Iné

Pripravuje sa v NR SR – Zákon o sociálnej práci

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2014

Návrh zákona o sociálnej práci by mal upraviť sociálnu prácu, právne vzťahy súvisiace s výkonom sociálnej práce, ako aj právne postavenie a pôsobnosť Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. V súčasnosti uvedená oblasť nie je právne upravená. Cieľom návrhu je podpora profesijného výkonu sociálnej práce.

Návrh zákona o sociálnej práci a o podmienkach výkonu niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „návrh zákona“ alebo „navrhovaný zákon“) bol do NR SR predložený dňa 25. apríla 2014. Zákon by po schválení mal nadobudnúť účinnosť dňom 1. januára 2015 okrem druhej časti v čl. I, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2015, okrem § 7 až 11 v čl. I a čl. II, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť 1. októbra 2015 a okrem § 2 ods. 2, § 5 ods. 2, 4 a 5, prvej časti tretej hlavy, tretej časti, § 36 ods. 3 a 4 a § 44 v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016 a okrem niektorých ustanovení, na účinnosť ktorých Vás upozorníme.

Návrh zákona bol pripravený z dôvodu potreby právnej úpravy podmienok výkonu sociálnej práce, ktorá na Slovensku ešte stále absentuje. Navrhovaný zákon sa delí na 5 častí. Prvá časť upravuje základné ustanovenia, podmienky výkonu sociálnej práce a podmienky výkonu niektorých odborných činnosti v oblasti sociálnych vecí a rodiny. Druhá časť upravuje zriadenie, postavenie a pôsobnosť Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej len „komora“). Tretia časť upravuje akreditáciu špecializačného vzdelávacieho programu a vzdelávacieho programu. Spoločné ustanovenia upravuje štvrtá časť a piata časť upravuje prechodné a záverečné ustanovenia. Predmetom navrhovaného zákona je len úprava profesijných podmienok výkonu sociálnej práce, a preto neupravuje ďalšie právne vzťahy súvisiace s výkonom sociálnej práce, napríklad odmeňovanie sociálnych pracovníkov alebo pracovnoprávne vzťahy.

Definícia sociálnej práce, ako aj ďalších pojmov, je zakotvená v ust. § 2 navrhovaného zákona. Sociálna práca je podľa uvedeného ustanovenia odborná činnosť vykonávaná sociálnym pracovníkom alebo asistentom sociálnej práce na účel ustanovený osobitným predpisom, ktorým je napríklad zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele alebo zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Odborná činnosť je podľa návrhu zákona súbor pracovných činností, na vykonávanie ktorých sú potrebné vedomosti a zručnosti získané absolvovaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca. Sociálna práca je aj špecializovaná odborná činnosť vykonávaná sociálnym pracovníkom na účel ustanovený osobitným predpisom. Špecializovanú odbornú činnosť návrh zákona definuje ako súbor pracovných činností užšieho zamerania sociálnej práce v ustanovenom špecializovanom odbore sociálnej práce, na vykonávanie ktorých sú potrebné vedomosti a zručnosti získané absolvovaním akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu.

Podmienky výkonu sociálnej práce upravuje Druhá hlava Prvej časti navrhovaného zákona. Podľa navrhovanej právnej úpravy bude môcť sociálny pracovník vykonávať sociálnu prácu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo výkonom samostatnej praxe sociálneho pracovníka (ďalej len „samostatná prax“). Asistent sociálnej práce bude môcť vykonávať sociálnu prácu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

Podmienkou výkonu sociálnej práce, či už sociálnym pracovníkom alebo asistentom sociálnej práce, bude splnenie odbornej spôsobilosti podľa navrhovaných ust. § 4 až 6. Kvalifikačným predpokladom na výkon odbornej činnosti sociálnym pracovníkom by malo byť získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, asistent sociálnej práce bude musieť získať vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca. Okrem uvedených kvalifikačných predpokladov budú musieť uvedené osoby splniť aj podmienku udržiavania, zdokonaľovania a dopĺňania vedomostí a zručností potrebných na výkon sociálnej práce, t. j. sústavné vzdelávanie v oblasti sociálnej práce. Sústavné vzdelávanie bude zabezpečovať a kontrolovať zamestnávateľ. Kontrolu sústavného vzdelávania v prípade samostatnej praxe bude vykonávať komora. Osobitným kvalifikačným predpokladom na výkon špecializovanej odbornej činnosti bude podľa návrhu zákona absolvovanie akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu ustanoveného pre príslušný špecializovaný odbor sociálnej práce.

Na výkon samostatnej praxe bude potrebné povolenie, ktoré bude vydávať komora. Podmienky získania povolenia upravujú ust. § 7 až 11. Na získanie povolenia bude musieť sociálny pracovník spĺňať nasledovné podmienky: (1) ustanovené kvalifikačné predpoklady, (2) výkon sociálnej práce v praxi najmenej tri roky, (3) výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka, na ktorú sa vzťahuje povolenie, umožňuje právny predpis, (4) bezúhonnosť, (5) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, (6) zabezpečená supervízia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka, (7) sociálnemu pracovníkovi nebolo v období piatich rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia odňaté povolenie podľa ust. § 11 ods. 3 a 4, okrem odňatia povolenia z dôvodu, že výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka, na ktorú sa vzťahuje povolenie, neumožňoval právny predpis, (8) sociálnemu pracovníkovi nebolo v období piatich rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia uložené disciplinárne opatrenie podľa ust. § 25 ods. 2 písm. d). Dňom vydania povolenia sa žiadateľ stane členom komory. Držiteľ povolenia bude okrem iných povinností povinný sústavne vykonávať samostatnú prax sociálneho pracovníka, teda vykonávanie samostatnej praxe nesmie byť prerušené na dobu dlhšiu ako jeden rok.

Podmienky výkonu niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny upravujú ust. § 12 a 13. Odborné činnosti definuje ust. § 12 ods. 1 návrhu zákona ako činnosti, ktoré vyžadujú špecifické vedomosti a zručnosti získané absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu. Okrem sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce bude môcť uvedené činnosti vykonávať aj psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg alebo iná fyzická osoba za podmienok ustanovených navrhovaným zákonom. Podľa návrhu zákona podmienkou na ich výkon bude odborná spôsobilosť. Odbornú spôsobilosťou bude podľa ust. § 13 ods. 1 spĺňať osoba, ak (1) má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore a stupni vysokoškolského štúdia ustanovených pre príslušnú odbornú činnosť, (2) spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad na výkon špecializovanej odbornej činnosti, ak je pre príslušnú odbornú činnosť ustanovené splnenie tohto osobitného kvalifikačného predpokladu, (3) spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu ustanoveného pre príslušnú odbornú činnosť a (4) vykonáva sústavné vzdelávanie v odbornej činnosti.

Právnu úpravu komory zakotvuje ust. § 14 až 27 návrhu zákona. Komora je podľa ust. § 14 ods. 1 profesijná organizácia, ktorá združuje sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Členom komory môže byť fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon sociálnej práce, vykonáva sociálnu prácu a písomne požiada komoru o zápis do zoznamu členov komory. Žiadosť o zápis nie je potrebná, ak ide o osobu, ktorej komora vydala povolenia, taká osoba sa vydaním povolenia automaticky stáva členom komory. Členstvo v komore je podľa navrhovaného zákona dobrovoľné okrem členstva fyzickej osoby, ktorá vykonáva samostatnú prax sociálneho pracovníka, taká osoba sa udelením povolenia automaticky stáva členom komory. Úlohami komory sú najmä ochrana práv a záujmov svojich členov, rozhodovanie vo veciach zápisu do zoznamu členov, rozhodovanie vo veciach povolenia, alebo vydávanie stanovísk k etickým otázkam výkonu sociálnej práce, a podobne. Komora pôsobí prostredníctvom orgánov, ktorými sú (1) snem komory, (2) predstavenstvo komory, (3) dozorná rada komory, (4) profesijná rada komory a (5) disciplinárna komisia komory.

Akreditáciu špecializačného vzdelávacieho programu a vzdelávacieho programu upravujú ust. § 28 až 34 navrhovaného zákona. Podľa uvedených ustanovení rozhoduje o akreditácii špecializačného vzdelávacieho programu a vzdelávacieho programu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po predchádzajúcom vyjadrení akreditačnej komisie, ktorú zriaďuje ministerstvo. Práva a povinnosti vzdelávacej inštitúcie po udelení akreditácie upravuje ust. § 33 a 34. Ide napríklad o povinnosť uskutočňovať akreditovaný špecializačný vzdelávací program alebo akreditovaný vzdelávací program za podmienok, za ktorých bola akreditácia udelená alebo povinnosť viesť zoznam vydaných osvedčení o špecializácii a osvedčení o odbornej spôsobilosti. Zoznam vzdelávacích inštitúcií uskutočňujúcich špecializačný vzdelávací program alebo vzdelávací program vedie ministerstvo na svojom webovom sídle.

Podľa ust. § 36 návrhu zákona bude zavedený profesijný titul sociálny pracovník a titul asistent sociálnej práce. Uvedené profesijné tituly sa budú uvádzať za menom a priezviskom používateľa.

Správne delikty budú upravené v ust. § 38. Správneho deliktu sa podľa uvedeného ustanovenia dopustí (1) vzdelávacia inštitúcia, ak uskutočňuje špecializačný vzdelávací program alebo vzdelávací program, na ktorý nie je udelená akreditácia, ak sa akreditácia vyžaduje a (2) komora, ak nepostupuje vo veciach zápisu do zoznamu členov komory podľa ust. § 16. Ministerstvo uloží za správny delikt pokutu až do výšky 2.000 Eur. Ministerstvo bude môcť uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

Prechodné a záverečné ustanovenia sú upravené v ust. § 41 až 45. Sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce, ktorí majú záujem o členstvo v komore, budú môcť podať žiadosť o zápis do zoznamu zakladajúcich členov komory prípravnému výboru odo dňa 1. februára 2015 do dňa 30. júna 2015.

Fyzická osoba, ktorá ku dňu 1. januára 2015 bude vykonávať pracovné činnosti, ktoré svojim charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa návrhu zákona, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný predpoklad upravený v ust. § 5 ods. 1, sa bude považovať za (1) sociálneho pracovníka, ak spĺňa podmienku získaného vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu, (2) asistenta sociálnej práce, ak spĺňa podmienku získaného odborného vzdelania v oblasti sociálnej práce alebo spĺňa podmienku získaného vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu, alebo (3) asistenta sociálnej práce, ak nespĺňa podmienku získaného vzdelania podľa predchádzajúcich bodov. Sociálny pracovník, ktorý bude vykonávať sociálnu prácu v špecializovanom odbore sociálnej práce a nebude spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti sa bude považovať za sociálneho pracovníka, ktorý spĺňa podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti do dňa 31. decembra 2020.

Predloženým návrhom by sa mali novelizovať aj súvisiace zákony, a to zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....