Podnikatelia

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o energetike

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2008

V NR SR postúpil do druhého čítania návrh zákona, ktorým by mala byť vykonaná novelizácia zákona o energetike. ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prináša informácie o zmenách, ktoré by do zákona o energetike prinieslo prijatie tohto návrhu zákona, ktorého účinnosť sa predpokladá odo dňa 1. júla 2008.

Do NR SR bol dňa 25. apríla 2008 doručený návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „návrh novely zákona o energetike“ alebo len „návrh zákona„). V návrhu zákona, ktorý v tomto období postúpil v NR SR do druhého čítania, sa navrhuje účinnosť odo dňa 1. júla 2008.

Predloženým návrhom zákona by malo byť novelizované predovšetkým ustanovenie § 11 zákonač. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o energetike“ alebo len „zákon“), ktoré upravuje podmienky a postup pri vydávaní osvedčenia o súlade investičného zámeru na výstavbu energetického zariadenia s dlhodobou koncepciou energetickej politiky. Ustanovenie § 11 zákona o energetike by malo byť rozšírené o pojem energetické zariadenia, pričom pod týmto pojmom by sa rozumeli nielen elektroenergetické zariadenie a plynárenské zariadenie, ktoré zákon o energetike už upravuje, ale aj potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy a zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.

Vzhľadom na skutočnosť, že pojem energetické zariadenie, je pojmom širším, pri náležitostiach investičného zámeru by sa mal ustanoviť obligatórny obsah žiadostí aj pri výstavbe zariadení na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka a potrubia na prepravu pohonných látok alebo ropy, pričom pre žiadateľa by mala byť zakotvená povinnosť predložiť ako súčasť žiadosti vyjadrenie prevádzkovateľa potrubia, ku ktorému bude potrubie na prepravu pohonných látok alebo prepravu ropy pripojené, resp. vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej bude pripojené zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka, ktoré by sa týkalo spôsobu pripojenia a vplyvu na existujúce potrubia, alebo distribučnú sieť.

V súvislosti so žiadosťami na výstavbu energetických zariadení na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 30 MWe by sa mali aplikovať špecifické kritériá, najmä požiadavka na odbornú spôsobilosť žiadateľa, jeho skúsenosť s prevádzkou obdobného zariadenia a odborné zabezpečenie prevádzky takého zariadenia. Skúsenosťou by sa mala rozumieť prevádzka rovnakého alebo obdobného energetického zariadenia, na ktoré žiada žiadateľ osvedčenie a žiadateľ by ju mal preukazovať zoznamom prevádzkovaných energetických zariadení v čestnom vyhlásení. Počet stálych zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku energetického zariadenia by mal žiadateľ preukazovať zoznamom zamestnancov s údajmi o ich odbornosti a dobe trvania pracovného pomeru. Splnenie požadovaných náležitostí by následne malo skúmať MH SR.

Pre MH SR by mala byť zakotvená povinnosť na svojej internetovej stránke a vo vestníku zverejniť kritériá pre vydanie osvedčenia, stanovené na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky, ktorých dodržanie je podmienkou na vydanie osvedčenia.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....