Iné

Pripravuje sa v NR SR – Zákon o kontrole výkonu trestu technickými prostriedkami

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2015

Účelom predloženého návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre reálne využívanie kontroly dodržiavania niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami. Zákon by súčasne mal zlepšiť využívanie alternatívnych trestov alebo odklonov v trestnom konaní. Novela súvisiacich právnych predpisov počíta so zavedením možnosti premeniť zvyšok trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia.

Návrh zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami (ďalej len „návrh zákona“ alebo „navrhovaný zákon“) bol do Národnej rady Slovenskej republiky predložený dňa 9. januára 2015. Predkladateľ navrhuje nadobudnutie účinnosti dňom 1. júla 2015 okrem súvisiacich novelizácií upravených v článkoch čl. II až VI, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť dňom 1. januára 2016.

Navrhovaný zákon by mal upravovať technické prostriedky a podmienky ich použitia pri kontrole výkonu niektorých rozhodnutí. Navrhovaný zákon by sa mal primerane vzťahovať aj na používanie technických prostriedkov Zborom väzenskej a justičnej stráže v mieste výkonu trestu odňatia slobody na účely kontroly odsúdených.

Definície základných pojmov zakotvuje navrhované ust. § 2. Podľa uvedeného ustanovenia je (1) kontrolou technickými prostriedkami činnosť, ktorou sa zisťuje dodržiavanie zákazov, povinností alebo obmedzení uložených rozhodnutím prostredníctvom technických prostriedkov a centrálneho monitorovacieho systému, (2) rozhodnutím vykonateľné rozhodnutie súdu alebo prokurátora, ktorým sa ukladá zákaz, obmedzenie alebo povinnosť alebo vykonateľné rozhodnutie, ktorým sa uložil trest domáceho väzenia, (3) technickými prostriedkami zariadenie alebo ich súbor umožňujúce za podmienok ustanovených týmto zákonom kontrolu výkonu rozhodnutia, (4) kontrolovanou osobou fyzická osoba, ktorá je na základe rozhodnutia povinná podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, (5) chránenou osobou fyzická osoba, ku ktorej má kontrolovaná osoba rozhodnutím uložený zákaz priblíženia sa na určenú vzdialenosť, (6) operačným strediskom pracovisko, ktoré zabezpečuje nepretržitú prevádzku a obsluhu centrálneho monitorovacieho systému a vykonáva nepretržitý dohľad nad správnou činnosťou technických prostriedkov, (7) centrálnym monitorovacím systémom informačný systém, ktorý umožňuje výkon kontroly technickými prostriedkami najmä zaznamenávaním bezpečnostných incidentov a prevádzkových incidentov, (8) bezpečnostným incidentom porušenie zákazu, obmedzenia alebo povinnosti uložených rozhodnutím, (9) prevádzkovým incidentom skutočnosť ovplyvňujúca nerušený priebeh kontroly technickými prostriedkami, ak nie je bezpečnostným incidentom a (10) obydlím byt alebo iný priestor slúžiaci na bývanie vrátane k nemu prináležiacich vonkajších priestorov.

Návrh zákona v ust. § 3 ods. 1 upravuje nasledovné technické prostriedky: (1) osobné identifikačné zariadenie, (2) zariadenie na kontrolu prítomnosti v mieste výkonu rozhodnutia (ďalej len „zariadenie na kontrolu prítomnosti“), (3) zariadenie na určenie polohy kontrolovanej osoby, (4) zariadenie varovania blízkosti, (5) zariadenie kontroly požitia alkoholu, (6) zariadenie hlasového overenia prítomnosti kontrolovanej osoby a (7) zariadenie probačného a mediačného úradníka.

Osobné identifikačné zariadenie by sa malo používať v podobe náramku, ktorý sa upevní na telo kontrolovanej osoby, spravidla na jej členok. Účelom tohto zariadenia bude zabezpečiť jednoznačnú identifikáciu kontrolovanej osoby.

Zariadenie na kontrolu prítomnosti by malo podľa návrhu zákona byť umiestnené v obydlí kontrolovanej osoby, zväčša vo forme domácej monitorovacej stanice. Účelom zariadenia je zistiť prítomnosť kontrolovanej osoby v obydlí. Ak osoba poruší podmienky výkonu trestu domáceho väzenia, zariadenie bude signalizovať túto skutočnosť operačnému stredisku, ktoré túto informáciu odovzdá príslušnému probačnému a mediačnému úradníkovi.

Určenie polohy osoby by malo umožniť zariadenie na určenie polohy kontrolovanej osoby. Pôjde o zariadenie v podobe komunikačného zariadenia vo veľkosti mobilného telefónu, ktoré umožní jeho bežné nosenie. Zariadenie by malo byť využívané pri treste zákazu pobytu, trestu zákazu účasti na verejných podujatiach, alebo pri kontrole dodržiavania uložených primeraných povinností a obmedzení.

Zariadenie varovania blízkosti by mala využívať chránená osoba. Malo by byť využívané v prípade rozhodnutia, ktorým sa ukladá zákaz priblíženia sa ku chránenej osobe. Pôjde o mobilné zariadenie vo veľkosti mobilného telefónu. Uvedené zariadenie bude chránenej osobe signalizovať blízkosť kontrolovanej osoby, bude obsahovať tiež tlačidlo, ktorým chránená osoba môže signalizovať blízkosť kontrolovanej osoby operačnému stredisku.

Zariadenie kontroly požitia alkoholu by sa malo mať podobu domácej stanice, ktoré obdobným spôsobom ako alkohol testery používané policajnými orgánmi, umožní sledovať úroveň alkoholu v dychu kontrolovanej osoby. Zariadenie by malo umožňovať zosnímanie tváre kontrolovanej osoby.

Prítomnosť kontrolovanej osoby v určenom čase a na určenom mieste umožní zariadenie hlasového overenia prítomnosti kontrolovanej osoby. Malo by ísť o telefonickú identifikáciu osoby prostredníctvom biometrickej identifikácie hlasu kontrolovanej osoby.

Podľa návrhu zákona bude kontrolovaná osoba povinná mať uvedené zariadenia na určenom mieste, či už strpieť umiestnenie na tele alebo v obydlí. Zásah do zariadení bude vyhodnocovaný ako bezpečnostný incident.

Pri zariadení probačného a mediačného úradníka nepôjde o zariadenie, ktoré bude mať k dispozícii kontrolovaná osoba, respektíve chránená osoba. Pôjde o zariadenie, ktoré bude probačný úradník a mediačný úradník využívať pri kontrole dodržiavania zákazu, obmedzenia alebo povinnosti tak, že zariadenie bude identifikovať prítomnosť respektíve neprítomnosť osobného identifikačného zariadenia v rozsahu približne 300 m v jeho okolí, čím zistí prítomnosť osôb, ktoré majú osobné identifikačné zariadenie pripojené k telu.

Podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami a podmienky ich použitia sú upravené ust. § 12 až 16 navrhovaného zákona. Podmienkou vykonania kontroly technickými prostriedkami by mal byť (1) písomný súhlas chránenej plnoletej osoby, (2) písomný súhlas plnoletej osoby, ktorá žije s kontrolovanou osobou v spoločnej domácnosti, alebo (3) vyjadrenie maloletého ako chránenej osoby, vyjadrenie zákonného zástupcu alebo opatrovníka.

Ak uvedené osoby počas kontroly technickými prostriedkami vezmú svoj súhlas späť, probačný a mediačný úradník by podľa návrhu o tom mal spracovať písomný záznam, ktorý predloží tomu, kto vydal rozhodnutie. Späťvzatie súhlasu by sa vyžadovalo v písomnej forme.

Povinnosťou probačného a mediačného úradníka by podľa návrhu zákona bolo poučenie dotknutej osoby o právach a povinnostiach podľa navrhovaného zákona, o prevádzkových pokynoch používania technických prostriedkov a o následkoch porušenia režimu použitia technických prostriedkov, ako aj následkoch porušenia povinností podľa navrhovaného zákona.

Riešenie bezpečnostných incidentov a prevádzkových incidentov je upravené v navrhovanom znení ust. § 21. Podľa uvedeného znenia by bol probačný a mediačný úradník povinný bezodkladne preveriť ohlásené bezpečnostné incidenty najmä pohovorom s kontrolovanou osobou alebo s chránenou osobou alebo miestnym zisťovaním. O každom preverení bezpečnostného incidentu probačný a mediačný úradník bude mať povinnosť vyhotoviť písomný záznam. Súčasne by probačný a mediačný úradník bol povinný bezodkladne informovať o preverenom bezpečnostnom incidente toho, kto vydal rozhodnutie. Ak je chránenou osobou maloleté dieťa alebo ak bezpečnostný incident ohrozil maloleté dieťa, probačný a mediačný úradník by mal povinnosť o preverenom bezpečnostnom incidente informovať aj orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Povinnosťou operačného strediska by malo byť preverovanie prevádzkových incidentov najmä kontaktovaním kontrolovanej osoby alebo chránenej osoby na účely poskytnutia vysvetlenia, ako aj preverovaním materiálno-technických podmienok a overovaním funkčnosti technických prostriedkov. Ak prevádzkový incident bude vykazovať znaky bezpečnostného incidentu, operačné stredisko by podľa návrhu zákona malo povinnosť bezodkladne ohlásiť bezpečnostné incidenty zaznamenané centrálnym monitorovacím systémom príslušnému probačnému a mediačnému úradníkovi a Policajnému zboru, ak je ohrozený život alebo zdravie alebo ak je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin. O každom preverení prevádzkového incidentu by operačné stredisko malo vyhotovovať písomný záznam.

Ak sa zmenia podmienky použitia technických prostriedkov spôsobom, ktorý dočasne znemožňuje výkon kontroly technickými prostriedkami, ak nastúpi kontrolovaná osoba do výkonu väzby alebo ak sa preruší výkon rozhodnutia, tak by podľa navrhovaného ust. § 22 súd alebo prokurátor na návrh probačného a mediačného úradníka, alebo aj bez tohto návrhu, bol povinný prerušiť kontrolu technickými prostriedkami na nevyhnutný čas. Ak odpadne dôvod prerušenia, súd alebo prokurátor by bezodkladne nariadil pokračovať v kontrole technickými prostriedkami.

Skončenie kontroly technickými prostriedkami je upravené v navrhovanom ust. § 23. Podľa uvedeného ustanovenia sa kontrola technickými prostriedkami skončí (1) ukončením výkonu rozhodnutia, (2) rozhodnutím súdu alebo prokurátora, ktorým sa nariadi skončenie kontroly technickými prostriedkami pred ukončením výkonu rozhodnutia, (3) nastúpením kontrolovanej osoby do výkonu trestu odňatia slobody; to neplatí, ak sa z tohto dôvodu prerušuje výkon trestu domáceho väzenia, (4) rozhodnutím súdu alebo prokurátora, ak sa zmenia podmienky spôsobom, ktorý neumožňuje kontrolu technickými prostriedkami a kontrola sa neprerušila, alebo (5) rozhodnutím súdu alebo prokurátora na návrh probačného a mediačného úradníka alebo kontrolovanej osoby, ak kontrolovaná osoba počas kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami spôsobom svojho života preukázala, že kontrola technickými prostriedkami nie je potrebná; to neplatí ako ide o výkon trestu domáceho väzenia.

Proti rozhodnutiu o prerušení kontroly technickými prostriedkami, jej pokračovaní a o skončení kontroly technickými prostriedkami by podľa návrhu zákona nebol prípustný opravný prostriedok.

Bezodkladne po skončení kontroly technickými prostriedkami by podľa navrhovaného ust. § 25 mal probačný a mediačný úradník vyhotoviť správu o priebehu kontroly technickými prostriedkami, ktorú predloží tomu, kto vydal rozhodnutie. Správu o priebehu kontroly technickými prostriedkami by mal vyhotoviť probačný a mediačný úradník aj pred skončením kontroly technickými prostriedkami, ak o to požiada ten, kto vydal rozhodnutie.

Súčasťou návrhu zákona sú aj súvisiace novelizácie. Novelizácia by sa mala dotknúť zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch, zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch, zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby. Novely by mali nadobudnúť účinnosť dňom 1. januára 2016.

Podľa návrhu novely zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, sa v ust. § 53 ods. 1 nanovo definuje trest domáceho väzenia. Podľa navrhovaného znenia uvedeného ustanovenia by trest domáceho väzenia až na dva roky mohol súd uložiť páchateľovi prečinu, ak (1) vzhľadom na povahu a závažnosť spáchaného prečinu, osobu a pomery páchateľa postačuje uloženie tohto trestu, (2) páchateľ dal písomný sľub, že sa v určenom čase bude zdržiavať v obydlí na určenej adrese a pri výkone kontroly poskytne potrebnú súčinnosť a (3) sú splnené podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami. Novela súčasne sankcionuje nedodržanie obmedzení alebo povinností odsúdeným, ktoré mu vyplývajú z trestu domáceho väzenia. Podľa návrhu novely by za ich nedodržanie súd trest domáceho väzenia premenil na nepodmienečný trest odňatia slobody tak, že nevykonaný deň trestu domáceho väzenia by sa rovnal jednému dňu nepodmienečného trestu odňatia slobody.

Novela tiež počíta s možnosťou premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia. Podľa navrhovaného znenia ust. § 65a by súd mohol odsúdenému za prečin premeniť zvyšok trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, ak sú splnené podmienky podľa ust. § 53 ods. 1 a súčasne (1) odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie, (2) odsúdený vykonal jednu tretinu uloženého alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného trestu odňatia slobody, (3) zvyšok nevykonaného trestu odňatia slobody nepresahuje dva roky, (4) nejde o výkon trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe určenej pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody, podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, o výkon zvyšku trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, alebo o výkon premeneného trestu domáceho väzenia, (5) odsúdenému nebol premenený trest domáceho väzenia na trest odňatia slobody a (6) odsúdený nebol pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody.

Súd by podľa návrhu novely premenil zvyšok trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia tak, že nevykonaný deň zvyšku trestu odňatia slobody by sa rovnal jednému dňu trestu domáceho väzenia. Novela by po schválení tiež zaviedla možnosť uloženia trestu domáceho väzenia aj mladistvému až na jeden rok, pričom by sa na uloženie vyžadoval súhlas jeho zákonného zástupcu. Súd by po novom tiež mohol uložiť mladistvému počas výkonu trestu domáceho väzenia výchovné opatrenia, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....