Iné

Školstvo a kultúra

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2012

Kvalita škôl by sa podľa programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2012 – 2016 mala dosahovať i prostredníctvom prehodnotenia a následných zmien financovania jednotlivých škôl všetkých stupňov. Rekodifikáciou by mal prejsť autorský zákon. Vláda chce klásť dôraz i na estetizáciu verejných budov. Aké ďalšie kroky si naplánovala podniknúť, sa dočítate v uvedenom článku.

Za základný pilier znalostnej spoločnosti považuje vláda výchovu, vzdelávanie, vedu, výskum a inovácie, informatizáciu a digitalizáciu. V školstve vláda mieni preto posilniť úlohu a postavenie učiteľov všetkých stupňov škôl. Systémovo by preto mala riešiť zlepšenie odmeňovania pedagogických, odborných i nepedagogických zamestnancov v závislosti od ich kvality a možností štátneho rozpočtu.

Vláda plánuje zvyšovať objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na posilnenie školstva, vedy a výskumu. Financovanie škôl chce vláda podmieniť uplatnením jej absolventov na trhu práce vo vyštudovanom odbore a legislatívne upraviť možnosť uzatvárania zmlúv zamestnávateľov so žiakmi alebo študentami tak, aby bola zabezpečená vymožiteľnosť ich záväzkov. Ako z doposiaľ prezentovaných informácií vyplýva, veľkú pozornosť a posilnenie bude vláda smerovať na školy odborné.

V záujme zvyšovania zamestnanosti absolventov stredných škôl považuje vláda za dôležité venovať pozornosť kvalite ich vedomostí, kariérnej výchove a poradenstvu, a to až do skončenia vzdelávania a odbornej prípravy. Podporí preto zavedenie výučby smerujúcej k rozvoju pracovných zručností u žiakov základných škôl.

Podpora by mala byť poskytovaná aj zvyšovaniu kvality ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, najmä (1) zjednodušením a zefektívnením udeľovania kreditov a odstránením byrokracie a administratívy a (2) výraznejším podporovaním celoživotného vzdelávania v prostredí škôl.

Štátna školská inšpekcia má podľa vlády vystupovať ako nezávislá inštitúcia. Vytvoriť by sa jej mali lepšie a odbornejšie personálne, materiálno – technické a legislatívne podmienky na to, aby začala vykonávať odborne kvalitnú a profesionálnu činnosť.

Vo financovaní škôl by mali nastať výrazné zmeny. Vláda mieni presadiť model financovania nie na žiaka, ale za kvalitu na triedu. Otázka financovania by mala byť riešená i vo vzťahu k neštátnym školám a školským zariadeniam, a to zo strany územnej samosprávy vrátane jej kompetencie v oblasti ich zriaďovania a zrušovania. Súkromný sektor chce vláda motivovať k finančnej participácii na vzdelávaní, najmä na odbornom vzdelávaní a príprave.

Na všetkých stupňoch vzdelávania plánuje vláda zabezpečiť kladenie dôrazu na skvalitňovanie vzdelávania detí a žiakov v duchu národných, historických, kultúrnych hodnôt a tradícií, poznania a úcty k občianskym, národným a kresťanským tradíciám a hodnotám. Podporovať chce vlastenectvo modernými formami a metódami vzdelávania, prehĺbiť výučbu o holokauste a o rasovom a etnickom násilí.

Zmeny vo financovaní by sa mali dotknúť nie len základných a stredných, ale aj vysokých škôl. V oblasti vysokého školstva by malo dôjsť k úprave požiadaviek na profil absolventov bakalárskeho štúdia, ako i v rámci ostatných stupňov vysokoškolského štúdia. V oblasti menovania profesorov by sa podľa programového vyhlásenia mali sprísniť požiadavky na profesorov. Osobitná pozornosť bude venovaná zvyšovaniu kvality práce s doktorandmi.

V oblasti vedy a výskumu si vláda zaumienila podporovať napr. (1) transformáciu Agentúry pre výskum a vývoj na inštitúciu verejnoprávneho charakteru, (2) zriadenie implementačnej agentúry pre financovanie priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií v priemyselných podnikoch, (3) pokračovanie v realizácie Modernizačného programu Slovensko 21, (4) ďalšie prepojenie vedy a vzdelávania – univerzít a Slovenskej akadémie vied a pod.

Podporovať a presadzovať bude vláda podľa jej programového vyhlásenia aj vytváranie podmienok na športovanie širokej verejnosti. Súčasne sa chce venovať podpore sociálnej a výchovnej funkcie športu a na zdôrazňovanie jeho zdravotného aspektu. Z uvedených dôvodov si vláda dala za úlohu (1) presadiť vytváranie podmienok na športovú reprezentáciu, na prípravu športových talentov a na výstavbu športovej infraštruktúry, (2) participovať na projekte a viaczdrojovom financovaní výstavby Národného futbalového štadiónu v Bratislave, (3) vypracovať novú legislatívnu úpravu pre zriaďovanie, činnosť, a financovanie športových škôl a športových tried, (4) pripraviť Národný program rozvoja športu v SR, a (5) predložiť novú koncepciu práce s talentovanou mládežou a pod.

Vláda si, ako uvádza v programovom vyhlásení, uvedomuje verejný dlh voči kultúre, nedocenenie jej významu a absenciu systémových zmien vytvárajúcich adekvátne podmienky na jej rozvoj. Preto vypracuje Stratégiu rozvoja kultúry pre roky 2013 – 2020. Ako svoj poradný orgán si vláda zriadi Radu vlády pre kultúru. V oblasti financovania kultúry pretransformuje Grantový systém Ministerstva kultúry SR na verejnú inštitúciu.

Z verejných zdrojov by mala byť podporovaná tvorba nových umeleckých diel, kultúrnych aktivít a ich prezentácia. Pozornosť sa zameria na podporu pôvodnej literatúry, dostupnosť kultúry a vytváranie podmienok pre popularizáciu súčasného umenia. Podľa programového vyhlásenia vláda zváži podporu výtvarnej tvorby a súčasne estetizáciu verejných stavieb prostredníctvom zavedenia povinnosti použiť stanovené percento z celkových nákladov verejnej stavby na nákup umeleckých diel.

Verejnoprávnemu vysielateľovi by mal byť vládou vytvorený vhodný organizačný, legislatívny a finančný rámec fungovania. Jeho inštitucionálna štruktúra by mala byť s ohľadom na jednotlivé orgány, ich kreovanie a zloženie, štandardizovaná. Stabilizované by malo byť vytváranie obsahov verejnoprávneho vysielateľa v záujme rastu diváckeho a poslucháčskeho zázemia.

Na rozvoj pôvodnej audiovizuálnej tvorby sa vláda mieni zamerať prostredníctvo Audiovizuálneho fondu. Hľadať chce ďalšie možnosti financovania. Autorské právo by malo prejsť rekodifikáciou, a to s cieľom prispôsobenia súčasnej právnej úpravy európskym trendom.

Starostlivosť by mala byť venovaná aj tradičnej ľudovej kultúre, ktorá podľa vlády prispieva k rozvoju neprofesionálnych kultúrno – spoločenských aktivít miest, obcí a regiónov. Priestor bude na vytváranie udržateľného systému spolufinancovania miestnej a regionálnej kultúry.

Dostupnosť informácií na celom území Slovenskej republiky má byť zabezpečená v štátnom jazyku vo verejnom styku. Chránené bude súčasne i používanie jazykov národnostných menšín v zmysle platnej legislatívy. Národnostným menšinám má vláda v záujme vytvárať podmienky na uchovávanie a rozvíjanie ich identity, jazyka, kultúry a tradícií. Vláda chce zriadiť Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a občiansku spoločnosť.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....