Iné

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o rozhodcovskom konaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2008

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým by mala byť vykonaná novelizácia zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov. V rozhodcovskom konaní, ktoré je alternatívou občianskeho súdneho konania, sa navrhuje posilniť ochranu spotrebiteľa obdobne ako v občianskom súdnom konaní. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prezentujeme zmeny, ktoré by do zákona o rozhodcovskom konaní prinieslo prijatie tohto návrhu zákona.

V rámci práve prebiehajúceho legislatívneho procesu v NR SR sa v prvom čítaní nachádza vládny návrh na vydanie zákona, prijatím ktorého by sa zmenil a doplnil zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „návrh novely zákona o rozhodcovskom konaní“ alebo len „návrh zákona“). V návrhu novely zákona o rozhodcovskom konaní sa navrhuje jej účinnosť odo dňa 1. marca 2009, avšak, obdobne ako pri novelizovaní Občianskeho súdneho poriadku, aj v tomto návrhu zákona sa predpokladá vykonanie novelizácie so spätnou účinnosťou.

Cieľom návrhu zákona je zakotviť v zákone o rozhodcovskom konaní zmeny v prospech spotrebiteľa a zabezpečiť, (1) aby žaloba i rozhodcovský rozsudok boli účastníkom konania doručené do vlastných rúk, (2) aby bolo možné rozsudok o plnení zo spotrebiteľskej zmluvy vždy napadnúť žalobou o zrušenie na všeobecnom súde, ak boli porušené ustanovenia určené na ochranu spotrebiteľa, (3) aby rozhodcovský súd prihliadal na ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a záväzných právnych aktov Európskeho spoločenstva zameraných na ochranu spotrebiteľa a taktiež zabezpečiť, (4) aby sa pri ochrane spotrebiteľa dosiahla rovnaká úroveň, aká je garantovaná v platných právnych predpisoch v prípade porušenia dobrých mravov.

Novým ustanovením § 6a návrhu zákona by sa platná právna úprava rozhodcovského konania doplnila o ustanovenie, v zmysle ktorého by malo platiť, že kto príjme funkciu rozhodcu, zaväzuje sa, že ju bude vykonávať nestranne a s odbornou starostlivosťou tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov a aby nedochádzalo k porušovaniu ich práv a právom chránených záujmov a aby sa práva na ich úkor nezneužívali.

Zákon o rozhodcovskom konaní by mal byť v § 25 doplnený o nový odsek 4, ktorý by sa mal dotknúť spôsobu doručenia žaloby a rozhodcovského rozsudku, tieto by sa účastníkom doručovali vždy do vlastných rúk s použitím ustanovenia § 47 Občianskeho súdneho poriadku. Dohody účastníkov o inom spôsobe doručovania sú v zmysle návrhu zákona výslovne neprípustné.

Rozhodcovský súd by podľa nového znenia § 31 ods. 3 obsiahnutého v návrhu zákona rozhodoval v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi účastníkmi rozhodcovského konania a mal by povinnosť vziať do úvahy (1) obchodné zvyklosti vzťahujúce sa na spor, (2) zásady poctivého obchodného styku a dobrých mravov, pričom rozhodcovský súd by mal povinnosť rovnako ako súd použiť ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev na ochranu spotrebiteľa. Na ustanovenia určené na ochranu spotrebiteľa (v rámci vnútroštátneho právneho poriadku ako aj v rámci záväzných právnych aktov Európskeho spoločenstva) by tak mal rozhodca povinnosť prihliadať ex lege. Medzi ustanovenia určené na ochranu spotrebiteľa patria napríklad § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa znenia ktorého spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa vo väzbe na ustanovenie § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka, ktoré obsahuje demonštratívny výpočet neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, ďalšie ustanovenia na ochranu spotrebiteľa sú obsiahnuté napríklad v zákone č. 58/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch v znení neskorších predpisov alebo v zákone č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku v znení neskorších predpisov.

Doplniť by sa malo aj ustanovenie § 33 ods. 2 zákona o rozhodcovskom konaní obsahujúce úpravu, podľa ktorej nemožno rozhodcovským rozsudkom prisúdiť, čo odporuje zákonu, alebo ho obchádza, alebo sa prieči dobrým mravom a taktiež plnenie, ktoré je nemožné. Po doplnení tohto ustanovenia v zmysle návrhu zákona nebude možné prisúdiť ani plnenie zo spotrebiteľskej zmluvy, ktorá je v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev na ochranu spotrebiteľa, najmä ak bude obsahovať neprijateľnú zmluvnú podmienku. Ak sa dôvod, pre ktorý nemožno prisúdiť plnenie bude vzťahovať len na časť zmluvy, nebude možné prisúdiť plnenie týkajúce sa len tejto časti, pokiaľ z povahy zmluvy alebo jej obsahu alebo z okolností, za ktorých došlo k jej uzavretiu nebude vyplývať, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu. V prípade, ak bude uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy predchádzať nekalá obchodná praktika, nebude možné prisúdiť plnenie v celom rozsahu.

Náležitosti rozhodcovského rozsudku v § 34 ods. 2 zákona o rozhodcovskom konaní by sa v zmysle návrhu zákona mali v poučení o možnosti podať žalobu na súd o zrušenie rozhodcovského rozsudku rozšíriť o poučenie, v akej lehote je možné túto žalobu podať.

V prípade prijatia návrhu zákona sa účastník rozhodcovského konania bude môcť podľa § 40 ods. 1 písm. j) zákona o rozhodcovskom konaní žalobou podanou na príslušnom súde domáhať zrušenia tuzemského rozhodcovského rozsudku aj v prípade, ak pri rozhodovaní boli porušené ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev na ochranu spotrebiteľa.

V prechodných ustanoveniach sa navrhuje, aby sa nová právna úprava vzťahovala aj na konania začaté pred nadobudnutím jej účinnosti.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....