Iné

Rozšírenie zákazu fajčiť a iné zmeny v zákone o ochrane nefajčiarov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2013

Predchádzajúca právna úprava neposkytovala dostatočnú ochranu nefajčiarov. Z toho dôvodu a na základe odporúčaní Národného programu kontroly tabaku z mája 2007 bola vypracovaná novela zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov. Jej obsahom je najmä úprava miest so zákazom fajčiť a úprava možnosti zriaďovania vyhradených fajčiarní.

Právna úprava obsiahnutá v zákone č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“) neposkytovala dostatočné podmienky na ochranu nefajčiarov pred účinkami pasívneho fajčenia. Z dôvodu potreby rozširovania podmienok ochrany ako i transpozície smernice Komisie 2012/9/EÚ o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov bol prijatý zákon č. 142/2013 Z. z. (ďalej len „novela“).

Ochrana nefajčiarov pozostáva z jasného definovania miest, v ktorých je fajčenie zakázané alebo obmedzené. V druhom rade ochrana nefajčiarov pozostáva z vymedzenia jasných a právne relevantných nástrojov, ktoré vedú k sankcionovaniu správania, ktoré je porušením jednotlivých ustanovení zákona o ochrane nefajčiarov.

V zariadeniach spoločného stravovania je fajčenie zakázané. Pôvodná definícia uvedených zariadení nezahŕňala tie zariadenia spoločného stravovania, v ktorých sa jedlo nepripravovalo, ale len podávalo. Novela predmetný nedostatok odstraňuje zavedením novej definície do ust. § 2 ods. 4 písm. i) zákona o ochrane nefajčiarov. Zákaz fajčenia tak platí aj v zariadeniach spoločného stravovania, v ktorých sa poskytujú stravovacie služby spojené s podávaním pokrmov a nápojov bez ohľadu na to, či pokrmy aj pripravujú alebo nie.

Definícia výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bola upravená z dôvodu zákazu fajčiť aj také výrobky na verejných miestach podľa ust. § 7 zákona o ochrane nefajčiarov. Podstatnou charakteristickou črtou uvedených výrobkov je spôsob ich užívania, ktorým je fajčenie. Ide napríklad o elektronické cigarety alebo iné výrobky s obsahom sušených rastlín, ktoré tvarovo pripomínajú vzhľad cigarety a užívajú sa fajčením.

Podstatnou časťou novely zákona o ochrane nefajčiarov je rozšírenie miest, na ktorých platí zákaz fajčiť. Zákaz sa vzťahuje na: 


(1) verejné letiská, dráhové vozidlá verejnej osobnej dopravy, vozidlá osobnej dopravy, ktorými sa podľa odkazu na ust. § 8 zákona č. 56/2012 o cestnej doprave v znení neskorších predpisov rozumie autobusová doprava alebo taxislužba, priestory staníc a zastávok, čakárne, prístrešky a zástavky, kryté nástupištia a uzavreté verejné priestory súvisiace s dopravou a na otvorené nástupištia do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť,
(2) zdravotnícke zariadenia okrem fajčiarní, ktoré sú vyhradené na psychiatrických oddeleniach,
(3) základné školy, stredné školy a školské zariadenia, predškolské zariadenia a priestory detských ihrísk,
(4) vysoké školy a študentské domovy,
(5) zariadenia sociálnych služieb s výnimkou fajčiarní, pričom podľa prechádzajúcej úpravy sa zákaz nevzťahoval len na fajčiarne vyhradené pre zamestnancov,
(6) divadlá, kiná, výstaviská, múzeá, galérie a iné kultúrne zariadenia, športové zariadenia a predajne, z čoho je zrejmé, že novela rozšírila danú časť právnej úpravy z uzavretých športových zariadení na všetky športové zariadenia a doplnila ju o všetky druhy predajní,
(7) úradné budovy okrem fajčiarní a obchodné domy okrem priestorov, ktoré sú stavebne oddelené tak, aby škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, neprenikali do verejne prístupných priestorov obchodných domov a neznečisťovali verejne prístupné priestory obchodných domov,
(8) zariadenia spoločného stravovania s výnimkou tých, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených najmenej 50 % z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov tak, aby do priestoru vyhradeného pre nefajčiarov neprenikali škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia,
(9) zariadenia starostlivosti o ľudské telo, ktorými rozumieme napr. kaderníctvo, holičstvo, solárium, pedikúru, tetovací salón a pod.
(10) priestory, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest odňatia slobody.

Zákaz fajčiť v obchodných domoch bol do zákona o ochrane nefajčiarov zavedený v súlade s Rámcovým dohovorom o kontrole tabaku a odporúčaním Rady z 30. novembra 2009 o prostredí bez dymu za účelom zabezpečenia zvýšenej ochrany nefajčiarov. Rozšírenie zákazu fajčenia na obchodné domy by malo viesť k zlepšeniu podmienok na ochranu nefajčiarov. V obchodných domoch sa umožňuje zriadiť fajčiarne za dodržania podmienky, že nebudú umiestnené v priestoroch určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru.

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia, v ktorých je zakázané fajčenie, sú povinní upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením, ktoré musí byť umiestnené na viditeľnom mieste. Rozšírením zákazu fajčenia o nové miesta sa predmetná povinnosť vzťahuje na ďalších podnikateľov. Splniť ju musia najneskôr do 31. decembra 2013.

Sprievodne na základe pripomienky Slovenskej obchodnej inšpekcie bol novelizovaný aj zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Slovenská obchodná inšpekcia má podľa novej úpravy oprávnenie vykonať kontrolu dodržiavania zákazu predaja a povinnosti odopretia predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie ale neobsahujú tabak podľa zákona o ochrane nefajčiarov za prítomnosti maloletej osoby.

Novela zákona o ochrane nefajčiarov nadobudla účinnosť odo dňa 1. júla 2013.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....