Iné

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o verejnom obstarávaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2013

Zrušenie rokovacieho konania bez zverejňovania, zavedenie prísnejších podmienok pre nadlimitné zákazky, referencia kvality alebo rating dodávateľov je len niekoľko z navrhovaných zmien, ktoré obsahuje návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. Vládou schválená novela sa podstatne líši od návrhu predloženého na jeseň 2012 do medzirezortného pripomienkového konania.

Dňa 11. januára 2013 bol do NR SR doručený vládny návrh novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „návrh novely“ alebo „novela“). Cieľom predloženej novely je dosiahnuť efektívnosť vynakladania verejných zdrojov, posilnenie súťažného princípu, väčšia otvorenosť procesov verejného obstarávania a zvýšenie ochrany kvalitných a poctivých dodávateľov. Účinnosť novely vláda Slovenskej republiky navrhuje dňom 1. júla 2013, okrem § 43 ods. 1, § 116 ods. 10, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť dňom 1. januára 2014.

Doplnenými ustanoveniami § 111a až 111d by vznikol nový orgán, a to Rada úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „rada“). Rada by mala 9 členov, ktorými by boli predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“), podpredseda úradu, vedúci služobného úradu a šesť osôb, ktorých by menovala a odvolávala vláda Slovenskej republiky. Funkčné obdobie členov rady menovaných vládou Slovenskej republiky by bolo 5 ročné. Rada by mala kompetenciu rozhodovať (1) vo veci odvolania v konaní o námietkach, (2) mimo odvolacieho konania v konaní o námietkach, (3) o proteste prokurátora, ak vo veci rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy, (4) vo veci návrhu dodávateľa na vyhotovenie referencie a (5) vo veci návrhu určenia, že došlo k zmene okolností v zmysle ustanovenia § 10a ods. 4.

Po novom by sa rokovania bez zverejňovania premenovali na priame rokovacie konanie, pričom by verejní obstarávatelia mali povinnosť zaslať úradu oznámenie o rokovaní najneskôr 5 pracovných dní pred dňom odoslania výzvy na rokovanie. Pri zákazkách z dôvodu mimoriadnej udalosti by verejní obstarávatelia zasielali oznámenie najneskôr 1 deň pred dňom odoslania výzvy na rokovanie, pri obstaraní obstaranie tovaru na komoditnej burze najneskôr v deň nasledujúci po dni obstarania tovaru.

Rozsah informácií na internetovom profile obstarávateľa je po novom upravený ustanovením § 49a. Na profile by sa mal v systematickom členení uverejňovať celý životný cyklus zákazky, až po informáciu o skutočne poskytnutých plneniach, teda všetky zmluvy, ponuky uchádzačov a sumu skutočne uhradeného plnenia. Niektoré informácie by mal zverejňovať úrad, respektíve by boli zverejnené odkazom na už zverejnené informácie v registri zmlúv, zriadeného podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Profil verejných obstarávateľov a obstarávateľov bude vedený v elektronickom úložisku, ktorý zriadi úrad a ktorý bude osobitnou časťou Vestníku pre verejné obstarávanie.

Nakoľko súčasná právna úprava používa pojem bežná dostupnosť na trhu, ale ho nedefinuje, navrhované ustanovenie § 9b odstraňuje uvedený nedostatok. V zmysle uvedeného ustanovenia bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby na trhu sú tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré (1) nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek, (2) sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené a zároveň v takej podobe dodávané, poskytované a uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu. Jedná sa najmä o tovary, stavebné práce alebo služby, určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa ako i tovary a služby spotrebného charakteru.

Návrh novely počíta so zavedením zákazu dodatkov o cene plnenia. Po novele by v zmysle ustanovenia § 10a prevzal v súčasnosti platný zákaz uzatvárania dodatkov k zmluvám, ktorý by sa rozšíril o dodatky o cene. Dodatky o cene by mohli byť dohodnuté, ak by po uzatvorení zmluvy nastala zmena okolností, ktorá by mala vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktoré nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. Ak by dodatok o cene spĺňal uvedené podmienky, na uzatvorenie dodatku by bol potrebný súhlas rady.

Povinnou náležitosťou rámcovej zmluvy alebo zmluvy na opakované dodanie by podľa navrhovaného ustanovenia § 10b malo byť ustanovenie určujúce, že cena tovaru môže byť najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu. Obdobím za ktoré sa ceny porovnávajú má byť obdobie 6 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za opakované plnenie. Súčasťou zmluvy by mala byť aj možnosť verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa odstúpiť v určenej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 3 mesiace, ak dodávateľ nie je schopný dodať alebo nedodá plnenie za takto vypočítanú cenu.

Pri hodnotení efektívnosti nákladov s využitím princípu nákladov životného cyklu alebo faktorov výrobného procesu by podľa navrhovaného znenia ustanovenia § 35 ods. 3 už cena nemusela byť samostatným kritériom. Definícia mimoriadne nízkej ponuky by sa novelou doplnila o demonštratívny výpočet, a to ponuka, ktorá je o 30% nižšia, než priemer cien podľa ostatných ponúk a 15% nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a zároveň o 15% nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky.

Súčasťou návrhu novely je aj zavedenie prísnejších kritérií pri zákazkách nad 10 miliónov Eur. Verejný obstarávateľ by bol povinný akceptovať pri uvedených zákazkách ako doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie finančnými zdrojmi tretej osoby len vyjadrenie banky, ktorým môže byť prísľub banky o poskytnutí úveru. Súčasná úprava zábezpeky zákaziek ustanovuje, že zábezpeka nesmie presiahnuť 5% z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 300 000 eur. Po novom by sa pri zákazkách nad 10 miliónov Eur obmedzila zábezpeka na najviac 5 % z predpokladanej hodnoty zákazky a pri ostatných zákazkách najviac 3% z predpokladanej hodnoty zákazky. Komisie na posudzovanie ponuky zákazok nad 10 miliónov Eur by sa po novele rozšírili zo súčasných 3 členov na 5 členov, pričom by bolo možné určiť najviac 5 náhradníkov.

Určenie hodnoty zákazky, ktorá sa považuje za nadlimitnú by po novom neupravoval zákon o verejnom obstarávaní, ale všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad. Verejné obstarávanie bežných tovarov, služieb a prác pri nadlimitných zákazkách by bolo v zmysle nového znenia ustanovenia § 10 ods. 1 centralizované. Verejný obstarávateľ by uvedené komodity nadobúdal od centrálnej obstarávacej organizácie alebo jej prostredníctvom. Centrálnou obstarávacou organizáciou by v prípade nadlimitných zákaziek bolo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Bežne dostupné tovary, služby a práce by po novom mali byť obstarávané s využitím elektronického trhoviska. Pôjde o informačný systém, ktorého správcom bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a obstarávanie v ňom bude prebiehať formou aukcií s bezplatným prístupom dodávateľov. Pri iných ako bežných tovaroch, službách a práci bude postup obstarávania rovnaký, ako v súčasnej právnej úprave podprahových zákaziek, avšak bude povinné použitie elektronickej aukcie v zmysle ustanovenia § 43. Podlimitné zákazky novela upravuje v ustanoveniach § 91 až 102.

Návrh novely upravuje v doplnenom ustanovení § 9a povinnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov vyhotovovať referencie dodávateľov v elektronickej forme v evidencii referencií. Evidenciu referencií ako informačný systém verejnej správy by mal spravovať úrad. Referenciou by bol elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ by po novele boli povinní vyhotoviť referenciu (1) do 30 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, (2) ak na rovnaké plnenie nebola vyhotovená referencia ku koncu kalendárneho polroka za predchádzajúci kalendárny polrok za každé plnenie, (3) ak na rovnaké plnenie nebola vyhotovená referencia, do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa o referenciu a (4) bezodkladne po uplynutí 30 dní omeškania dodávateľa.

Novým znením ustanovenia § 116 a 117 by mal byť zavedený inštitút akreditácie a certifikácie, ktorý by nahradil súčasný inštitút odbornej spôsobilosti. Zavedenie akreditácie a certifikácie sleduje zabezpečenie profesionalizácie výkonu verejného obstarávania prostredníctvom akreditovaných osôb a sprehľadnenie a zosúladenie nástrojov, využívaných v tomto procese. Elektronické aukcie by podľa novely mali byť odo dňa 1. januára 2014 vykonávané len prostredníctvom certifikovaných elektronických zariadení.

Novým ustanovením § 149 ods. 3 by boli zavedené nové sankcie. Úrad by podľa uvedeného ustanovenia mohol uložiť pokuty až do 10 000 Eur a mohol by rovnako uložiť zákaz účasti vo verejnom obstarávaní až na 3 roky. Pri uložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní by bol úrad povinný zapísať údaje o obstarávateľovi do elektronického registra osôb so záznamom, ktorého správcom bude úrad.

Ďalšie zmeny možno očakávať v konaní o námietkach. Podľa súčasnej právnej úpravy je možné podať námietky proti postupu obstarávateľa v siedmych prípadoch, pričom o každej z námietok je potrebné konať. Novými ustanoveniami § 138 ods. 3 a 4 by bola zavedená koncentrácia konania o námietkach do 2 konaní. Jedno konanie by prebiehalo pred vyhodnotením kritérií podaných ponúk a druhé po tomto vyhodnotení. Uvedeným spôsobom by úrad rozhodoval najviac dva krát a nie v extrémnych prípadoch aj 7 krát, ako za súčasnej právnej úpravy. Novelou by po účinnosti bola zavedená ex ante kontrola pri nadlimitných zákazkách. Podstata kontroly spočíva v konštatovaní úradu o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o verejnom obstarávaní. Ak sa obstarávateľ od takto potvrdeného postupu a dokumentov neodchýli, námietka proti nim nemôže byť úspešná.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....