Iné

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o ochrane spotrebiteľa

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2006

V NR SR je v týchto dňoch v 1. čítaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zákon sa najmä rozširuje o novú, piatu časť, predmetom ktorej je mimosúdne uplatnenie práv spotrebiteľov.V NR SR je v týchto dňoch v 1. čítaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zákon sa najmä rozširuje o novú, piatu časť, predmetom ktorej je mimosúdne uplatnenie práv spotrebiteľov.

Navrhovateľ vychádza pri koncipovaní zákona z tej skutočnosti, že spory o práva priznané spotrebiteľom patria k tým typom práv, ktoré sú v konaní pred súdmi ťažko dostupné. Hodnota väčšiny sporov je preto nízka až zanedbateľná a preťažené súdy sporom často nevenujú primeranú pozornosť a ich riešenie dokladajú na neskôr. Nečinnosť súdov má potom za následok vytvorenie atmosféry, v ktorej podnikatelia znevažujú práva priznané spotrebiteľom, neakceptujú opodstatnené reklamácie a neplnia si svoje zákonné povinnosti. Novelou sa preto pristupuje ako k úprave procedurálnych pravidiel mimosúdneho riešenia sporov, tak i k vytvoreniu subjektu, ktorý bude mimosúdne riešenie sporov realizovať.

Novelou sa zriaďuje Centrum pre mimosúdne uplatnenie práv spotrebiteľa so sídlom v Bratislave, ktoré bude rozhodovať o návrhoch spotrebiteľov. Rozhodovať by malo o návrhoch spotrebiteľov, ktorých právo bolo priznané Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom alebo zákonom o ochrane spotrebiteľa porušené za predpokladu, že súčasne (1) sa o porušení práva nezačalo konanie pred súdom alebo pred iným príslušným orgánom verejnej moci a (2) pred podaním návrhu spotrebiteľ uplatnil svoju reklamáciu u podnikateľa alebo sa inak pokúsil o mimosúdne urovnanie svojej veci s podnikateľom, ktorý mu jeho právo porušil. Návrhom nemožno uplatniť práva spotrebiteľa v spore, ktorého hodnota je vyššia ako 100 000 Sk a v spore, o ktorom už rozhoduje súd alebo iný príslušný orgán verejnej moci. Predmetom mimosúdneho konania nemôžu byť ani spory o umelecké diela alebo starožitnosti, nehnuteľnosti, dopravné prostriedky, zdravotnícku starostlivosť, lieky, potraviny, nápoje a tabak, reklamu a služby poskytované pri výkone slobodného povolania. Právo na uplatnenie mimosúdneho konania má podľa návrhu spotrebiteľ len v šesťmesačnej prekluzívnej lehote, plynúcej odo dňa vzniku práva, ktorého porušenie sa namieta.

Mimosúdne konanie by sa malo začínať na písomný návrh. V návrhu by malo byť vždy uvedené (1) meno, priezvisko a bydlisko navrhovateľa, (2) obchodné meno a sídlo podnikateľa, proti ktorému návrh smeruje, (3) dôkaz o tom, že navrhovateľ neúspešne uplatnil svoje právo voči podnikateľovi, (4) údaj o hodnote sporu, (5) pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, (6) označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva a z návrhu musí byť súčasne zrejmé, (7) čoho sa navrhovateľ dovoláva. Uplatnenie práva spotrebiteľa sa spája s poplatkom 150 Sk, ktorý sa má uhrádzať v kolkoch a jeho uhradenie sa má pripájať k návrhu.

Mimosúdne konanie má mať písomný charakter a k ústnemu pojednávaniu by malo dochádzať len fakultatívne na základe rozhodnutia orgánu rozhodujúceho spor, alebo ak o to účastník požiada. Lehota na rozhodnutie sporu je 30 dňová, len výnimočne ju možno predĺžiť na 60 dní. Rozhodnutie je pre účastníkov konania právne záväzné a je spôsobilým exekučným titulom. Proti rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok, možno však požadovať jeho súdne preskúmanie.

I keď sú mimosúdne konania založené spravidla na princípe dobrovoľnosti a ochoty strán v spore, návrh zákona počíta s tým, že podnikateľ sa bude chcieť takémuto konaniu vyhnúť. Preto podnikateľovi zakazuje odmietnutie účasti na mimosúdnom konaní. V prípade, že podnikateľ nevykoná rozhodnutie, jeho obchodné meno a sídlo by sa malo uverejňovať na internetovej stránke, ktorú vedie orgán rozhodujúci spor. Ak je navrhovateľ v konaní úspešný čo i len sčasti, trovy mimosúdneho konania znáša podnikateľ, a to až do výšky 10% hodnoty sporu, najmenej však 500 Sk.

Predpokladaná účinnosť novely zákona je stanovená na 1. jún 2006.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....