Verejná správa

Pripravuje sa v NR SR – Zákon o verejných zbierkach

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2014

Súčasná právna úprava verejných zbierok je založená na zákone z roku 1973, ktorý je vo viacerých smeroch zastaraný a nedostatočne reaguje na aktuálne trendy a moderné podmienky. Zvýšenie transparentnosti verejných zbierok, nová úprava vykonávania verejných zbierok, nový mechanizmus sankcií, ale aj ďalšie zmeny budú predmetom nového zákona. Vybrané zmeny Vám predstavíme v našom článku.

Aktuálny právny rámec verejných zbierok je tvorený zákonom č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov. Do Národnej rady SR bol 28. februára 2014 doručený vládny návrh úplne nového zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ alebo „nový zákon“). Ako uvádza dôvodová správa k návrhu nového zákona, zastaranosť a nezohľadňovanie nových ústavných a spoločensko-ekonomických podmienok v zákone z roku 1973 je motívom pre prijatie nového zákona. Po jeho prijatí po novom dôjde k vymedzeniu skutočností súvisiacich s verejnými zbierkami.

V zmysle ust. § 1 definujúcom verejnú zbierku by sa zbierkou malo rozumieť získavanie a zhromažďovanie dobrovoľných peňažných príspevkov právnickými osobami oprávnenými vykonávať zbierku podľa nového zákona od vopred neurčeného okruhu prispievateľov na vopred určený všeobecne prospešný účel alebo na individuálne určenú humanitárnu pomoc pre fyzickú osobu alebo skupinu fyzických osôb, ktoré sa ocitli v núdzi, v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Odsek 2 predmetného ustanovenia obsahuje výpočet desiatich všeobecne prospešných účelov, ktorých spoločným rysom je rozvoj a ochrana spoločenských hodnôt, ľudských práv, zdravia, detí, životného prostredia, a podobne.

Výška nákladov zbierky je podľa súčasného znenia ust. § 4 odsek 1 písm. c) upravená nejasne tak, že nesmie presiahnuť prevažnú časť výnosu zbierky, čo podľa dôvodovej správy k novému zákonu v skutočnosti znamená uplatnenie nákladov až do výšky 50 % z hrubého výnosu zbierky. V navrhovanom ust. § 1 odsek 3 až 5 je presne ustanovená percentuálna hranica nákladov zbierky, ktorú možno vynaložiť z hrubého výnosu zbierky na náklady zbierky, a to vo výške 20 %Hrubým výnosom zbierky by mali byť príspevky získané zbierkou vrátane úrokov z vkladov príspevkov na osobitnom účte na zhromažďovanie príspevkov získaných zbierkou vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Čistým výnosom zbierky je suma príspevkov po odpočítaní nákladov zbierky od hrubého výnosu zbierky. Nákladmi zbierky by mali byť skutočne vynaložené náklady spojené s materiálno-technickým a organizačným zabezpečením zbierky, náklady spojené so správou a zisťovaním spôsobu použitia čistého výnosu. Práve posledne uvedené nesmú presiahnuť predmetných 20 %. Ako hovorí dôvodová správa, cieľom navrhovanej regulácie je sprehľadnenie a stransparentnenie využitia prostriedkov získaných zbierkou na vymedzený všeobecne prospešný účel.

Po novom by malo dôjsť k vymedzeniu osôb oprávnených na vykonávanie zbierky. Zbierku by mohli vykonať výlučne právnické osoby v postavení (1) občianskeho združenia, (2) neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, (3) neinvestičného fondu, (4) nadácie, (5) Slovenského Červeného kríža, (6) účelového zariadenia cirkvi, (7) účelového zariadenia náboženskej spoločnosti, (8) organizácie s medzinárodným prvkom, (9) záujmového združenia právnických osôb a (10) združenia obcí. Po schválení nového zákona iné právnické osoby verejnú zbierku nebudú môcť uskutočniť.

Odsekom 3 v ust. § 3 by sa mala zaviesť povinnosť zriadiť na účely zhromažďovania finančných prostriedkov osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Prostredníctvom predmetného osobitného účtu by sa mali vykonávať aj všetky úhrady spojené s použitím čistého výnosu zbierky.

Na úseku verejných zbierok by mali mať pôsobnosť príslušné orgány štátnej správy s cieľom zápisu verejnej zbierky do registra zbierok. Príslušnými orgánmi s uvedenou náplňou práce budú po schválení nového zákona (1) okresné úrady, ak sa má zbierka vykonať v ich územnom obvode alebo (2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ak sa má zbierka vykonať na území presahujúcom územný obvod okresného úradu, alebo (3) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré ministerstvu súhlasným stanoviskom schváli zápis zbierky, ktorej aspoň časť čistého výnosu má byť použitá mimo územia Slovenska. Z uvedeného vyplýva, že po novom bude potrebné verejnú zbierku registrovať, pričom táto právne relevantná skutočnosť sa uskutoční prostredníctvom konania o registrácii zbierky začatého dňom doručenia návrhu na registráciu zbierky príslušnému orgánu štátnej správy.

Všetky nutné podmienky registrácie zbierky, obsahové náležitosti návrhu na registráciu zbierky a lehoty sú uvedené v ust. § 5 návrhu nového zákona, ktoré bude po schválení a nadobudnutí jeho účinnosti potrebné obligatórne splniť. Následne bude možné zbierku zaevidovať v registri zbierok, čo je elektronický informačný systém verejnej správy spravovaný ministerstvom. Do uvedeného verejného zoznamu zapisuje zákonom ustanovené údaje ministerstvo alebo príslušný okresný úrad. Informácie o registrovaných a vykonávaných zbierkach by mali byť verejne prístupné na webovom sídle uvedeného ústredného orgánu štátnej správy. Znenie ust. § 6 odsek 2 návrhu nového zákona obsahuje taxatívny výpočet 18 skutočností, ktoré bude povinné v súvislosti so zbierkou zapisovať.

Prostredníctvom ust. § 7 dôjde v prípade schválenia nového zákona k zakotveniu možných spôsobov vykonávania zbierky aj s ohľadom na súčasné telekomunikačné a informačno-technologické možnosti, trvanie vykonávania zbierky rozlíšené podľa spôsobov jej vykonávania a podmienky predĺženia vykonávania zbierky. Zbierka by sa mohla po novom vykonávať (1) zasielaním príspevkov na osobitný účet, (2) zasielaním darcovských správ SMS prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby alebo volaním na skrátené číslo, (3) zbieraním do stacionárnych pokladničiek, (4) zbieraním do prenosných pokladničiek, (5) predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene a (6) predajom vstupeniek na kultúrne, športové alebo iné verejné podujatie usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek.

Uvedené zbierky okrem bodu 4 bude po schválení nového zákona povolené vykonávať maximálne 12 mesiacov odo dňa zápisu zbierky do registra zbierok. Uvedenú lehotu bude možné predĺžiť o ďalších 12 mesiacov, pokiaľ právnická osoba navrhne najneskôr 30 dní pred ukončením zapísanej zbierky orgánu štátnej správy predĺženie uvedenej lehoty z dôvodu osobitného zreteľa, dôvodová správa k návrhu nového zákona uvádza ako osobitný zreteľ napríklad presiahnutie všeobecnej jednoročnej lehoty z dôvodu účelu zbierky. Sprievodne s návrhom bude potrebné predložiť aj predbežnú správu z doposiaľ vykonanej zbierky. Zbierku uskutočňovanú formou prenosných pokladničiek nebude možné predĺžiť, zbierku vykonávanú touto formou bude v zmysle ust. § 7 odsek 6 možné uskutočňovať maximálne 14 po sebe nasledujúcich dní.

Vykonávať zbierku formou prenosných pokladničiek by malo byť možné prostredníctvom písomne poverených a jednotne označených fyzických osôb, z ktorých aspoň jedna dovŕšila vek 15 rokovOdmena uvedených osôb nesmie pochádzať z výnosu zbierky. Ako uvádza dôvodová správa, obligatórne písomné poverenie a riadne označenie by malo viesť k zvýšeniu transparentnosti a dôveryhodnosti zo strany verejnosti k zbierkam vykonávaných uvedenou formou. V rámci tejto formy bude právnická osoba vykonávajúca zbierku povinná zabezpečiť pokladničky proti násilnému otvoreniu, proti odcudzeniu vložených príspevkov a pokladničku označiť názvom právnickej osoby vykonávajúcej zbierku nápisom „Verejná zbierka“, registrovým číslom zbierky a názvom orgánu štátnej správy, ktorý zbierku zapísal do registra zbierok. Ak bude počet pokladničiek väčší, uvedie sa aj evidenčné číslo pokladničky. Právnická osoba vykonávajúca zbierku otvorí pokladničky do 15 dní odo dňa ukončenia zbierky vykonávanej zbieraním do stacionárnej alebo prenosnej pokladničky. Pribudne nová povinnosť, a to obligatórne spísanie zápisnice o otvorení pokladničky, obsahujúca identifikačné údaje uvedené v ust. § 9 odsek 2 návrhu nového zákona. Po schválení návrhu zákona bude právnická osoba povinná príspevky získané formou prenosných alebo stacionárnych pokladničiek poukázať na osobitný účet do piatich dní odo dňa otvorenia pokladničky.

Návrh nového zákona obsahuje aj niektoré špecifické povinnosti v súvislosti s ďalšou osobitnou formou zbierky. Pokiaľ sa zbierka vykonáva zasielaním darcovských správ SMS prostredníctvom podniku alebo volaním na skrátené číslo, právnická osoba je povinná bezodkladne oznámiť správnemu orgánu telefónne číslo na zasielanie darcovských správ SMS alebo pre volanie na skrátené číslo na účely zápisu do registra zbierok. Hrubý výnos zbierky v tom prípade bude zahŕňať výšku príspevku z darcovskej správy SMS alebo z volania na skrátené číslo. Predmetné príspevky bude povinné poukázať na osobitný účet do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky.

Po ukončení zbierky by mala pribudnúť právnickej osobe povinnosť vyhotoviť a predložiť orgánu štátnej správy do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky jej predbežnú správu obsahujúcu (1) prehľad vykonávania zbierky, (2) prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky a (3) bankové výpisy z osobitného účtu. V lehote 12 mesiacov od ukončenia zbierky bude po schválení nového zákona právnická osoba povinná predložiť orgánu štátnej správy záverečnú správu zbierky obsahujúcu (1) prehľad nákladov zbierky, (2) prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel, (3) doklady preukazujúce náklady zbierky a (4) doklady preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky. Ak sa čistý výnos zbierky použije mimo územia Slovenskej republiky, predloží právnická osoba záverečnú správu do 24 mesiacov odo dňa ukončenia zbierky. Uvedené podklady vyhodnotí orgán štátnej správy do 30 dní od dátumu ich doručenia.

Predbežnú aj záverečnú správu zo zbierky právnická osoba zverejní na svojom webovom sídle v lehotách 90 dní alebo 12 mesiacov aspoň na jeden rok.

Návrh nového zákona ďalej predpokladá kontrolu dodržiavania nového zákona a ustanovuje právomoc orgánov štátnej správy na výkon kontrolnej činnosti nad vykonávaním zbierok právnickými osobami v súlade s údajmi uvedenými v registri zbierok. Odsekom 2 v ust. § 14 sa orgánu štátnej správy priznáva právo vykonania kontroly dokladov záverečnej správy zbierky v sídle právnickej osoby, ktorá bude na výzvu správneho orgánu povinná predložiť doklady potrebné na vykonanie kontroly.

Prostredníctvom ust. § 15 sa upravujú podmienky a postup ukladania sankcií v prípade porušenia povinností podľa nového zákona. Pokuty sú v rozpätí od 100 Eur do 1.000 Eur a pri ich ukladaní správny orgán prihliada na povahu, závažnosť, spôsob, čas trvania, následky a okolnosti spáchania správneho deliktu. Jednotlivé skutkové podstaty správnych deliktov sa viažu na povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona. Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

Orgán štátnej správy uloží právnickej osobe pokutu vo výške 100 Eur až 1.000 Eur, ak právnická osoba vykonáva zbierku v rozpore s ustanoveniami nového zákona, pokiaľ si nesplní povinnosti, a podobne. Podrobnejší výpočet skutkových podstát, v rámci ktorých môže dôjsť k uloženiu pokuty obsahuje ust. § 15 odsek 1. Výška pokuty sa bude odvíjať od povahy, závažnosti, spôsobu, času trvania, následkov a okolností spáchania správneho deliktu a bude ju možné uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

Schválením návrhu nového zákona sprievodne dôjde aj k novelizácii zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení, konkrétne k úprave doterajšej položky č. 36 sadzobníka správnych poplatkov s cieľom, aby zodpovedala navrhovanému novému zákonu. Zápis verejnej zbierky do registra verejných zbierok (1) vykonávanej na celom území Slovenskej republiky by mal byť spoplatnený sumou 20 Eur(2) vykonávanej v územnom obvode okresného úradu by mal byť spoplatnený sumou 5 Eur a (3) zápis predĺženia vykonávania verejnej zbierky do registra verejných zbierok by mal byť spoplatnený sumou 10 Eur.

Nový zákon by mal po schválení vstúpiť do účinnosti dňa 1. júla 2014, pričom vykonávanie zbierky povolenej podľa aktuálne platného právneho stavu bude musieť byť ukončené do 31. júla 2014. Vykonávanie zbierky podľa predošlej vety sa po 31. júli 2014 bude po schválení nového zákona považovať za vykonávanie zbierky bez zápisu do registra zbierok. Zároveň sa zastavia všetky konania o zbierke začaté a právoplatne neskončené podľa doterajších predpisov do 31. júla 2014.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....