Iné

Školstvo, veda, výskum a šport

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2010

Vláda SR si dala za cieľ klásť zvýšený dôraz na školstvo, vedu a výskum, a to najmä z hľadiska zlepšenia ich upadajúcej kvality. Zámerom vlády je zrealizovanie zmien tak, aby vzdelávacie a výskumné inštitúcie komunikovali, súťažili a boli konkurencieschopné nielen v rámci SR, ale aj medzinárodne.

Súčasný stav v oblasti vedy a školstva zaostáva za potrebami i možnosťami Slovenskej republiky. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o dôležitý element, ktorý je predpokladom úspechu nielen ekonomického a sociálneho, ale i mravného a kultúrneho, plánuje vláda SR zabezpečiť vyššie finančné zdroje na školstvo, vedu a šport

Oblasť školstva prešla v minulom období reformou, ktorou sa, okrem iného, nahradil pôvodný školský zákon alebo prijal nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Do praxe boli zavedené štátne vzdelávacie programy. Postupne, v niekoľkých etapách začali školy učiť podľa vlastných školských vzdelávacích programov. Uvedená reforma bola zo strany pedagógov hodnotená veľmi pozitívne. Priniesla variabilitu pri tvorbe predmetov nielen v každom ročníku, ale aj v každej triede, a tým umožnila regulovať nároky na žiakov, ktorí prichádzajú do školy z rozdielneho domáceho prostredia a vyrovnávať úroveň ich vedomostí a zručností.

Ani novelou dosiahnutý stav však, ako sme už uviedli, nie je postačujúci, a preto i v oblasti školstva, vedy a športu môžeme očakávať početné, pomerne rozsiahle zmeny. Zavedenie povinného posledného ročníka materskej školy otvorilo rozsiahlu diskusiu. O zavedení predmetnej povinnosti uvažoval už predchádzajúci minister školstva, no nakoniec sa od realizácie tejto povinnosti upustilo. Súčasná vláda si dala za cieľ nielen zavedenie povinného posledného ročníka materskej školy, ale i podporu vzniku materských škôl v oblastiach s ich nedostatočnou kapacitou. 

Povinným cudzím jazykom na školách by mal byť po novom anglický jazyk. Povinnosť učiť prvý cudzí jazyk už tretiakov na základných školách ukladá školám od septembra tohto roka nová koncepcia vyučovania jazykov na základných a stredných školách. Uvedená koncepcia bola schválená ešte v roku 2007. Od školského roku 2011/2012 si však žiaci prvý cudzí jazyk už nebudú môcť voliť, keďže ním povinne má byť anglický jazyk. Vybrať si budú môcť len druhý cudzí jazyk, ktorý sa vyučuje od piateho ročníka základnej školy.

Otvoriť by sa mal i trh s učebnicami, čo predpokladá zrušenie monopolu štátu. Mala by mu však ostať právomoc posúdiť a potvrdiť súlad obsahu učebníc so Štátnym vzdelávacím programom. Postupne by sa mali vytvoriť podmienky pre umiestnenie učebníc na internete a pre zavedenie Národného registra učebníc Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Uvedeným spôsobom by sa mali vyriešiť problémy s chýbajúcimi učebnicami ako i zvýšiť ich kvalita.

Za najdôležitejší cieľ súčasnej vlády môžeme označiť zmenu systému a obsahu výučby. Všeobecným kritériom bude pritom výchova aktívneho občana schopného uplatniť sa na medzinárodnom trhu práce a napĺňať svoje sociálne i duchovné potreby. Súčasne by mal byť zavedený i nový systém povinného interného a externého hodnotenia kvality vzdelávania základných a stredných škôl.

Aj oblasť vysokého školstva a vedy má prejsť viacerými zmenami. Podľa súčasnej vlády nie sú posledné novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov najvhodnejším posunom k zvýšeniu kvality vysokého školstva, nakoľko podľa programového vyhlásenia zakonzervovali nedostatky vo vysokoškolskom systéme a zabrzdili jeho kvalitatívny rozvoj. Jedná sa predovšetkým o zákony č. 496/2009 Z. z. a č. 199/2010 Z. z. Do NR SR bol dňa 20. augusta 2010 doručený návrh novely vysokoškolského zákona, ktorého prijatie by predstavovalo odstránenie obmedzenia na prístup k údajom v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (ďalej len „centrálny register prác“), a taktiež zavedenie povinnosti zverejniť záverečné, rigorózne a habilitačné práce uchovávané v centrálnom registri prác spôsobom umožňujúcim hromadný prístup k informáciám v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

V oblasti financovania vysokých škôl si vláda dala za cieľ vytvoriť motivačný finančný nástroj pre tie vysoké školy, ktoré majú ambíciu a kapacitu výrazne zvýšiť svoju kvalitu a medzinárodnú konkurencieschopnosť. O potrebe zvyšovať kvalitu slovenských vysokých škôl svedčí aj tá skutočnosť, že do rebríčka 500 najlepších univerzít sveta sa nedostala žiadna slovenská vysoká škola. Inštitút vysokoškolského vzdelávania pri Shanghai Jiao Tong University zaradil do posledného rebríčka päť univerzít z krajín Višegrádskej štvorky – jednu českú a po dve z Maďarska a Poľska. 

Zmeny by mali nastať aj v legislatíve týkajúcej sa postavenia pedagogických a vedeckých pracovníkov. Vláda sa bude orientovať predovšetkým na vytvorenie motivačných mechanizmov umožňujúcich rýchlejší kariérny postup excelentným pedagógom a výskumníkom. Uvedené by malo motivovať návrat slovenských kapacít zo zahraničia. 

Ďalšie zmeny by sa mali prejaviť aj v akreditačnom procese vysokých škôl. Okrem zavedenia medzinárodných štandardov sa počíta aj s celkovou zmenou kritérií akreditácií. V porovnaní s aktuálnym stavom je cieľom umožnenie intenzívnejšej a častejšej kontroly vykonávanej Akreditačnou komisiou. 

Podobne ako v oblasti základného a stredného školstva, aj vo vysokoškolskej oblasti sa bude klásť dôraz na ovládanie cudzieho jazyka. Vláda plánuje presadiť, aby čo najviac študentov slovenských vysokých škôl trávilo aspoň jeden semester na zahraničnej vysokej škole. 

Zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja bola na Slovensku v roku 2005 zriadená Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) ako rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Agentúra poskytuje finančné prostriedky na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky, projektov v rámci programov agentúry a taktiež v rámci dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci či projektov v rámci účasti Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a projektov v rámci komunitárnych programov a iniciatív Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja vrátane nákladov na ich prípravu. V zmysle programového vyhlásenia prejde agentúra transformáciou na nezávislú organizáciu. Vláda plánuje podporiť jej rastúci význam pri financovaní výskumu a vývoja na Slovensku a vytvoriť systémové opatrenia na riešenie úspešnosti slovenských subjektov v komunitárnych programoch Európskej únie. Za významné je možné považovať predsavzatie súčasnej vlády zjednodušiť systém využívania štrukturálnych fondov na účely výskumu a vzdelávania. Uvedený systém je momentálne postihnutý neprimerane vysokou administratívnou náročnosťou, ktorá predlžuje celkový proces realizácie projektov a zmenšuje pravdepodobnosť ich úspešnosti. 

Zmeniť by sa mal aj systém financovania sociálnej podpory študentov vysokých škôl a ich športových a kultúrnych aktivít. Finančné prostriedky by mali byť viazané na študenta a umožniť mu slobodný výber poskytovateľa služieb. Systém financovania by sa mal zmeniť aj v oblasti športu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....