Iné

Pripravuje sa v NR SR – novela zákona o verejnom obstarávaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2012

Po zavedení povinnosti elektronických aukcií novelou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní sa v NR SR pripravuje ďalšia novela predmetného zákona. Zákon o verejnom obstarávaní predstavuje komplexnú právnu úpravu zohľadňujúcu právne predpisy EÚ pre predmetnú oblasť. Dôvodom novelizácie je potreba transpozície ďalšej smernice.

Súčasné znenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) predstavuje komplexnú úpravu verejného obstarávania, ktorú i na základe vykonaných auditov Komisiou EÚ môžeme označiť ako dostačujúcu z hľadiska transponovania európskej právnej úpravy. V súčasnosti však vznikla nová potreba transpozície smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti (ďalej len „smernica 2009/81/ES“).

Pri transpozícii smernice 2009/81/ES sa zachováva súčasné znenie zákona s výnimkou nevyhnutných úprav z predpisov vyplývajúcich. Dbá sa na to, aby bola zachovaná similarita jednotlivých hmotnoprávnych a procesných inštitútov a pravidiel, ktoré sú jednotné tak pre civilné zákazky, ako aj zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti a tiež na to, aby výsledkom novelizácie zákona o verejnom obstarávaní bola dosiahnutá kompatibilita vnútroštátnej právnej úpravy s legislatívou EÚ.

Ako vyjadruje dôvodová správa k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní, novozavedená právna úprava rešpektuje skutočnosť, že národná bezpečnosť zostáva vo výlučnej zodpovednosti každého členského štátu EÚ. Je však potrebné zohľadniť, že postupné vytváranie európskeho trhu s obrannými zariadeniami je nevyhnutné z hľadiska posilňovania európskej priemyselnej a technologickej základne obrany a z hľadiska rozvoja vojenských spôsobilostí potrebných na realizáciu európskej bezpečnostnej a obrannej politiky.

V súvislosti s transpozíciou smernice 2009/81/ES sú v návrhu vymedzené nové pojmy charakteristické pre oblasť obrany a bezpečnosti, a to životný cyklus (všetky postupné fázy výrobku ako výskum a vývoj, priemyselný vývoj, výroba, oprava, modernizácia, úprava, údržba, logistika, školenie, testovanie, stiahnutie a likvidácia), výskum a vývoj (všetky činnosti zahŕňajúce základný, aplikovaný výskum a experimentálny vývoj), kríza (situácia v členskom štáte alebo v tretej krajine, počas ktorej vznikla škoda, ktorá výrazne presahuje rozsah škôd v každodennom živote a ktorá vážne ohrozuje alebo obmedzuje život a zdravie ľudí alebo má značný vplyv na vecné hodnoty alebo si vyžaduje opatrenia na zabezpečenie životne nevyhnutných potrieb obyvateľstva alebo hrozí, že k takejto škode dôjde v blízkej budúcnosti, pričom krízou sa rozumie aj ozbrojený konflikt a vojna).

Okrem súčasných pravidiel rozlišovania zmiešaných zákaziek sa navrhuje zaviesť pravidlo pre rozlišovanie zmiešanej civilnej zákazky a zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti.

Návrh zákona upravuje aj oprávnenie verejného obstarávateľa a obstarávateľa v oblasti obrany a bezpečnosti určiť osobitné podmienky plnenia zmluvy, ktoré sa môžu týkať aj subdodávateľov, bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností alebo bezpečnosti dodávok.

Výnimky z aplikácie pravidiel a postupov vo verejnom obstarávaní predstavujú objektívny dôvod uzavrieť určité a presne vymedzené zmluvy bez použitia predmetných pravidiel a postupov. Je však zakázané použitie týchto výnimiek s cieľom vyhnúť sa transparentným a súťažným postupom zadávania zákazky bez objektívnych dôvodov. Návrh zákona rozširuje výnimky upravené v ust. § 1 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, napr. o zákazky, pri plnení ktorých sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia alebo je nevyhnutná ochrana základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky, alebo zákazky na účely spravodajských činností vykonávaných spravodajskými službami a pod.

Najrozsiahlejšiu navrhovanú zmenu predstavuje nová piata časť pod názvom Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti. Pravidlá a postupy pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti sa majú používať pri zadávaní zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 200.000 Eur, ak sa jedná o stavebné práce a rovnaká alebo vyššia ako 40.000 Eur, ak sa jedná o tovary a služby. Ustanovenia navrhovanej piatej časti by sa tak mali použiť pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek. Navrhujú sa konkrétne ustanovenia, ktoré sa nepoužijú pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti. Jedná sa napríklad o ustanovenia týkajúce sa verejnej súťaže, dynamického nákupného systému, koncesií, súťaže návrhov a vzhľadom na to, že zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti svojou povahou majú charakter citlivých zákaziek, pri ktorých existuje veľké riziko zneužitia chránených informácií, navrhuje sa vylúčiť aj posielanie ustanovených častí dokumentácie Úradu pre verejné obstarávanie a ich zverejňovanie. Pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti je však potrebné uplatňovať základné princípy vo verejnom obstarávaní, najmä transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a zákaz diskriminácie.

Na účely zadávania zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti sa v súlade s čl. 1 ods. 22 smernice 2009/81/ES definuje subdodávka ako určitá časť hlavnej zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorú bude plniť subdodávateľ na základe písomnej zmluvy s peňažným plnením.

Pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti by sa mal využívať postup užšej súťaže alebo rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia       (v minulosti označovaného ako priame zadanie).

Verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi by v prípade záujmu zadávať zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo uzavrieť rámcovú dohodu v danej oblasti vznikla povinnosť vyhlásiť verejné obstarávanie uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. V prípade podlimitných zákaziek sa oznámenie zasiela aj Úradu pre verejné obstarávanie. Pokiaľ sa jedná o nadlimitnú zákazku  v oblasti obrany a bezpečnosti, podľa návrhu by verejný obstarávateľ a obstarávateľ mal právo (teda nie povinnosť) uverejniť predbežné oznámenie.

Vzhľadom na charakter predmetu zákazky by mal mať verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinnosť určiť požiadavky a opatrenia na ochranu utajovaných skutočností, ktoré následne uchádzač alebo záujemca budú povinní zabezpečiť a dodržiavať. Taktiež sa navrhuje, aby obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ uvádzal pri zadávaní zákazky v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v informatívnom dokumente aj požiadavky na bezpečnosť dodávok.

Pri rámcovej dohode návrh upravuje podmienku obmedzenia jej platnosti, a to maximálne na 7 rokovVo výnimočných prípadoch odôvodnených predpokladanou životnosťou dodávaného tovaru, inštalácií, systémov alebo technickými problémami, ktoré by zmena dodávateľa spôsobila, by malo byť možné dohodu uzavrieť aj na viac ako sedem rokov. Uzavretie rámcovej dohody ale nesmie brániť čestnej hospodárskej súťaži.

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní bol Národnej rade SR predložený vo februári 2012 s predpokladanou účinnosťou dňa 1. marca 2012. V súčasnosti je návrh zákona pridelený na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady SR, Výboru Národnej rady SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....