom malo byť možné aj v prípade, ak bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia na jeho majetok, a to v pracovnom dni systému vyrovnania, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia. Pracovným dňom má byť časové obdobie, v ktorom sa vykonávajú všetky činnosti v priebehu jedného pracovného cyklu systému vyrovnania.

Po prijatí novely by zavedením nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi nemala byť dotknutá platnosť, účinnosť a výkon práv podľa zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát alebo zmluvy o finančných zábezpekách. Novela by tiež mala rozšíriť možnosť evidencie zaknihovaných podielových listov vedenej správcovskou spoločnosťou aj na evidenciu podielových listov uzavretých podielových fondov. Podľa súčasnej právnej úpravy je možná evidencia len podielových listov otvorených podielových fondov. Povinnosti, ktoré má podľa súčasnej právnej úpravy obchodník s cennými papiermi pri kontrole totožnosti klientov, uschovávaní údajov a kópií dokladov o preukazovaní totožnosti a právo žiadať o osobné údaje klienta, vyhotovovať si kópie dokladov za účelom následnej kontroly ich identifikácie, by sa podľa navrhovanej zmeny v ust. § 99 ods. 14 mali rozšíriť aj na centrálny depozitár.

Na príkaz na registráciu prevodu, ktorý bol prijatý pred 30. júnom 2011 a ktorý nebol vyrovnaný pred 30. júnom 2011, by sa podľa návrhu novely mali použiť ustanovenia o systémoch vyrovnania účinné odo dňa 30. júna 2011.

Zmena sa navrhuje vykonať aj v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníkzákone č. 483/2001 Z. z. o bankáchzákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizáciizákone č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a zákone č. 492/2009 Z. z. o platobných službách.

Podľa článku II návrhu novely by zmluvné záložné právo k pohľadávke k úveru medzi osobami uvedenými v ust. § 151me ods. 8 Občianskeho zákonníka, t.j. medzi orgánmi verejnej moci členského štátu Európskej únie, Národnou bankou Slovenska a pod., malo vzniknúť uzatvorením zmluvy o zriadení záložného práva a malo by mať povinnú písomnú formu. Navrhuje sa tiež doplnenie ust. § 151me o ods. 9, ktorý by vylúčil pôsobnosť ust. § 151 ods. 1 až 8, t.j. osobitné ustanovenia k záložnému právu k pohľadávke z účtu, z inej formy vkladu alebo k pohľadávke z úveru na pohľadávky zo spotrebiteľských úverov poskytnutých spotrebiteľovi podľa osobitného zákona. Uvedené by však nemalo platiť, ak by účastníkom zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam z úverov bola Národná banka Slovenska alebo centrálna banka iného štátu, Európska centrálna banka, Medzinárodný menový fond, Európska investičná banka, Medzinárodná rozvojová banka alebo Banka pre medzinárodné zúčtovanie.

Ďalšou navrhovanou zmenou je novelizácia zákona o bankách článkom III návrhu novely. Jedná sa o dve zmeny. Prvou je zmena doby splatnosti pokuty, ktorú ukladá Národná banka Slovenska, z pôvodných 15 na 30 dní. Ďalšou zmenou je ustanovenie, že zavedenie nútenej správy nad bankou nemá žiadne účinky na zmluvy o záverečnom vyrovnaní a o finančných zábezpekách.

Článkom IV návrhu by sa mal tiež novelizovať zákon o konkurze. Podľa súčasného znenia zákona o konkurze je sporné, či zabezpečený veriteľ má právo hlasovať na schvaľovacej schôdzi o prijatí alebo neprijatí reštrukturalizačného plánu, pokiaľ jeho pohľadávka je nesporná čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti, ale je popretá čo do zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečenia. Navrhovanou novelou by mala byť uvedená nejasnosť odstránená, zabezpečený veriteľ by mal hlasovacie právo. Navrhuje sa tiež, aby mal zabezpečený veriteľ v prípade, že jeho zabezpečovacie právo, resp. poradie zabezpečovacieho práva je popreté čiastočne, volebný hlas v rámci skupiny pre nezabezpečené pohľadávky.

Podľa čl. V návrhu novely by malo byť precizované znenie ust. § 67 ods. 10 zákona o poisťovníctve tak, že jednoznačne ustanoví okamih zistenia nedostatkov pri výkone dohľadu Národnej banky Slovenska, ktoré je zistené na mieste. Uvedeným okamihom by mal byť deň skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom. Novela tiež navrhuje ustanoviť, že zavedenie nútenej správy nemá žiadne účinky na zmluvy o záverečnom vyrovnaní a o finančných zábezpekách.

Poslednou navrhovanou zmenou je novelizácia zákona o platobných službách. Podľa navrhovanej novely by platobný systém prevádzkovaný Národnou bankou Slovenska alebo prevádzkovaný na základe povolenia na prevádzkovanie platobného systému poskytovateľom platobných služieb, ktorý je zároveň agentom pre vyrovnanie v tomto platobnom systéme, mal mať okrem prevádzkovateľa platobného systému, agenta pre vyrovnanie alebo klíringového ústavu aj ďalších troch účastníkov, pričom za platobný systém by už nemal byť považovaný aj systém s dvoma účastníkmi, ako to umožňuje súčasná právna úprava. Ten istý účastník platobného systému by v uvedenom platobnom systéme mohol okrem funkcie agenta pre vyrovnanie alebo klíringového ústavu súčasne vykonávať aj funkciu prevádzkovateľa platobného systému, pričom by mohol vykonávať jednu, dve alebo aj všetky uvedené funkcie. Navrhovanou novelou by sa tiež do zákona o platobných službách mal v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zaviesť pojem prepojený systém, jeho vymedzenie, účel a podmienky.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....