Služby

Pripravuje sa v NR SR – Zmluvy o prevode nehnuteľností po novom

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2008

V NR SR postúpil do druhého čítania návrh zákona, ktorým by mala byť vykonaná novelizácia Občianskeho zákonníka. Návrh spomínaného zákona prináša zmeny týkajúce sa zmlúv o prevode nehnuteľností, spotrebiteľských zmlúv, inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a taktiež inštitútu náhrady škody. S prijatím uvedeného návrhu zákona by súviselo i novelizovanie zákona o advokácii a Notárskeho poriadku. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás v predstihu podrobnejšie oboznámi s tým, aké zmeny by prinieslo prijatie predmetného návrhu zákona, ktorého účinnosť sa predpokladá odo dňa 1. októbra 2008.

Do NR SR bol dňa 29. mája 2008 doručený návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „návrh novely Občianskeho zákonníka“ alebo len „návrh zákona“). V návrhu zákona, ktorý v tomto období postúpil v NR SR do druhého čítania, sa navrhuje účinnosť odo dňa 1. októbra 2008.
Návrh zákona by mal po novom upraviť inštitút zmluvy o prevode nehnuteľností, ktorá by musela mať formu notárskej zápisnice alebo by musela byť autorizovaná advokátom. Notár alebo advokát by následne zodpovedali za škodu spôsobenú svojou činnosťou. Forma notárskej zápisnice alebo autorizovanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti advokátom by nebolo nutné, ak by účastníkom zmluvy bol orgán verejnej moci alebo iný subjekt verejnej správy a tiež v prípade, ak by týmto účastníkom zmluvy bola právnická osoba so 100% majetkovou účasťou štátu.

Návrh novely Občianskeho zákonníka by mal taktiež rozšíriť demonštratívny výpočet neprijateľných zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, ku ktorým by sa zaradili tie ustanovenia, ktoré zabezpečujú splnenie záväzku prostredníctvom zabezpečovacieho prevodu práva.

Návrh zákona by mal ďalej zjednodušiť majetkové vzťahy po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov v tých prípadoch, ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov objaví ďalší majetok, pričom pre dohody medzi manželmi podľa ustanovení § 143 a 149 Občianskeho zákonníka týkajúce sa nehnuteľností, by naďalej platilo, že musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra nehnuteľností, forma notárskej zápisnice či ich autorizovanie by však nebolo potrebné.

Intertemporálne ustanovenia by riešili právny režim zmlúv o prevode nehnuteľností uzavretých do dňa účinnosti návrhu zákona a taktiež aplikáciu nového ustanovenia v § 149 ods. 5 navrhovaného týmto návrhom zákona vo väzbe na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

V návrhu zákona sa zakotvuje aj novelizácia ďalších právnych predpisov, ktorých by sa prijatie navrhovanej novely Občianskeho zákonníka dotklo. Významné zmeny by sa takto premietli prostredníctvom článku II návrhu zákona do Notárskeho poriadku a úpravou obsiahnutou v článku III návrhu zákona do zákona o advokácii.

Návrh zákona prináša zmeny v Notárskom poriadku, v ktorom by mali byť upravené prípady, v ktorých je notár povinný odmietnuť vykonať úkon (napríklad, ak je úkon v rozpore so zákonom alebo sa prieči dobrým mravom) taktiež prípady, v ktorých notár vykonanie úkonu môže odmietnuť (napríklad, ak by notárovi bola odmietnutá súčinnosť zo strany účastníkov zmluvy o prevode nehnuteľnosti potrebná na vyhotovenie notárskej zápisnice). Návrhom zákona sa navrhuje zakotviť povinnosť notára oznámiť účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve, pričom v zápisnici by sa uviedlo vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami, notár by mal taktiež povinnosť oznámiť účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s vyhotovením notárskej zápisnice o zmluve o prevode nehnuteľností. Zodpovednosti by sa notár zbavil v prípade, ak preukáže, že poškodený účastník zmluvy vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody. Prijatím tohto návrhu zákona by notárovi taktiež vznikla povinnosť pred vyhotovením notárskej zápisnice o zmluve o prevode nehnuteľnosti oznámiť tento prevod príslušnej správe katastra.

V zákone o advokácii sa návrhom zákona navrhuje zakotviť inštitút autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľnosti advokátom. Ak by predmetom právnej služby bolo spísanie alebo posúdenie zmluvy o prevode nehnuteľnosti (ďalej v texte len „autorizácia zmluvy“), advokát by mal povinnosť dbať na to, aby táto zmluva neodporovala zákonu, neobchádzala zákon a nepriečila sa dobrým mravom, a aby nedošlo k skutočnosti zakladajúcej vznik škody. Autorizáciu by advokát potvrdzoval v doložke, ktorá obsahuje vyhlásenie advokáta, že zmluvu autorizoval, počet listov, ktoré zmluva obsahuje, miesto a dátum vydania, meno, priezvisko a podpis autorizujúceho advokáta. Vzor doložky o autorizácii je uvedený v prílohe č. 3 návrhu zákona, pričom k doložke o autorizácii by autorizujúci advokát pripojil odtlačok svojej pečiatky, v ktorej je uvedená adresa advokátskej kancelárie a číslo zápisu v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Obdobne ako u notárov aj advokátom by prijatím tohto znenia návrhu zákona v prípade zmluvy o prevode nehnuteľnosti za odplatu vznikla povinnosť upozorniť účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve uviesť vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami. Advokát by bol ďalej povinný oznámiť účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Zodpovednosti by sa advokát zbavil v prípade, ak preukáže, že poškodený účastník zmluvy vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody. Advokát by bol oprávnený odmietnuť autorizovať zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ak účastník zmluvy alebo jeho zástupca odmietne poskytnúť potrebnú súčinnosť. Pred autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti by bol aj advokát povinný oznámiť zamýšľaný prevod príslušnej správe katastra.

Po novom by mala byť upravená aj zodpovednosť notárov a advokátov za škodu, ktorá vznikla pri protiprávnom konaní pri prevode nehnuteľnosti, pričom v zmysle návrhu zákona by boli nositeľmi tejto zodpovednosti aj v takom prípade vzniku škody, ak by (1) došlo k zneužitiu totožnosti osoby oprávnenej vykonať prevod nehnuteľnosti, (2) zmluva bola autorizovaná alebo notárska zápisnica vyhotovená napriek tomu, že podľa údajov vo verejnom registri (napríklad v Notárskom centrálnom registri či v katastri nehnuteľností) bola zmluvná voľnosť účastníkov obmedzená, (3) rovnaká nehnuteľnosť bola v čase autorizácie zmluvy o prevode nehnuteľnosti alebo vyhotovovania notárskej zápisnice o zmluve o prevode nehnuteľnosti predmetom prevodu podľa inej zmluvy o prevode nehnuteľnosti, o ktorej bola v registri vyznačená poznámka podľa zákona o katastri nehnuteľností. Ak by službu poskytoval advokát, inštitút náhrady škody by bol okrem úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku osobitne upravený v zákone o advokácii a v prípade poskytnutia služby zo strany notára by osobitná úprava náhrady škody bola zakotvená v Notárskom poriadku.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....