Iné

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o rodine

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2010

Dňa 11. februára 2010 bol do NR SR doručený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Cieľom zákona je zaviesť do praxe slovenských súdov a porozvodovej starostlivosti osvedčený systém striedavej starostlivosti o deti po rozvode rodičov. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prezentujeme úpravy, ktoré by do zákona o rodine mala priniesť predkladaná novela, ktorej účinnosť sa navrhuje odo dňa 1. júla 2010.

Do NR SR bol dňa 11. februára 2010 doručený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov s cieľom zavedenia osvedčeného systému striedavej starostlivosti o deti po rozvode rodičov do praxe slovenských súdov a porozvodovej starostlivosti. Účinnosť predkladaného návrhu zákona sa navrhuje odo dňa 1. júla 2010.

Trend zverovania detí do starostlivosti otcom je v súčasnej dobe výrazne klesajúci. Súdy navyše neumožňujú deťom styk s obidvomi rodičmi v dostatočne pravidelnom, rovnocennom a rovnoprávnom rozsahu.

Zavedenie striedavej starostlivosti o dieťa by znamenalo, že dieťa sa opakovane zverí do starostlivosti striedavo jednému a druhému rodičovi na presne stanovené časové obdobie. Súd by zároveň presne vymedzil práva a povinnosti rodičov uplatňujúce sa počas týchto časových období.

Prax súdov v Slovenskej republike je doposiaľ taká, že rodič, ktorému nie je dieťa zverené do starostlivosti (v drvivej väčšine otec), sa môže s dieťaťom stýkať na základe súdneho rozhodnutia, väčšinou dvakrát do mesiaca počas víkendu. Stretávanie sa otca s dieťaťom dvakrát v mesiaci cez víkend umožňuje len to, aby dieťa na otca nezabudlo a aby mal otec aspoň minimálnu motiváciu platiť na dieťa výživné. V žiadnom prípade tak nie je zabezpečené, aby takýto otec mal možnosť dieťa vychovávať.

V článku 41 Ústavy Slovenskej republiky je vymedzený rámec ústavnej ochrany manželstva, rodiny a rodičovstva, pričom zákon o rodine č. 36/2005 Z. z. je jedným z rozhodujúcich zákonov, ktorými sa čl. 41 Ústavy SR vykonáva. Zákon o rodine už, žiaľ, nedostatočne reaguje na vývoj a zmeny, ktoré nastávajú v súčasnej spoločnosti.

Podľa čl. 3 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa „záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi.“

Podľa čl. 18 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa „štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, vynaložia všetko úsilie na to, aby sa uznala zásada, že obaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa. Rodičia, alebo v zodpovedajúcich prípadoch zákonní zástupcovia, majú prvotnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa. Základným zmyslom ich starostlivosti musí pritom byť záujem dieťaťa.“

Striedavá starostlivosť sa na základe skúseností viacerých krajín ako USA, Nemecko, Nórsko a Česká republika ukazuje ako najlepšia a najefektívnejšia forma porozvodovej starostlivosti o deti.

V USA jednotlivé štáty uplatňujú striedavú starostlivosť už 25 rokov, v Nemecku bola striedavá starostlivosť upravená v príslušnom zákone v roku 1998 ako základná východisková starostlivosť, ktorá pretrváva aj po rozvode rodičov. Podobne v Českej republike sa novelizácia zákona o rodine v roku 1998 zamerala na zavedenie striedavej starostlivosti do právneho poriadku ČR.

Vedecká konferencia Dieťa v ohrození XVIII., ktorá sa konala v Bratislave v decembri 2009, poukázala na potrebu novelizovať zákon o rodine. Predkladaný návrh zmeny zákona reaguje na Dohovor o právach dieťaťa a využité bolo porovnanie s úpravou zákona o rodine v Českej republike.

Doteraz mohli rodičia realizovať určitú formu striedavej starostlivosti o dieťa iba vtedy, ak uzatvorili medzi sebou dohodu a súd ju schválil. Po novom by mala byť priamo v zákone uvedená striedavá starostlivosť o dieťa, čím sa umožní striedavá starostlivosť aj vtedy, ak jeden z rodičov blokuje snahu druhého rodiča o uzatvorenie dohody tým, že s ňou nesúhlasí.

Navrhovaná zmena zákona o rodine by poskytovala súdom možnosť využiť striedavú starostlivosť, a tým tlmiť rozvodové a porozvodové súboje o deti medzi rodičmi, keďže doteraz je bežnou praxou, že rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, bráni druhému rodičovi v styku s dieťaťom a je bežné i to, že rodič, ktorému bolo dieťa zverené do starostlivosti, dieťa proti druhému rodičovi štve, druhého rodiča ohovára, či inak psychicky vplýva na dieťa tak, aby druhého rodiča nemalo rado.

Podľa navrhovaného § 24 by sa zaviedlo, že ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, súd môže zveriť dieťa do striedavej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak by so striedavou starostlivosťou súhlasil aspoň jeden z rodičov dieťaťa, súd by musel skúmať, či bude takáto starostlivosť v záujme dieťaťa.

Súd by pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov musel rešpektovať právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy by musel prihliadnuť na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby a vývinové potreby. Súd by musel dbať aj na to, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

V prípade, ak by súd nerozhodol o striedavej starostlivosti o dieťa, pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov by musel dbať na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému by nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, by sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati mohol domáhať na súde.

Zavedením striedavej starostlivosti o dieťa po rozvode rodičov by sa zaistil lepší kontakt dieťaťa s oboma rodičmi.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....