Iné

Pripravuje sa v NR SR – Podpora v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2006

Už tradične pre Vás sledujeme legislatívne návrhy v NR SR. Tento raz zameriame Vašu pozornosť na oblasť poľnohospodárskej politiky a návrh zákona o podpore v pôdohospodárstve a o rozvoji vidieka.ZÁKON O PODPORE V PÔDOHOSPODÁRSTVE A O ROZVOJI VIDIEKA

V týchto dňoch sa v NR SR pripravuje nová právna úprava, ktorá reaguje na zmeny v Spoločnej poľnohospodárskej politike členských štátov EÚ. Po roku 2006 sa i vzhľadom na spoločnú poľnohospodársku reformu bude i na SR vzťahovať nový systém platieb a systém jednotnej platby na farmu, čo si vyžaduje prijatie novej právnej normy, konkrétne zákona o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

PÔSOBNOSŤ NAVRHOVANÉHO ZÁKONA

Vládny návrh zákona upravuje pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva SR a pôsobnosť Pôdohospodárskej platobnej agentúry pri poskytovaní (1) finančných prostriedkov na rozvojové programy poľnohospodárstva a vidieka podľa podmienok ustanovených vo viacročnej finančnej dohode z programu SAPARD, (2) dotácií v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve z prostriedkov štátneho rozpočtu a (3) podpory pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo.

ORGANIZOVANIE TRHU S VÝROBKAMI

Návrh zákona rámcovo vymedzuje organizovanie trhu s výrobkami za účelom minimalizácie akýchkoľvek negatívnych dôsledkov zmien na trhu s výrobkami a zabezpečenia plynulého zásobovania plynulého zásobovania a dodávania výrobkov spotrebiteľom pomocou systému ekonomických, obchodných a administratívnych nástrojov určených pre jednotlivé druhy výrobkov. Na organizovanie trhu s výrobkami návrh zákona navrhuje možnosť použiť cenové, intervenčné, regulačné a kompenzačné opatrenia. Účastníkovi trhu sa súčasne ukladá povinnosť poskytnúť platovej agentúre údaje o cenách, výrobe, množstvách a predaji vybraných poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov.

DOTÁCIE

Návrh zákona ďalej upravuje podmienky poskytovania dotácií v poľnohospodárstve, dotácií v potravinárstve a dotácie v lesnom hospodárstve. Za porušenie povinností ukotvených v navrhovanom zákone zákonodarca navrhuje umožniť platobnej agentúre uložiť pokutu až do výšky 5 000 Sk.

Ak NR SR návrh zákona prijme, jeho navrhovaná účinnosť je stanovená na 1. januára 2007.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....