Iné

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o správe majetku štátu

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2007

V NR SR sa pripravuje novelizácia zákona o správe majetku štátu. Zmeniť by sa pritom mala najmä regulácia v oblasti správy nehnuteľného majetku štátu.V NR SR bol do prvého čítania predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu je v zákone explicitne zakotviť kompetenciu správcu konať v mene štátu v súdnych konaniach prejednávajúcich majetok štátu v jeho správe alebo majetok, ktorého správcom by mal byť. Podľa navrhovaného znenia subjektom oprávneným konať v mene štátu bude každý správca bez ohľadu na to, či má alebo nemá postavenie štátneho orgánu. V aplikačnej praxi k aktívnej legitimácii štátnych organizácii, ktoré nemajú postavenie štátneho orgánu, zastávajú súdy SR vo väčšine prípadov názor, že pre nedostatok procesnej spôsobilosti nie sú oprávnené vystupovať v súdnom konaní, čoho dôsledkom je v niektorých prípadoch zastavenie súdneho konania. Tým je SR ako vlastník veci poškodzovaná, pretože nemôže využiť svoje právo na súdnu ochranu. 

Navrhuje sa tiež, aby sa povinnosť preukázať, že budúci správca prebytočný nehnuteľný majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním a že ho bude využívať aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia a preukázať finančné krytie na prevádzku tohto nehnuteľného majetku, nevzťahovala na prevody správy nehnuteľného majetku štátu medzi správcom a jeho zriaďovateľom. Takáto zmena má umožniť efektívnejšie a pružnejšie nakladanie s majetkom štátu, predovšetkým v prípade štátnych príspevkových organizácií a možnosti využitia prebytočného nehnuteľného majetku ako zdroja štátnych financií ak je to účelné, t.j. ak majetok nie je využívaný a nie je predpoklad, že by v budúcnosti mohol byť využívaný pre výkon verejných funkcií.

V prípade prijatia návrhu novely by sa upresniť mala funkcia zriaďovateľa štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií. V zmysle navrhovanej novely by ním mal byť striktne vymedzený subjekt, a to len a výlučne ústredný orgán štátnej správy podľa zákona č. 575/2001 Z. z. organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná úprava má tiež umožniť prenechanie nehnuteľného majetku štátu do výpožičky aj obecným školám a školským zariadeniam.

Návrh novely ďalej definuje podmienky, za akých možno zriadiť stavbu na pozemkoch vo vlastníctve štátu. Zriadiť stavbu na pozemku vo vlastníctve štátu by malo byť možné len (1) v prípade umiestnenia zariadenia staveniska podľa osobitného predpisu, (2) na účely výstavby inžinierskych stavieb, ak to pripúšťa osobitný predpis, napríklad zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov alebo (3) ak ide o zriadenie stavby na potreby diplomatického zastúpenia cudzích štátov za predpokladu, že Ministerstvo zahraničných vecí SR potvrdí, že je zaručená vzájomnosť. Zastavať takýt pozemok by malo byť takisto možné vtedy, ak sa (4) nebude považovať za prebytočný. Vzťahy k tomuto pozemku sa upravia nájomnou zmluvou za nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti, ak nebude zriadené vecné bremeno. Vecné bremeno na nehnuteľný majetok štátu by mal byť správca oprávnený zriadiť len v nevyhnutnom rozsahu za odplatu (bezodplatne len ak má byť vecné bremeno zriadené v prospech rozpočtovej organizácie) na účely výstavby inžinierskych stavieb alebo z dôvodu zabezpečenia nevyhnutného prístupu vlastníka k jeho nehnuteľnosti. Na platnosť zmluvy o zriadení vecného bremena sa bude vyžadovať súhlas zriaďovateľa.

Navrhuje sa tiež všeobecný zákaz zriadiť na majetok štátu záložné právo, ibaže by osobitný zákon ustanovil inak. Správcovi, ak je ústredným orgánom štátnej správy SR, chce však novela umožniť (1) so súhlasom ministerstva financií použiť majetok vo vlastníctve štátu v hodnote neprevyšujúcej 1 000 000 Sk ako vklad do základného imania právnickej osoby alebo ako vklad pri založení právnickej osoby, ktorej jediným zakladateľom je štát a (2) so súhlasom vlády SR a s predchádzajúcim súhlasom ministerstva financií použiť majetok vo vlastníctve štátu v hodnote prevyšujúcej 1 000 000 Sk ako vklad do základného imania právnickej osoby alebo ako vklad pri založení právnickej osoby, ktorej jediným zakladateľom je štát.

Iné spôsoby nakladania s majetkom štátu sú totožné s doterajšou právnou úpravou. Majetok štátu nemožno založiť, združiť a ani previesť dobrovoľnou dražbou.

Účinnosť predstavenej novely sa navrhuje ustanoviť odo dňa 1. júna 2007.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....