Iné

Revízor a jeho oprávnenia

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2015

Pri cestovaní verejným dopravným prostriedkom sa s istotou už každý stretol s revízorom. Dovoľte, aby sme Vás v našom článku oboznámili so základnými právnymi otázkami, týkajúcimi sa výkonu činnosti revízora a jeho kontrolnej činnosti.

Postavenie revízora a jeho oprávnenia upravuje zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej len „zákon o cestnej doprave“). Revízor je zamestnanec dopravcu oprávnený kontrolovať cestovné lístky a má tiež ďalšie oprávnenia zakotvené v zákone o cestnej doprave. Najprv si uvedieme na základe akého právneho vzťahu cestujúci využíva cestovanie v dopravnom prostriedku hromadnej dopravy. Uvedené skutočnosti sú potrebné na porozumenie, čo je revízor oprávnený kontrolovať.

Cestovanie vo verejnej hromadnej doprave prebieha na základe zmluvy o preprave osôb, ktorá sa uzatvára medzi dopravcom a cestujúcim. Spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave osôb je dopravca povinný podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. b) zákona o cestnej doprave uviesť v prepravnom poriadku. Ustanovenie § 4 upravuje aj ďalšie povinné informácie, ktoré je dopravca povinný upraviť v prepravnom poriadku. Ide napríklad o (1) práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu, (2) spôsob rezervácie a predaja cestovných lístkov, (3) rozsah práv a povinností cestujúcich pred začatím prepravy, počas prepravy a bezprostredne po skončení prepravy, alebo (4) postup pri kontrole cestovných lístkov v pravidelnej doprave, práva a povinnosti revízorov a spôsob sankcionovania cestujúcich bez platného cestovného lístka a vymáhania cestovného. Uvedený výpočet je len demonštratívny, taxatívny výpočet údajov povinne uvedených v prepravnom poriadku je upravený ustanovením § 4 zákona o cestnej doprave.

Prepravný poriadok je dopravca povinný zverejniť na svojom webovom sídle a iným vhodným spôsobom. Ak v prepravnom poriadku nie je uvedený deň začiatku platnosti, prepravný poriadok je platný odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle. Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.

Zmluva o preprave osôb sa uzatvára podľa ustanovenia § 760 až 764 Občianskeho zákonníka. Zmluva je uzavretá nastúpením do dopravného prostriedku, ak je cestujúci držiteľom predplatného cestovného lístku alebo označením zakúpeného cestovného lístku v dopravnom prostriedku. Potvrdením o uzatvorení zmluvy o preprave osôb a o zaplatení cestovného lístku je podľa ustanovenia § 16 ods. 1 zákona o cestnej doprave cestovný lístok v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe.

Revízor ako zamestnanec dopravcu má viacero oprávnení. Podľa ustanovenia § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona o cestnej doprave je revízor oprávnený (1) dávať pokyny a príkazy cestujúcim na účel zaistenia ich bezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorí sú povinní ich uposlúchnuť, (2) vylúčiť z prepravy cestujúceho, ktorý napriek upozorneniu neuposlúchne pokyn alebo príkaz podľa bodu 1, poruší povinnosť podľa prepravného poriadku, neoprávnene sa zdržiava v autobuse, svojím správaním ohrozuje bezpečnosť prepravy, narúša pokojnú a pohodlnú jazdu autobusu, znečistí autobus alebo obťažuje cestujúcich, ako aj osobu nespôsobilú na prepravu podľa prepravného poriadku, (3) uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, povinnosť zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu, alebo preukázať svoju totožnosť a poskytnúť údaje potrebné na vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady podľa § 14 ods. 2, (4) vylúčiť z prepravy cestovnú batožinu, príručnú batožinu cestujúceho alebo jeho živé spoločenské zviera, ak sú prekážkou bezpečnej prepravy alebo pokojnej a pohodlnej prepravy, najmä ak obťažujú cestujúcich alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky, najmä obsaditeľnosť autobusu.

Povinnosti cestujúceho sú upravené v ustanovení § 14 zákona o cestnej doprave. Podľa uvedeného ustanovenia je cestujúci povinný (1) správať sa tak, aby neohrozil bezpečnosť prepravy, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodil autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečistil autobus a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a osádku autobusu, (2) poslúchnuť pokyn alebo príkaz člena osádky autobusu alebo iného oprávneného zamestnanca dopravcu na zaistenie bezpečnosti cestujúcich a bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, (3) nastúpiť do autobusu a vystúpiť z neho na zastávke, keď autobus stojí a vodič alebo iný člen osádky autobusu dá na to pokyn; nastúpiť alebo vystúpiť mimo zastávky možno len na pokyn vodiča alebo iného člena osádky autobusu a (4) zaplatiť cestovné a na výzvu vodiča, iného člena osádky autobusu alebo revízora preukázať sa platným cestovným lístkom.

Cestujúci sa môže svojim konaním dopustiť priestupku podľa ustanovenia § 49 zákona o cestnej doprave. Revízor môže v blokovom konaní prejednať priestupky podľa ustanovenia § 49 ods. 1 písm. f) až h) zákona o cestnej doprave, a to ak cestujúci (1) narúša bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu cestujúcich, najmä obťažovaním cestujúcich alebo osádky vozidla neprimeraným hlukom alebo zápachom, prepravou nevhodnej príručnej batožiny alebo zvieraťa, alebo znečistí autobus alebo autokar, (2) neuposlúchne počas prepravy pokyn alebo príkaz vodiča alebo iného člena osádky vozidla, revízora alebo dispečera na zaistenie bezpečnosti cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a (3) neoprávnene sa zdržiava v prevádzkových priestoroch dopravcu, ktoré nie sú určené cestujúcim alebo verejnosti, alebo vo vozidle, ktoré nevykonáva cestnú dopravu, a neuposlúchne výzvu na ich opustenie. Za uvedené priestupky môže revízor uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 500 Eur.

Špecifickou otázkou je otázka nezaplatenia cestovného cestujúcim. Nezaplatenie cestovného nie je priestupkom, ide o porušenie zmluvných podmienok dohodnutých v zmluve o preprave. Ak sa cestujúci pri kontrole cestovných lístkov v autobuse alebo bezprostredne po vystúpení z neho na zastávke nepreukáže revízorovi na jeho výzvu platným cestovným lístkom, je podľa ustanovenia § 14 ods. 2 zákona o cestnej doprave povinný na mieste zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu podľa tarify. Výšku tarify a spôsob úhrady upravuje cestovný poriadok. Ak ich cestujúci nezaplatí je povinný poskytnúť identifikačné údaje na vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, pri maloletom sa zisťujú identifikačné údaje aj o jeho zákonnom zástupcovi.

Porušenie povinnosti cestujúceho preukázať identifikačné údaje na vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady nie je priestupkom, ani sa s uvedeným porušením neviaže žiadna sankcia. Z uvedeného vyplýva, že cestujúci síce má povinnosť preukázať identifikačné údaje, avšak dopravca nemá oprávnenie sankcionovať nedodržanie uvedenej povinnosti. Nakoľko nejde o priestupok ani o trestný čin, revízor ani iná osoba nie je oprávnená obmedzovať osobnú slobodu cestujúceho. Ak cestujúci chce vystúpiť z vozidla, revízor nie je oprávnený mu v tom zabrániť. Bežnou je však prax, že revízor alebo pracovník bezpečnostnej služby zabráni cestujúcemu v opustení dopraveného prostriedku. Podľa nášho právneho názoru na takéto konanie nemá revízor ani pracovník bezpečnostnej služby oprávnenie a uvedeným konaním by sa mohol dopustiť aj trestného činu obmedzovania osobnej slobody podľa ustanovenia § 183 Trestného zákona.

Pri uvedených situáciách je bežná prax privolania príslušníka Policajného zboru na zistenie totožnosti cestujúceho. Policajt však síce je oprávnený podľa ustanovenia § 18 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore požadovať preukázanie totožnosti, avšak len pre účely plnenia úloh podľa zákona o Policajnom zbore. Ak by išlo len o zistenie totožnosti cestujúceho pre dopravcu, takéto zisťovanie nie je policajt oprávnený vykonať. V uvedenom prípade nejde o plnenie úloh podľa zákona o Policajnom zbore, ale o spor medzi dopravcom a cestujúcim. Ak policajt zisťuje totožnosť cestujúceho a oznámi ju revízorovi, podľa nášho názoru prekračuje svoje právomoci a mohol by sa dopustiť aj trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa podľa ustanovenia § 326 Trestného zákona.

Na záver uvádzame, že aj keď dopravca nemôže právne vymáhať povinnosť cestujúceho preukázať identifikačné údaje, cestujúci napriek tomu takúto povinnosť má. Je na cestujúcom, či bude uvedenú povinnosť dobrovoľne plniť, alebo nie.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....