Služby

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2014

Účelom návrhu novely je aktualizácia sporných ustanovení predmetného zákona, ako aj zvýšenie efektivity činnosti kontrolných orgánov. Navrhované zmeny by sa mali dotknúť napríklad predaja húb, potravín a lesných plodov, niektorých hračiek alebo rozsahu ambulantného predaja.

Návrh novely zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh novely“) bol do Národnej rady Slovenskej republiky predložený dňa 9. januára 2014. Účinnosť novely je po jej schválení navrhovaná na 1. júla 2014.

Novela by po schválení v NR SR redefinovala niektoré základné pojmy. Stánok s trvalým stanovišťom by podľa nového znenia ust. § 2 ods. 1 písm. f) musel spĺňať podmienky upravené ust. § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Po novom by stánok s trvalým stanovišťom bol považovaný za stavbu spojenú so zemou pevným základom. Zároveň by novela vylúčila možnosť založenia stánkov s trvalým stanovišťom v priestoroch trhoviska. Založenie uvedeného stánku na verejnom priestranstve by zostalo zachované aj po novele. Dôvodom tohto návrhu je vylúčenie súčasnej existencie režimu trhového miesta, ktorým je stánok s trvalým stanovišťom v priestore, kde sa uplatňuje trhový režim trhoviska.

Novela by zmenou ust. § 2 ods. 2 rozšírila pojem trhové miesto aj na výkon ambulantného predaja na iných ako verejných priestranstvách alebo v nebytových priestoroch bez viazanosti predaja na existenciu nájomnej zmluvy. Po novom by nájomná zmluva k uvedeným priestorom a priestranstvám nebola potrebná, postačovalo by, že sa na nich vykonáva ambulantný predaj. Výnimku z uvedeného ustanovenia by predstavoval predaj vystavovatelov na veľtrhu alebo výstave, alebo predaj na predajných akciách. 

Návrh novely sa dotkol aj ust. § 3, ktoré upravuje zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Novým znením uvedeného ustanovenia by sa upresnila právomoc zriadiť trhové miesto. Podľa navrhovaného znenia by trhové miesto mohla zriadiť obec alebo aj iná osoba ako obec, a to na základe povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva priamo obec. Návrh novely explicitne ustanovuje povinný súhlas vlastníka nehnuteľnosti na zriadenie trhového miesta na priestranstve alebo v nebytovom priestore, ku ktorému nemá zriaďovateľ vlastnícke právo.

Po novele by okrem súčasných príloh k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste musel žiadateľ priložiť aj (1) kópiu oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, (2) čestné vyhlásenie o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, alebo (3) čestné vyhlásenie o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve. Okrem uvedených dokladov by bol žiadateľ povinný k žiadosti priložiť aj doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak sa taký doklad vyžaduje podľa osobitného predpisu.

Ak dôjde k schváleniu návrhu novely zákona, obci sa prizná právo zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti podľa zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach alebo osobitného predpisu. Navrhuje sa tiež explicitne upraviť, že predaj a poskytovanie služieb, ktoré neboli povolené vo všeobecne záväznom nariadení obce, je zakázaný.

Správu trhoviska by po novom mohla vykonávať nielen obec, ale aj zriaďovateľ. Uvedený návrh reflektuje na skutočnosť, že zriaďovateľom môže byť okrem obce aj iná osoba. Oprávnenie obce zveriť správu trhoviska právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, by zostalo zachované aj po novele. Ak by trhové miesto bolo prenajaté, plnenie povinností vyplývajúcich zo správy trhového miesta by mal po novom plniť vždy vlastník nehnuteľnosti a nie prenajímateľ, ako je to zakotvené v súčasnej právnej úprave. Dôvodom uvedenej zmeny je skutočnosť, že prenajímateľ nemusí byť vlastníkom nehnuteľnosti.

Zmena by nastala aj v právnej úprave predaja húb, upravenej ust. § 5 ods. 5. Po novom by bol správca povinný kontrolovať osvedčenie o odbornej spôsobilosti predávajúceho húb. Správca trhoviska by bol tiež povinný ihneď informovať orgány dozoru, ak predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo ak predáva huby, ktorých predaj je zakázaný.

Návrh novely počíta s rozšírením zákazu predaja niektorých výrobkov na trhových miestach, ako aj so zúžením zákazu predaja iných výrobkov. Zákaz predaja niektorých výrobkov na trhových miestach upravuje ust. § 6. Podľa návrhu novely by sa zákaz predaja mal okrem súčasného okruhu tovarov vzťahovať aj na (1) výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, (2) invázne druhy živočíchov, (3) huby okrem čerstvých jedlých a spotrebiteľsky balených sušených húb,  ktoré boli spracované v prevádzkarni spĺňajúcej požiadavky podľa osobitných predpisov a (4) hračky so strelami, ktorých kinetickú energiu určuje hračka. Zákaz predaja by sa naopak nemal vzťahovať na trhy s domácou vodnou hydinou, domácou hrabavou hydinou, domácimi králikmi, psami, mačkami a drobnými hlodavcami a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného záväzného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy.  

Novela by po schválení zaviedla obmedzenie predaja elektrotechnických výrobkov, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete, a športových potrieb. Uvedené elektrotechnické prostriedky by sa po novom mohli predávať iba v prevádzkarniach tržníc a v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sú vytvorené podmienky pre bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti. Športové potreby by sa mohli predávať iba v prevádzkarniach tržníc, v prevádzkarniach trhovísk a v pojazdných predajniach.

Novým znením ust. § 9 ods. 1 písm. c) a d) by sa zaviedla možnosť ambulantného predaja potravín, spotrebných výrobkov, najmä drogériových, textilných, odevných a papierenských výrobkov, domácich potrieb, obuvi a drobného tovaru. Kontrola predaja potravín by bola obmedzená stanovením okruhu potravín, ktoré je možné predávať na trhových miestach vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Pri predaji húb by po novom predávajúci bol povinný pri kontrole predložiť doklad o odbornej spôsobilosti, namiesto súčasnej povinnosti predložiť doklad o znalosti húb. Novelou by z dôvodu zastaranosti bola zrušená povinnosť pri kontrole predaja lesných plodín predložiť doklad o ich nadobudnutí. Po novom by osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach už nebola povinná na požiadanie orgánov dozoru predložiť doklad o nadobudnutí predávaného tovaru. Namiesto dokladu o nadobudnutí tovaru by len podala vysvetlenie o pôvode tovaru.
  
Okruh orgánov dozoru nad dodržiavaním predmetného zákona by sa novelou rozšíril o orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín. Novela by tiež upravila nové procesné podmienky úpravy ukladania opatrenia orgánom dozoru, ktorým na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach (ďalej len „porušiteľ“).

Po novom by opatrenie oznámil orgán dozoru porušiteľovi ústne a vyhotovil by o ňom písomný záznam. Ak by porušiteľ s opatrením nesúhlasil, mohol by proti nemu podať do 3 dní odo dňa jeho oznámenia písomné námietky. Námietky by nemali odkladný účinok. O námietkach by bol povinný rozhodnúť do 5 dní odo dňa ich doručenia starosta, ak by bola orgánom dozoru obec, alebo riaditeľ príslušného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, ak by bola orgánom dozoru Slovenská obchodná inšpekcia. Rozhodnutie by sa doručovalo porušiteľovi. Ak by po vydaní opatrenia porušiteľ odstránil zistené nedostatky, orgán dozoru by bol povinný opatrenie zrušiť. Zrušenie opatrenia je v návrhu novely koncipované kogentne, teda orgán dozoru by po odstránení nedostatkov musel opatrenie zrušiť.

Zmenou oproti súčasnej právnej úprave je aj úprava priestupkov. V súčasnom znení predmetného zákona úprava priestupkov absentuje. Podľa navrhovaného znenia ust. § 13 by sa priestupku dopustila fyzická osoba, ktorá (1) zriadila trhové miesto bez povolenia, (2) predávala výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia, (3) predávala na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú určené obcou na predaj, (4) predávala výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarniach tržníc, v prevádzkarniach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach mimo takto určených miest, (5) porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách a diaľniciach mimo obce.

Za priestupok by sa mohla uložiť pokuta do 8.000 Eur, v blokovom konaní do 4.000 Eur. Priestupky by prejednávali orgány dozoru. Priestupky, ktorých by sa dopustila fyzická osoba porušením zákazu ambulantného predaja pri cestách a diaľniciach mimo obce, by prejednávali v blokovom konaní aj orgány Policajného zboru. Ak by zamestnancom orgánov dozoru pri výkone úloh bol kladený fyzický odpor alebo by dochádzalo k sťažovaniu, mareniu výkonu dozoru, k odporu alebo prekážkam, zamestnanci orgánov dozoru by mohli požiadať Policajný zbor o súčinnosť.

Novelou by sa v súvislosti so zmenami zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach novelizoval aj zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách a zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. Zmena v zákone o potravinách sa vzťahuje na vydávanie záväzného stanoviska zo strany regionálnych veterinárnych a potravinových správ. Tie vydávajú záväzné stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce, ak ide o predaj potravín na trhových miestach podľa osobitného predpisu. Po schválení novely bude uvedené platiť aj pre regionálne úrady verejného zdravotníctva. Zmena v zákone o veterinárnej starostlivosti sa vzťahuje na vydávanie záväzných stanovísk pre trhy so zvieratami.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....