Služby

Pripravuje sa v NR SR – Zmeny v exekučnom poriadku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2006

V týchto dňoch sa v NR SR do prvého čítania dostáva návrh novely exekučného poriadku, ktorá môže ovplyvniť najmä výkon rozhodnutia v prípade pohľadávky na výživné vo vzťahu k úhrade trov exekúcie a výkon rozhodnutí vo vzťahu k štátom, ktoré nie sú členmi EÚ a s ktorými uzavrela SR dvojstranné zmluvy o tzv. právnej pomoci.V týchto dňoch sa v NR SR do prvého čítania dostáva návrh novely exekučného poriadku. Cieľom predkladaného návrhu je predovšetkým odstrániť viaceré interpretačné a zároveň praktické nejasnosti, ktoré sa vyskytli v doterajšej aplikačnej praxi. Osobitne sa novela zameriava na niektoré špecifiká exekučného konania, ktoré vyvstali v súvislosti so zmenami inkorporovanými do exekučného práva v poslednej novele exekučného poriadku. Návrh novely sa sústredí najmä na doriešenie vykonávania exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživné vo vzťahu k úhrade trov exekúcie. V takom prípade sa navrhuje prielom do zásady ochrany a obrany povinného.

Ďalší z okruhov navrhovaných zmien sa snaží riešiť problematiku výkonu rozhodnutí vo vzťahu k štátom, ktoré nie sú členmi EÚ a s ktorými uzavrela Slovenská republika dvojstranné zmluvy o tzv. právnej pomoci. Na základe uvedených zmlúv môže oprávnený podať návrh na výkon cudzieho rozhodnutia na území SR priamo na súde, ktorý rozhodoval vo veci v prvom stupni v cudzine. Tento súd (napr. súd v Moskve) postúpi v súlade s dvojstrannou zmluvou návrh oprávneného prostredníctvom ústredných orgánov (určené boli ministerstvá spravodlivosti) súdu druhej zmluvnej strany, ktorý je príslušný rozhodnúť o návrhu (všeobecný súd povinného, napr. OS Prešov). Nakoľko v týchto veciach oprávnený býva v cudzine a nepozná právnu situáciu v SR, návrh novely prelamuje pravidlo, podľa ktorého si exekútora vyberá oprávnený tak, že exekúciu vykoná ten exekútor, ktorého poverí súd.

Zákonom č. 341/2005 Z. z. sa výslovne zakotvilo, že účastníci sú vždy povinní oznámiť exekútorovi, že nastali skutočnosti odôvodňujúce prevod alebo prechod práv a povinností vyplývajúcich z exekučného titulu. Exekútor je potom povinný v stanovenej lehote doručiť súdu návrh na pripustenie zmeny účastníkov konania. K zmene môže dôjsť len na základe súdneho rozhodnutia – uznesenia o pripustení zmeny, ktorého originál, prípadne odpis je potrebné – na to, aby exekútor mohol pokračovať vo vykonávaní exekúcie na základe pôvodného poverenia – pripojiť k pôvodnému povereniu. Platný právny stav hovorí o priložení originálu alebo osvedčenej fotokópie listiny preukazujúcej prevod alebo prechod práv a povinností. Doručovanie takýchto listín tretím osobám však nemá právny ani faktický význam, pretože tu nie je dôvod, aby sa tretie osoby predmetnými listinami zaoberali. Na posúdenie zmeny osoby účastníka konania je relevantným jedine uznesenie exekučného súdu, vydané na návrh súdneho exekútora podľa § 37 ods. 3 EP. Uznesenie súdu „odobruje“ v procesnoprávnej rovine zmenu, ktorá nastala v rovine hmotnoprávnej. Preto návrh novely navrhuje vypustiť povinné predkladanie osvedčenej fotokópie listiny preukazujúcej prevod alebo prechod práv a povinností a nahradiť ho povinnosťou predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o pripustení zmeny alebo odpis takéhoto rozhodnutia.

Navrhovaná novela exekučného poriadku by tiež mala umožniť, aby sa spoluvlastník veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, považoval za vydražiteľa podielu za predpokladu, že zloží na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť s cieľom zabrániť predaju veci. Ak tak urobí viac spoluvlastníkov, zúži sa okruh dražiteľov iba na spoluvlastníkov. Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže teda zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu a ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Predmetom takejto dražby potom nebude „celá vec“, ale len podiel na takejto veci.

Predpokladaná účinnosť novely sa navrhuje na 1. decembra 2006.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....