Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /data/e/1/e1de0693-5558-4723-a3b8-0fe32d78a8ce/ulclegal.com/web/wp-content/themes/ulc/template-parts/content-single-bulletin.php on line 4

Protikrízová novela zákona o odpadoch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2009

V súvislosti s finančnou a hospodárskou krízou bola s účinnosťou odo dňa 5. mája 2009 vykonaná nepriama novelizácia zákona o odpadoch, ktorá zakotvila zníženie výšky účelovej finančnej rezervy pre prevádzkovateľov skládiek odpadov. Obdobne ako Vás bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO informoval o doterajších protikrízových opatreniach, aj tejto protikrízovej právnej úprave sa v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO venujeme prednostne a jej obsah Vám detailne priblížime.

Dňa 5. mája 2009 nadobudla účinnosť novela zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o odpadoch“ alebo len „zákon“).

Novelizácia zákona o odpadoch bola vykonaná prostredníctvom článku IV zákona č. 160/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „novela zákona o odpadoch“ alebo len „novela“), a to s účinnosťou odo dňa vyhlásenia tejto právnej úpravy v Zbierke zákonov SR, teda odo dňa 5. mája 2009. Článok IV zákona č. 160/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov má povahu nepriamej novely zákona o odpadoch, ktorá bola do zákona č. 160/2009 Z. z. včlenená na základe doplňujúcich návrhov vyplývajúcich z rokovaní výborov NR SR, a to počas skráteného legislatívneho konania, v rámci ktorého bola táto právna úprava v NR SR (pred jej vrátením prezidentom SR na ďalšie, opakované prerokovanie) prerokovaná a následne schválená. Obdobne ako iné protikrízové právne úpravy prijaté v poslednom období, ktoré sme Vám prostredníctvom predchádzajúcich vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO prednostne dali do pozornosti, aj novela zákona o odpadoch bola prijatá s ambíciou zmierniť dopady pretrvávajúcej finančnej a hospodárskej krízy a jej obsahu sa preto taktiež budeme venovať prednostne.

V zákone o odpadoch novela nahradila doterajšie znenie ustanovení § 22 ods. 1 a 2 zákona o odpadoch ich novým znením, z ktorých po novele vyplýva, že prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný vytvárať počas prevádzky skládky odpadov účelovú finančnú rezervu minimálne vo výške 50% celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí. Aj po novele naďalej platí, že prostriedky tejto účelovej finančnej rezervy sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí v súlade s § 20 zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a rovnako naďalej platí, že ten, kto prevádzkuje viac ako jednu skládku odpadov, vytvára účelovú finančnú rezervu pre každú skládku odpadov osobitne.

Ustanovenie § 22 ods. 2 zákona o odpadoch naďalej určuje, že účelová finančná rezerva sa vytvára ročne na ťarchu výdavkov (nákladov) podľa § 20 zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vo výške určeného podielu z celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí, po novom však najmenej do dosiahnutia minimálnej výšky rezervy uvedenej v § 22 ods. 1 zákona o odpadoch, o novom znení ktorého sme sa už zmienili v predchádzajúcej vete.

Novela zákona o odpadoch znížila výšku účelovej finančnej rezervy, ktorú je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný vytvárať počas prevádzky skládky, a s ktorou nemohol voľne nakladať, a to z doterajších 100% na minimálne 50% celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí. V súvislosti s finančnou a hospodárskou krízou tak novela umožnila uvoľnenie likvidných finančných prostriedkov, ktoré podľa doterajšieho znenia zákona o odpadoch museli byť viazané, a priebežne, v závislosti od napĺňania kapacity skládky odpadov, deponované na účet prevádzkovateľa skládky odpadov v banke, pričom tento nemal možnosť s takto viazanými prostriedkami nakladať.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....