Iné

Pripravuje sa v NR SR – Zákon o dobrovoľnej požiarnej ochrane

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2013

V súvislosti s navrhovanou zmenou v zákone o ochrane pred požiarmi, ktorá by mala zrušiť obecný hasičský zbor a obecný hasičský útvar a nahradiť ich dobrovoľným hasičským zborom obce, sa predpokladá širšie zapojenie dobrovoľnej požiarnej ochrany. V našom článku Vám predstavíme základný rámec tejto problematiky.

V Národnej rade SR čaká na schválenie návrh nového zákona, ktorý by mal upraviť oblasť dobrovoľnej požiarnej ochrany a právny rámec pre jej podporu a spoluprácu s orgánmi verejnej moci. Sprievodne by malo dôjsť k novelizácii zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“), s cieľom zrušiť obecný hasičský zbor a obecný hasičský útvar a zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce. Pri jeho zriaďovaní sa predpokladá širšie zapájanie dobrovoľnej požiarnej ochrany a jej personálnych zdrojov. Ako hovorí dôvodová správa, aj to je dôvodom pre osobitnú zákonnú rámcovú úpravu dobrovoľnej požiarnej ochrany.

Hlavnými oblasťami návrhu nového zákona je stanovenie (1) cieľov a úloh, ktoré by Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (ďalej len „DPO“) mala plniť, (2) spolupráce s orgánmi verejnej moci, (3) rámcových pravidiel podpory a vzťahov medzi DPO a štátom a (4) podmienok používania a ochrany názvu a znaku DPO.

Úvodné ustanovenia návrhu nového zákona definujú DPO ako nezávislú právnickú osobu v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, so sídlom v Bratislave a pôsobiacu na celom území Slovenskej republiky. Ak sa nový zákon schváli, DPO bude plniť úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, hasičstva a záchranárstva tak, ako to predpokladajú okrem iného ust. § 57 a 58 zákona o ochrane pred požiarmi. DPO by mala disponovať vlastným znakom a podľa ust. § 10 nového zákona sa navrhuje, aby názov a znak DPO boli používané len v súlade s cieľmi a úlohami podľa tohto zákona, v opačnom prípade pôjde o priestupok, respektíve iný správny delikt.

Podľa ust. § 3 nového zákona je cieľom DPO výchova, príprava, budovanie a organizovanie dobrovoľného hasičstva v oblastiach zásahovej činnosti a technickej pomoci na úsekoch (1) výchovy obyvateľstva v oblasti ochrany pred požiarmi, osobitne vo vzťahu k deťom a mládeži, (2) odbornej prípravy, školenia a výcviku obyvateľstva v oblasti prevencie, zdolávania požiarov, záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, (3) metodického a odborného riadenia činnosti hasičských jednotiek obce, (4) finančnej podpory, kontroly účelnosti využitia podpory a preverovania činnosti hasičských jednotiek obce, (5) zásahovej činnosti členov DPO vymenovaných za členov hasičskej jednotky obce, (6) civilnej ochrany obyvateľstva, (7) dobrovoľníckej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, (8) verejnoprospešnej, vzdelávacej, osvetovej a kultúrnej činnosti, (9) organizácie športovej činnosti a súťaží zameraných na ochranu pred požiarmi, (10) zachovania a zveľaďovania historického a kultúrneho dedičstva v oblasti ochrany pred požiarmi, (11) cezhraničnej spolupráce a (12) tvorby, ochrany, udržiavania alebo zlepšovania životného prostredia.

Ústredné orgány štátnej správy by mali spolupracovať s DPO v rozsahu, v akom ustanovujú § 57 a 58 zákona o ochrane pred požiarmi. Napríklad pri spracúvaní návrhov predpisov, zabezpečovaní odbornej prípravy členov zboru, materiálno-technického vybavenia a podobne. Na ten účel by jej mali predkladať na zaujatie stanoviska a pripomienkovanie aj návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti, úloh a poslania DPO a prizývať jej zástupcov do príslušných poradných orgánov vlády, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Slovenská republika uznáva nezávislé postavenie DPO a poskytuje jej pomoc a súčinnosť pri plnení úloh ustanovených zákonom. Predpokladá sa aj finančná pomoc zo strany štátu podľa ust. § 8 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v zmysle poskytovania dotácií. DPO môže na základe osobitných zmlúv uzatvorených s vládou alebo s orgánmi verejnej moci a za dohodnutú náhradu prevziať aj plnenie iných úloh vo verejnom záujme.

Podrobnosti o spolupráci, súčinnosti a vzájomných vzťahoch medzi vládou, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a DPO pri plnení úloh podľa nového zákona a iných úloh vo verejnom záujme by mali ustanoviť interné zmluvy.

V podobnom duchu ako vo vzťahoch štátu a DPO, by mali poskytovať súčinnosť aj obce a vyššie územné celky. Podľa ust. § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z. bude možné poskytovanie dotácií aj zo strany obcí a vyšších územných celkov. Na účely súčinnosti obce a vyššie územné celky prizývajú zástupcov DPO do komisií obecného zastupiteľstva a komisií zastupiteľstva vyššieho územného celku, ako aj do iných príslušných orgánov.

Návrh nového zákona v základných kontúrach upravuje aj organizačnú štruktúru DPO ustanovujúc, že základnou a výkonnou jednotkou DPO je dobrovoľný hasičský zbor vystupujúci v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesúci samostatnú zodpovednosť. Hasičské zbory sa združujú v rámci organizačnej štruktúry DPO. Vzhľadom na skutočnosť, že DPO by mala byť podľa ust. § 1 nového zákona občianskym združením, navrhuje sa ust. § 6 odsek 2 upraviť len základné kontúry tohto usporiadania a podrobnosti o vnútornej organizácii DPO, o spôsobe tvorby, pôsobnosti a vzájomných vzťahoch jej orgánov, právach a povinnostiach členov DPO a zásadách hospodárenia, ponechať na úpravu v interných predpisoch DPO.

Návrh nového zákona uvádza, že DPO samostatne hospodári so svojím majetkom a v súlade s ust. § 13 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov môže užívať aj majetok štátu, majetok obcí a majetok vyšších územných celkov.

DPO bude po schválení nového zákona získavať prostriedky na svoju činnosť najmä z (1) členských príspevkov, (2) výnosov z vlastnej činnosti a vlastného majetku, (3) darov od fyzických osôb a právnických osôb a z dedičstva; na plnenie úloh ustanovených zákonom jej poskytne Slovenská republika každoročne (4) dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, bez vplyvu na ust. § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pričom hospodárenie s uvedenými prostriedkami sa riadi aj posledne uvedeným zákonom. Dotácie od obcí a vyšších územných celkov sa budú môcť poskytovať z ich vlastných rozpočtov a hospodárenie riadiť podľa č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Keďže by malo dôjsť k zrušeniu obecného hasičského zboru a obecného hasičského útvaru, novelizáciou zákona o ochrane pred požiarmi sa predpokladajú legislatívno-technické zmeny v súvislosti s nahradením dvoch uvedených inštitúcií dobrovoľným hasičským zborom obce, respektíve dobrovoľným hasičským zborom mesta.

V prípade schválenia návrhu, nový zákon spolu s novelou nadobudnú účinnosť 1. marca 2014.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....