Iné

Smartkontrakty na blockchaine: Právny pohľad

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2023

Smartkontraktydigitálne zmluvy, ktoré fungujú výlučne v prostredí blockchain technológie. Napriek tomu, že sú naprogramované v programovacích jazykoch, riadia sa tiež ustanoveniami občianskeho práva v príslušnej jurisdikcii.

1. Smartkontrakty sú tiež iba zmluvy

Smartkontrakty sú používané predovšetkým na prevody a na registrácie vlastníctva iných majetkových hodnôt. Zväčša sa jedná o virtuálne peniaze (crypto coins) alebo iné virtuálne hodnoty (crypto assets). Tieto prevody sa uskutočňujú bez ľudského zásahu, iba automatickou zmenou vykonanou v príslušných pripojených virtuálnych peňaženkách pomocou smartkontraktov.

Je potrebné si uvedomiť, že každá virtuálna peňaženka má svojho vlastníka, ktorý (i) ovláda 12 (alebo 24) tajných slov, potrebných na prístup k tejto peňaženke a (ii) má aj úmysel svoje vlastníctvo k majetkovým hodnotám v peňaženke realizovať vykonávaním prevodov virtuálnych hodnôt, ktoré sa v peňaženke nachádzajú.

2. Uzavretie zmluvy

Tieto zmluvy je možné uzavrieť prostredníctvom elektronických peňaženiek (wallets). Každý, kto chce uzavrieť smartkontrakt, musí kliknúť na tlačidlo „podpísať“ na svojej peňaženke, aby autorizoval jej účasť v smartkontrakte. Toto kliknutie predstavuje právny úkon, ktorým vlastník peňaženky – skutočná osoba – vyjadruje svoju vôľu.

Kliknutím na „podpísať“ vyjadrujeme svoju právnu vôľu stať sa stranou zmluvy – smartkontraktu, ktorý je popísaný na webovej stránke a v Základnom dokumente v ľudskej reči. Strana zmluvy nie je povinná čítať ani rozumieť programovaciemu jazyku, v ktorom je smartkontrakt naprogramovaný.

Kliknutím na „podpísať“ sa osoba stáva zmluvnou stranou smartkontraktu – zmluvy naprogramovanej v programovacom jazyku. Je však dôležité, aby obsah kontraktu zodpovedal popisu uvedenému v Základnom dokumente (White Paper) a na webovej stránke, cez ktorú sa peňaženka pripája k smartkontraktu.

3. Uvedenie do omylu (podvod)

Ak naprogramovaný kód a obsah smartkontraktu nezodpovedá popisu v Základnom dokumente a na príslušnej web stránke, môže to byť považované za úmyselné uvedenie do omylu so všetkými právnymi následkami pre zmluvného partnera, ktorý v dobrej viere zapojil svoju peňaženku do smartkontraktu.

Pri uvedení do omylu je zväčša možné na súde požadovať vrátenie všetkých uskutočnených prevodov do pôvodného (východzieho) stavu.

Dôležité je mať na pamäti, že elektronickú peňaženku nie je možné v právnom systéme žalovať. Preto je nevyhnutné vždy zistiť, komu patrí peňaženka, s ktorou sme uzavreli smartkontrakt, ktorým nás uviedli do omylu. Zvyčajne ide o osobu, ktorá vlastní webovú stránku, cez ktorú sa peňaženka pripája, a túto informáciu je zväčša možné získať.

4. Odstúpenie od zmluvy

Ukončenie smartkontraktu je tiež možné s okamžitým účinkom. Avšak na to je znovu potrebné vyjadriť svoju vôľu, čo zahŕňa zrušenie autorizácie pre peňaženku, zapojenej do smartkontraktu.

Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je zrušiť autorizáciu peňaženky prostredníctvom webovej stránky revoke.cash. Po pripojení peňaženky na túto webovú stránku môžeme zobraziť všetky udelené autorizácie pre jednotlivé smartkontrakty. Kliknutím na „Zrušiť“ môžeme tieto autorizácie zrušiť, čo v právnej terminológii zodpovedá ukončeniu (odstúpeniu od) zmluvy.

Také ukončenie zmluvy – odstúpenie od smartkontraktu – nadobúda účinnosť okamžite (právne: ex nunc) a neovplyvňuje právne vzťahy a transakcie vykonané smartkontraktom do okamihu odstúpenia.

5. Smartkontrakty prinášajú nové možnosti, aj riziká

Svet smartkontraktov otvára pre obchodovanie a prevody aktív nové možnosti. Ak smartkontrakty fungujú dobre, je ich veľkou výhodou vylúčenie možnosti ľudského omylu pri uskutočnených prevodoch.

Ako všetky naprogramované kódy, smartkontrakty prinášajú so sebou aj riziko hackerského zásahu a riziko podvodu. Preto nabádame pri používaní smartkontraktov na patričnú obozretnosť.

Publikované dňa 17.12.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....