Iné

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2013

Predajné akcie, na ktorých sú spotrebiteľom prezentované a ponúkané tovary alebo služby predstavujú už dlhší čas závažný problém. Pozvaným spotrebiteľom sú sľubované rôzne výhody, dary a iné lákavé benefity. V súvislosti s kolektívnym ohrozovaním a značným porušovaním spotrebiteľských práv bol do Národnej Rady predložený návrh novely zákona, ktorý by tieto otázky mal vyriešiť.

Dňa 16. augusta bol do Národnej rady doručený poslanecký návrh novely zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Z dôvodovej správy k návrhu novely zákona vyplýva, že často dochádza k poškodzovaniu práv spotrebiteľov počas tzv. predajných akcií, pri ktorých sa hrubo porušujú spotrebiteľské práva používaním klamlivých a nekalých obchodných praktík. V prípade schválenia predloženého návrhu novely zákona sa upraví osobitný režim predajnej akcie spolu s povinným oznamovaním niektorých skutočností Slovenskej obchodnej inšpekcií.

Nakoľko v súčasnosti je najrozšírenejšou formou podomového predaja tzv. predajná akcia, predmetný návrh predpokladá zavedenie jej definície. Predajná akcia nie je v súčasnosti upravená v žiadnom právnom predpise. Predajnou akciou sa bude podľa pridaného ust. § 7a rozumieť akcia zorganizovaná na základe pozvánky alebo inak adresovaného pozvania alebo obdobnej informácie za predpokladu, že predmetom akcie bude (1) predaj tovaru alebo (2) poskytovanie služieb.

Návrh novely zákona počíta aj s formami predajných akcií, na ktorých nedochádza bezprostredne k uzatváraniu zmlúv, ale iba k prezentácií tovarov alebo služieb. Na podobných akciách sa zmluvy uzatvárajú spravidla v nadväznosti na prezentačnú akciu a návrh novely zákona prináša lehotu 15 pracovných dní, do kedy zmluva môže byť uzavretá. Dôvodová správa označuje uvedenú lehotu ako ochrannú s cieľom zamedziť predajcovi špekulatívne obchádzať zákon, napríklad podmieňovať odvoz účastníkov prezentačnej akcie uzavretím zmluvy apod.

Odsek 2 ust. § 7a negatívne vymedzuje, čo by sa za predajnú akciu nemalo považovať. Špecifický charakter formy predaja na (1) verejných dražbách by nemal tvoriť základ pre považovanie tejto formy predaja za predajnú akciu a (2) akcie organizované výlučne na účely degustácie a konzumácie výrobkov spojené s ich predajom by podobne nemali byť považované za predajné akcie. Ak však na predmetných akciách budú spotrebiteľom ponúkané aj iné výrobky, tovary alebo služby, pôjde o predajnú akciu v zmysle ust. § 7a navrhovanej novely zákona.

Ak bude novela zákona v NR SR schválená, organizátorovi akcie vznikne viacero povinností. Najneskôr 20 kalendárnych dní pred uskutočnením predajnej akcie bude organizátor alebo predávajúci povinný informovať Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie a inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie príslušný podľa miesta konania o skutočnosti, že sa plánuje zrealizovať predajná akcia. Oznámenie organizátora bude musieť mať písomnú podobu. Uvedená lehota 20 kalendárnych dní má hmotnoprávny charakter, čo znamená, že príslušné orgány Slovenskej obchodnej inšpekcie budú musieť mať písomné oznámenie o uskutočnení predajnej k dispozícií najneskôr v 20 deň pred jej konaním. Odpustenie ani predĺženie lehoty zákon nepripúšťa.

Ďalšou povinnosťou organizátora by malo byť povinné uvádzanie náležitostí v oznámení, pozvánke alebo v akejkoľvek adresovanej informácií. V písomnom oznámení by mali byť povinne uvedené (1) identifikačné údaje organizátora alebo predávajúceho, (2) presná identifikácia miesta a času konania predajnej akcie spolu s harmonogramom, (3) zameranie predajnej akcie a identifikácia tovarov a služieb spolu s uvedením ich ceny, (4) očakávaný počet účastníkov, (5) typové vymedzenie zmlúv, ktoré spotrebitelia kúpou výrobkov alebo služieb budú uzatvárať; (6) identifikácia predávajúcich a (7) v prípade, ak by súčasťou akcie mala byť aj doprava spotrebiteľov na miesto konania aj uvedenie miesta, času a druhu dopravy. Orgán Slovenskej obchodnej inšpekcie zverejní oznámenie najneskôr 5 dní pred konaním predajnej akcie na svojom webovom sídle.

Uvedený obsah by mal byť povinný pre každé oznámenie ako aj pre každú pozvánku alebo informáciu adresovanú spotrebiteľom. V prípade, že oznámenie nebude mať všetky vyžadované náležitosti, orgán Slovenskej obchodnej inšpekcie úplné znenie oznámenia na svojom webovej sídle nezverejní, čoho následkom by podľa ust. § 7a bodu 8 písm. b) mala byť neplatnosť zmlúv uzavretých na predajnej akcií v prípade jej zrealizovania.

Ustanovenie § 7a bod 8 je podľa dôvodovej správy k návrhu novely ustanovením ochranným. Okrem neplatnosti zmlúv z dôvodu nesplnenia oznamovacích povinností zo strany organizátora alebo predajcu, návrh počíta aj s inými dôvodmi. Ak organizátor uskutoční predajnú akciu v rozpore s podmienkami uvedenými v pozvánke alebo v oznámení, prípadne predmetom akcie bol tovar alebo služba v rozpore s podmienkami, spotrebiteľmi uzavreté zmluvy by mali byť považované za neplatné. Neplatné v zmysle, že k ich uzavretiu nikdy nedošlo. Uvedené ustanovenie sleduje cieľ odbremeniť spotrebiteľov od nutnosti vyvolania súdneho sporu prostredníctvom žalôb o neplatnosť spotrebiteľských zmlúv.

Bod 9 ust. § 7a predpokladá možnosť odstúpenia od zmluvy uzavretej na predajnej akcií. Spotrebiteľ by mal mať možnosť bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 15 dní od prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Návrh novely vyžaduje písomnú formu odstúpenia. Ide o procesnú lehotu, čo znamená, že lehota je zachovaná, ak je v 15 deň lehoty písomné odstúpenie odovzdané na prepravu.

Dôvodová správa k návrhu novely zákona prikladá predmetným právam spotrebiteľa značný význam aj z hľadiska cezhraničného, nakoľko predajné akcie môžu byť organizované aj v iných členských štátoch Európskej únie. Medzinárodnoprávne predpisy a najmä nariadenie „Rím I“ predpokladá použitie ustanovení, ktoré poskytujú spotrebiteľom vyššiu ochranu ich práv. Preto, ak by zákony niektorej členskej krajiny EÚ, v ktorej by sa predajná akcia zorganizovala, nepriznávali spotrebiteľom intenzitu ochrany práv ako v prípade schválenia návrhu novely zákona náš právny poriadok, rozhodným právom budú právne predpisy SR.

Pridané ust. § 7b reaguje na všeobecne známu problematiku diskriminácie spotrebiteľov prejavujúcu sa v častom odmietaní možnosti zúčastniť sa predajnej akcie niektorým osobám. Organizátor alebo predajca, v prípade schválenia návrhu novely zákona, nebude môcť odmietnuť účasť osôb, ktoré sa preukážu pozvánkou alebo obdobnou informáciou o konaní akcie. Výnimku by mali predstavovať kapacitné dôvody predajnej akcie. Ďalšie diskriminačné praktiky týkajúce sa požadovania skoršieho plnenia, nabádania spotrebiteľa k plneniu, vyžadovania rôznych poplatkov alebo preddavkov, by mali byť podľa návrhu novely považované za neprijateľné. Podobne aj praktiky týkajúce sa nátlaku a oddeľovania jednotlivých účastníkov od skupiny s cieľom ovplyvniť ekonomické správanie účastníka, návrh novely zákona zakazuje. Skúsenosti s agresívnym vynucovaním uzatvárania zmlúv, ktoré sa prejavuje v odmietaní odvozu účastníkov, viedlo zákonodarcu podľa dôvodovej správy k zakotveniu povinnosti organizátora alebo predajcu zabezpečiť odvoz všetkých účastníkov, ak im bol zabezpečený aj prívoz.

Nerešpektovanie uvedených povinností by malo predstavovať závažné porušenie povinností a malo by byť podkladom pre zrušenie živnostenského oprávnenia pre takých organizátorov alebo predajcov. Ako osobitne závažným porušením povinností organizátora alebo predajcu budeme v prípade schválenia návrhu novely rozumieť aj nerešpektovanie a marenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

Ďalším represívnym opatrením by mala byť pokuta organizátorovi alebo predajcovi za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona vo výške 16.500 Eur.

Spolu s novelizovaním zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, návrh predpokladá sprievodné novelizovanie zákona č. 182/2002 o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Slovenskej obchodnej inšpekcií by tak malo pribudnúť oprávnenie týkajúce sa informovania verejnosti o prijatých krokoch a ochranných opatreniach v súvislosti s organizovaním predajných akcií. Obsahom prezentovaných informácií by mali byť okrem iných presné označenie organizátora alebo predávajúceho, ktorému boli uložené opatrenia. Prostredníctvom uvedeného by sa spotrebitelia mohli oboznámiť s aktivitami jednotlivých organizátorov alebo predajcov.

Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán dozoru bude mať, v prípade schválenia novely, oprávnenie na mieste zakázať zrealizovanie predajnej akcie alternatívne zastaviť už prebiehajúcu akciu, za predpokladu odôvodnenej obavy ohrozovania alebo porušovania spotrebiteľských práv.

Popri opatreniach na mieste by sa mali zakotviť aj oprávnenia Slovenskej obchodnej inšpekcie v meritórnych rozhodnutiach. V prípade, že kontrolovanému subjektu už boli v minulosti uložené sankcie za porušovanie povinností, Slovenská obchodná inšpekcia bude oprávnená zakázať organizátorovi alebo predajcovi uskutočňovanie ďalších predajných akcií.

V rámci zachovania právnej istoty pre spotrebiteľov sa predpokladá zavedenie prechodných ustanovení, ktoré konštituujú povinnosť splniť podmienky novelizovaného zákona aj pre predajné akcie ohlásené pred nadobudnutím účinnosti zákona. Obdobný režim by mal platiť aj pre uzavreté zmluvy.

Národná rada by sa predmetným návrhom novely zákona mala zaoberať na niektorej z najbližších schôdzí a účinnosť sa predpokladá dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....