Iné

Pripravuje sa v NR SR – zmeny v zákone o podpore regionálneho rozvoja

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2014

Návrh novely zákona o podpore regionálneho rozvoja je podľa dôvodovej správy vypracovaný s cieľom dosiahnuť skvalitnenie procesov prípravy, tvorby, aktualizácie a úspešného plnenia cieľov strategických dokumentov regionálneho rozvoja s celoštátnou, regionálnou a miestnou pôsobnosťou na základe rozpracovania a doplnenia podrobnejších pravidiel zapájania zainteresovaných aktérov na všetkých úrovniach verejnej správy, vrátane verejnosti a podnikateľov v rámci kreovania funkčnej partnerskej spolupráce v Slovenskej republike.

Dňa 8. júla 2014 bol do Národnej rady SR doručený vládny návrh novely zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (ďalej len „ZPRO“ alebo „návrh novely“). Po prvé je potrebné zdôrazniť, že po schválení bude novelizovaný zákon používať namiesto pojmu finančný príspevok, pojem dotácia.

V záujme jednoznačného a komplexného určenia zainteresovaných aktérov podieľajúcich sa na príprave, tvorbe, realizácii a hodnotení strategických a iných rozvojových dokumentov regionálneho rozvoja, návrh definuje sociálno-ekonomických partnerov. Podľa ust. § 2 písm. e) sociálno-ekonomickí partneri sú subjekty verejnej správy, podnikatelia a mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni.

V záujme vytvárania funkčných partnerstiev je definované partnerstvo, jeho účel, význam a cieľ. Podľa ust. § 2 písm. g) je partnerstvo forma spolupráce medzi sociálno-ekonomickými partnermi s cieľom zabezpečiť hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj dotknutého regiónu s ohľadom na udržateľný rozvoj.

Z dôvodu prehľadnosti, návrh novely zavádza skrátený názov programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, resp. obce, namiesto programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. Výkon podpory regionálneho rozvoja sa rozširuje o „spoločný program rozvoja obcí“, ktorý integrovaným prístupom rieši reálnejšie plnenie individuálnych záujmov obcí v rámci spoločne zadefinovaných priorít rozvoja a zároveň uľahčuje obciam prístup k finančným zdrojom a mechanizmom na zabezpečenie ďalšieho rozvoja.

Podľa navrhovaného znenia ust. § 5 upravujúceho základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja sa podpora regionálneho rozvoja vykonáva podľa (1) Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, (2) programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, (3) programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a (4) spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí.

Návrh zmien v ust. § 6 odsek 2 v záujme zabezpečenia vysokej kvality vypracovania a aktualizácie národnej stratégie rozširuje s dôrazom na význam hodnovernosti štatistických údajov a strategických programových dokumentov schválených vládou Slovenskej republiky, Koncepciu územného rozvoja Slovenska, kvalitatívne prieskumy, aktuálne programy rozvoja vyšších územných celkov, aktuálne programy rozvoja obcí a aktuálne spoločné programy rozvoja obcí, ktoré sú základnými vstupmi pre národnú stratégiu.

Po novom by Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) malo zabezpečiť vypracovanie a aktualizáciu národnej stratégie pri uplatnení partnerstva, pričom využíva najmä štatistické údaje, strategické dokumenty a programové dokumenty schválené vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), Koncepciu územného rozvoja Slovenska, kvalitatívne prieskumy, aktuálne programy rozvoja vyšších územných celkov, aktuálne programy rozvoja obcí a aktuálne spoločné programy rozvoja obcí.

Návrh zákona upravuje znenie odseku 3 v ust. § 6 spresnením obsahu národnej stratégie v záujme prehľadnosti a komplexnosti procesného prístupu pri vypracovaní, aktualizácii v prospech úspešnej realizácie a plnenia strategických cieľov Slovenskej republiky v oblasti regionálneho rozvoja, podľa tohto východiskového koncepčného dokumentu s celoštátnou pôsobnosťou.

Národná stratégia obsahuje najmä (1) analýzu hospodárskej a sociálnej situácie v regiónoch, (2) odhad vývoja v regiónoch, (3) hlavné faktory rozvoja regiónov, (4) stratégiu regionálneho rozvoja, (5) strategické ciele a prioritné oblasti rozvoja podľa jednotlivých vyšších územných celkov, (6) priority a ciele regionálneho rozvoja, (7) inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie národnej stratégie, (8) systém monitorovania a hodnotenia s určením merateľných ukazovateľov a spôsob kontroly ich plnenia, (9) nástroje podpory regionálneho rozvoja a (10) vecný a časový harmonogram realizácie národnej stratégie.

Návrh novely tiež rieši navrhovaným znením ust. § 7 odsek 3 novú obsahovú stránku jednotlivých častí programu rozvoja vyššieho územného celku, a to analytickú časť, strategickú časť, programovú časť, realizačnú časť a finančnú časť. Sprievodne v tomto smere návrh novely počíta s obdobnými zmenami v programe rozvoja obce. Tento program by mal takisto pozostávať z analytickej, strategickej, programovej, realizačnej a finančnej časti.

Vložením nového ust. § 8a sa upraví nový inštitút, a to „Spoločný program rozvoja obcí“ v záujme vytvárania priestoru pre integrovaný prístup obcí k svojmu rozvoju a najmä obcí, ktoré nemajú dostatočné kapacity na vytvorenie vlastného programu rozvoja obce. Podľa dôvodovej správy sa Spoločným programom rozvoja obcí má zabezpečiť efektívnejšia spolupráca, znížiť náklady spojené s prípravou a realizáciou rozvojových aktivít v katastrálnom území susediacich obcí.

Spoločný program rozvoja obcí je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obce nachádzajú a je vypracovaný podľa záväzných častí územnoplánovacích dokumentácií združených obcí.

Ak nemá obec vypracovaný vlastný program rozvoja obce, môže si vypracovať pri uplatnení partnerstva s jednou územne susediacou obcou alebo viacerými územne susediacimi obcami spoločný program rozvoja obcí.

Spoločný program rozvoja obcí a jeho aktualizáciu schvaľujú obecné zastupiteľstvá obcí, ktoré vypracovali spoločný program rozvoja obcí.

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa podieľajú na vypracúvaní národnej stratégie, jej realizácii a vyhodnocovaní a každoročne do 30. júna zasielajú ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja informáciu o napĺňaní priorít a cieľov národnej stratégie. V rámci rozsahu pôsobnosti jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy sa prostredníctvom doplneného písm. d) do ust. § 10 majú zohľadniť pri tvorbe vlastných strategických dokumentov špecifiká regiónov a vyšších územných celkov.

Po novom by mali byť obce povinné v rámci zabezpečovania a koordinovania vypracovania a realizácie programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí, pravidelne tento program monitorovať a každoročne do 31. mája zasielať príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení a zabezpečiť súlad programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí s územnoplánovacou dokumentáciou.

Vzhľadom na rozšírenie okruhu žiadateľov o dotáciu na projekt z rozpočtovej kapitoly ministerstva, je podľa dôvodovej správy potrebné vykonať čiastkové zmeny v ust. § 13 a 14. Ďalej pôjde aj o rozšírenie oblastí podpory regionálneho rozvoja všeobecne pre subjekty územnej spolupráce, ako aj podmienky poskytnutia dotácií, podania žiadosti, obsahu zmluvy a postavenie odbornej hodnotiacej komisie.

Podľa ust. § 13 by mali byť po novom subjekmi územnej spolupráce (1) regionálna rozvojová agentúra, (2) slovenská časť euroregiónu, (3) európske zoskupenie územnej spolupráce podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, (4) občianske združenie, (5) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, (6) obec a (7) vyšší územný celok.

Subjekt územnej spolupráce vykonáva v oblasti podpory regionálneho rozvoja viaceré činnostiZabezpečuje základné informačné služby v oblasti regionálneho rozvoja, poskytovania prostriedkov z fondov Európskej únie a ďalších možností a zdrojov financovania regionálneho rozvoja. Zhromažďuje informácie o území realizácie projektu za účelom prípravy, tvorby a realizácie strategických, programových a rozvojových dokumentov. Podporuje rozvojové aktivity na území realizácie projektu súvisiace s podporou regionálnym rozvojom. Organizuje prezentačné podujatia, odborné semináre a vzdelávacie aktivity zamerané na problematiku rozvoja regiónov. Vytvára partnerstvá a spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja. Uľahčuje a podporuje najmä územnú spoluprácu vrátane jednej alebo viacerých foriem regionálnej, cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce. Pripravuje a realizuje projekty a rozvojové aktivity na podporu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónu. Tiež plní iné úlohy, ak to vyplýva zo zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt.

Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt (ďalej len „žiadosť“), ktorú spolu s prílohami doručí subjekt územnej spolupráce ministerstvu v lehote určenej vo výzve na podanie žiadosti zverejnenej ministerstvom na jeho webovom sídle.

Vzor žiadosti, prílohy k žiadosti a náležitosti projektu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Výzva na podanie žiadosti obsahuje najmä (1) okruh oprávnených subjektov územnej spolupráce, (2) účel poskytnutia dotácie, (3) podmienky poskytnutia dotácie, (4) výšku požadovaného spolufinancovania projektu z vlastných alebo iných zdrojov, (5) lehotu a spôsob predkladania žiadostí, (6) kritériá hodnotenia žiadostí, (7) vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt a (8) ďalšie podrobnosti o poskytnutí dotácie.

O výške poskytnutej dotácie rozhoduje minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na základe hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie, ktorá je poradným orgánom ministra.

Odborná hodnotiaca komisia vyhodnocuje žiadosti podľa kritérií hodnotenia uvedených vo výzve na podanie žiadosti, pričom hodnotí územný alebo cezhraničný vplyv, uskutočniteľnosť a udržateľnosť projektov zameraných na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja.

Ministerstvo poskytne dotáciu do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt.

Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt obsahuje najmä (1) identifikačné údaje zmluvných strán, (2) predmet zmluvy, (3) účel, na ktorý sa dotácia poskytuje, (4) výšku a spôsob poskytnutia dotácie, (5) číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť, (6) podmienky použitia dotácie, (7) podmienky zúčtovania dotácie, (8) spôsob kontroly použitia poskytnutej dotácie, (9) lehotu vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov, (10) lehotu odvedenia výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu, (11) číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktorý sa poukazujú nepoužité finančné prostriedky a výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu, (12) sankcie za porušenie finančnej disciplíny, (13) práva a povinnosti zmluvných strán, (14) vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára a (15) dôvody a spôsob odstúpenia od zmluvy.

Obsah návrhu novely zákona podľa dôvodovej správy zodpovedá zámeru ministerstva skvalitniť výber subjektov, ktoré tvoria Integrovanú sieť regionálnych rozvojových agentúr, a preto definuje nové podmienky, za ktorých regionálna rozvojová agentúra môže byť zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr.

Podľa ust. § 14 ods. 1 a ďalších je Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr tvorená regionálnymi rozvojovými agentúrami, ktorým je podľa zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt uzatvorenej medzi ministerstvom a regionálnou rozvojovou agentúrou poskytnutá z rozpočtovej kapitoly ministerstva dotácia na príslušný rozpočtový rok.

Regionálna rozvojová agentúra zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr a jej zakladatelia a členovia musia mať sídlo na území realizácie projektu; to neplatí, ak je zakladateľom alebo členom regionálnej rozvojovej agentúry verejnoprávna inštitúcia.

Členom regionálnej rozvojovej agentúry zaradenej do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr je (1) najmenej jedna obec alebo jeden vyšší územný celok, (2) jedno mikroregionálne združenie alebo regionálne združenie miest a obcí, (3) najmenej jedna právnická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť alebo právnická osoba, ktorej členmi sú právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť a (4) najmenej jedna mimovládna organizácia.

Novelizovaný zákon o podpore regionálneho rozvoja by mal po jeho schválení nadobudnúť účinnosť dňa 1. januára 2015. Programy rozvoja vyšších územných celkov a programy rozvoja obcí a ich aktualizácie, schválené pred 1. januárom 2015, sú vyššie územné celky a obce povinné uviesť do súladu s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....