Podnikatelia

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o službách zamestnanosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2009

Do NR SR bol dňa 5. marca 2009 doručený vládny návrh zákona, ktorý by mal okrem iných zákonov s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2009 opäť novelizovať zákon o službách zamestnanosti, ktorému sa venujeme v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Zmeny, ktoré by do zákona o službách zamestnanosti prinieslo zavŕšenie tohto legislatívneho procesu, by sa mali znovu týkať opatrení a príspevkov poskytovaných na podporu zamestnanosti ako aj podmienok pre zriaďovanie sociálnych podnikov.
Do NR SR bol dňa 5. marca 2009 doručený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom predmetný návrh by mal prostredníctvom svojho článku II zmeniť a doplniť zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „druhá novela zákona o službách zamestnanosti“ alebo len „druhá novela“).

Druhá novela bola v NR SR prerokovaná v skrátenom legislatívnom konaní a dňa 11. marca 2009 schválená, takže v prípade, ak jej schválené znenie podpíše prezident SR, s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2009 prinesie do zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o službách zamestnanosti“ alebo len „zákon“) zmeny týkajúce sa (1) príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti, (2) príspevku na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku podľa § 50c zákona o službách zamestnanosti, (3) príspevku na podporu samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 50g zákona o službách zamestnanosti, (4) príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi podľa § 50h zákona o službách zamestnanosti, (5) príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti, (6) príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona o službách zamestnanosti a (7) podmienok pre zriaďovanie sociálnych podnikov podľa § 72e zákona o službách zamestnanosti, o predmete úpravy ktorého Vám prinášame podrobnosti v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, toto bude nahradené a po nadobudnutí účinnosti tejto druhej novely stratí účinnosť.

ÚPRAVY TÝKAJÚCE SA POSKYTOVANIA PRÍSPEVKOV

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej v tejto časti textu len „príspevok“) bol v zákone o službách zamestnanosti v § 49 zakotvený už v predchádzajúcom období. Príspevok sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou a jeho výška je závislá od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v príslušnom okrese. Druhá novela zákona o službách zamestnanosti by mala doplnením § 18 zákona o nový odsek 3 sprísniť podmienky poskytovania tohto príspevku, a to rozšírením pôsobnosti výboru pre otázky zamestnanosti (§ 16 zákona určuje, že na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na schvaľovanie použitia aktívnych opatrení na trhu práce zriaďuje výbor pre otázky zamestnanosti úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojom územnom obvode) o zriaďovanie špeciálnej komisie, ktorá bude posudzovať efektívnosť a reálnosť podnikateľského zámeru, ktorý je súčasťou žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť a súčasne bude overovať aj výsledky získaných odborných zručností a praktickej prípravy žiadateľov o tento príspevok na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.

Druhá novela by sa mala dotknúť aj znenia § 49 ods. 8 zákona, na základe ktorého určí kritériá na hodnotenie efektívnosti a reálnosti podnikateľského zámeru Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny formou interného predpisu, nakoľko po novom by stanovisko komisie malo byť podkladom pre posúdenie splnenia podmienok na uzatvorenie dohody o poskytnutí príspevku medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej v texte len „úrad práce“) a žiadateľom o príspevok.

Ustanovenie § 49 zákona by mala druhá novela rozšíriť o nový odsek 10, na základe ktorého by opätovné poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť bolo možné najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú bol príspevok poskytnutý.

V súvislosti s podmienkami poskytovania príspevku na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku by druhá novela v § 50c ods. 1 zákona o službách zamestnanosti mala ich úpravu spresniť tak, že po novom by podmienkou poskytnutia tohto príspevku bolo uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času so znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie.

Druhá novela zákona o službách zamestnanosti by mala zakotviť zmenu aj pri novom príspevku na podporu samostatnej zárobkovej činnosti, ktorého poskytovanie bolo zavedené s účinnosťou na obdobie odo dňa 1. marca 2009 do dňa 31. decembra 2010 zákonom č. 49/2009 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon o službách zamestnanosti (ďalej v texte len „novela zákona o službách zamestnanosti“ alebo len „novela“). Príspevku na podporu samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 50g zákona o službách zamestnanosti (ďalej v tejto časti textu len „príspevok“) sa venujeme v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, kde Vám pri predmetnom príspevku dávame do pozornosti, že druhá novela by mala úpravu tohto príspevku doplniť v časti týkajúcej sa vylúčenia súbehu poskytovania viacerých príspevkov aj o príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti.

Novela zákona o službách zamestnanosti s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 do dňa 31. decembra 2010 zaviedla v § 50h zákona poskytovanie nového príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi (ďalej v tejto časti textu len „príspevok“), ktorý Vám taktiež predstavujeme v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, a pri úprave ktorého Vám pri tomto príspevku rovnako dávame do pozornosti, že druhá novela zákona by mala úpravu tohto príspevku doplniť v časti týkajúcej sa vylúčenia súbehu poskytovania viacerých príspevkov aj o príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti.

V súvislosti s poskytovaním príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti by mala druhá novela zaviesť rovnaké sprísnenie podmienok poskytovania tohto príspevku ako pri príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť, o ktorom sme sa už zmienili v predchádzajúcom texte, teda komisionálne posudzovanie efektívnosti a reálnosti podnikateľského zámeru, ktorý je súčasťou žiadosti o príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti a overovanie výsledkov získaných odborných zručností a praktickej prípravy žiadateľa o tento príspevok.

Druhá novela by sa mala dotknúť aj znenia § 57 ods. 7 zákona upravujúceho podmienky na uzatvorenie dohody o poskytnutí príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti medzi úradom práce a žiadateľom o príspevok. Podľa ustanovenia § 57 ods. 7 zákona by po novom malo platiť, že podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku je absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, ktorú uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím zabezpečí úrad práce, a predloženie podnikateľského zámeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím spolu s predpokladanými nákladmi na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Podkladom pre posúdenie splnenia podmienok podľa predchádzajúcej vety by aj v prípade tohto príspevku malo byť stanovisko komisie podľa § 18 ods. 3 zákona. Náležitosti podnikateľského zámeru a kritériá na hodnotenie efektívnosti a reálnosti podnikateľského zámeru by malo vnútorným predpisom určiť Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. V záujme zosúladenia jednotlivých ustanovení zákona by po vyššie spomínanej zmene v ustanovení § 57 ods. 7 zákona mala byť druhou novelou vypustená druhá veta z § 57 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti.

Z dôvodu administratívnej a finančnej náročnosti, ktorá je v súčasnosti spojená so štvrťročným predkladaním žiadostí o príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (ďalej v tejto časti textu len „príspevok“) a preukazovaním splnenia povinností žiadateľa o príspevok ku dňu podania žiadosti podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti by druhá novela v § 60 ods. 1 zákona mala priniesť zmenu, v dôsledku ktorej by sa tento príspevok poskytoval iba raz ročne za príslušný kalendárny rok, s termínom predkladania žiadosti do dňa 30. apríla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa príspevok žiada. S úpravou v § 60 ods. 1 zákona by súvisela aj úprava § 60 ods. 7 zákona a druhou novelou by mala byť vykonaná aj legislatívno-technická zmena v § 60 ods. 2 písm. i) a ods. 3 písm. h) zákona.

Zákon o službách zamestnanosti by mal byť druhou novelou s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2009 doplnený o nové prechodné ustanovenie § 72h, ktoré by v svojich štyroch odsekoch malo do zákona o službách zamestnanosti priniesť ďalšie úpravy podporujúce zakladanie sociálnych podnikov, o ktorých sa podrobnejšie zmienime v ďalšom texte.

ÚPRAVY TÝKAJÚCE SA SOCIÁLNYCH PODNIKOV

V súvislosti s uvoľnením podmienok pre priznanie postavenia sociálneho podniku, o úprave ktorých sa zmienime ďalej, by sa druhou novelou malo v § 50b ods. 7 zákona o službách zamestnanosti vypustiť písmeno g), ktoré v súčasnosti ukladá povinnosť spolu so žiadosťou o priznanie postavenia sociálneho podniku zdokladovať aj personálne zabezpečenie výkonu predmetu činnosti sociálneho podniku.

Prechodné ustanovenia, ktoré by mala druhá novela včleniť do nového § 72h zákona o službách zamestnanosti, by mali opäť súvisieť s vytvorením priaznivejších podmienok pre vznik sociálnych podnikov, a to dočasným uvoľnením zákonných podmienok, ktoré musí spĺňať právnická osoba alebo fyzická osoba, aby jej mohlo byť priznané postavenie sociálneho podniku podľa § 50b odsek 1 písm. a) až c) zákona o službách zamestnanosti.

Po druhej novele by tak malo platiť, že pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá požiada o priznanie postavenia sociálneho podniku do dňa 31. decembra 2010, sa podmienky podľa § 50b ods. 1 písm. a) až c) zákona o službách zamestnanosti na účel priznania postavenia sociálneho podniku považujú za splnené. Druhá novela by teda mala priaznivejšie podmienky vytvorené už odo dňa 1. marca 2009 novelou s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2009 rozšíriť aj o podmienku podľa § 50b ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti, takže okrem podmienok, ktorých splnenie nie je nutné odo dňa účinnosti novely, ktorú Vám predstavujeme v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, by podľa druhej novely nemalo byť nutné ani splnenie podmienky, podľa ktorej by právnická osoba alebo fyzická osoba bola povinná zamestnávať len zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie v počte, ktorý predstavuje najmenej 30% z celkového počtu zamestnancov.

Druhá novela by mala mierne pozmeniť už novelou vytvorené výhodnejšie možnosti pri zakladaní sociálnych podnikov pre obce, samosprávne kraje, združenia obcí a združenia samosprávnych krajov podľa osobitného predpisu (§ 20f Občianskeho zákonníka) a pre právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom by bola obec alebo samosprávny kraj, a to v tom smere, že pri podmienke vyplývajúcej z § 50b ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti by im do dňa 31. decembra 2010 umožnila, aby sa im v rámci povinného 30%-ného podielu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov započítali aj tí zamestnanci, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli uchádzačmi o zamestnanie, napriek tomu, že neboli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie.

V porovnaní s novelou by mala druhá novela zakotviť aj ďalšiu novú úpravu, podľa ktorej by sociálnemu podniku, ktorým je obec, samosprávny kraj, združenie obcí, združenie samosprávnych krajov podľa osobitného predpisu (§ 20f Občianskeho zákonníka) a sociálnemu podniku, ktorého zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, by sa v období odo dňa 1. apríla 2009 do dňa 31. decembra 2010 poskytoval príspevok na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku podľa § 50c zákona o službách zamestnanosti aj pre tých zamestnancov, ktorí boli pred prijatím do pracovného pomeru uchádzačmi o zamestnanie, teda nielen pre zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie.

V súvislosti s vyššie spomínanými zmenami, ktoré by v zákone o službách zamestnanosti mali byť s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2009 zakotvené druhou novelou, by sa po nadobudnutí účinnosti druhej novely už nemalo aplikovať prechodné ustanovenie § 72e zákona o službách zamestnanosti, včlenené do zákona o službách zamestnanosti novelou s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2009, ktoré Vám predstavujeme v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, a pri ktorom Vám dávame do pozornosti, že druhá novela by sa mala dotknúť aj tohto ustanovenia zákona.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....