Podnikatelia

Stanovovanie požiadaviek určených na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej a odbornej spôsobilosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2007

Úrad pre verejné obstarávanie vydal metodické usmernenie, v ktorom spresňuje postup pri stanovovaní požiadaviek pre účely preukázania finančného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti a taktiež uvádza, v ktorých prípadoch sú tieto požiadavky neprípustné. S podrobnosťami tohto metodického usmernenia Vás ULC Čarnogurský PRO BONO oboznámi.

V súvislosti s aplikáciou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“) Úrad pre verejné obstarávanie vydal metodické usmernenie týkajúce sa stanovovania požiadaviek určených na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov alebo záujemcov v procese verejného obstarávania. Tieto požiadavky je nevyhnutné špecifikovať už v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (verejný obstarávateľ) alebo vo výzve na súťaž (obstarávateľ).

Zákon o verejnom obstarávaní v ustanoveniach § 27 až 30 príkladmo uvádza spôsoby, ktorými možno požadovať preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov alebo záujemcov, pričom verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu požadovať jeden či viacero spôsobov na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti, ale aj iné spôsoby, avšak len za predpokladu, že tieto súvisia s overovaním finančnej a ekonomickej situácie, technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov alebo záujemcov vo väzbe na predmet zadávanej zákazky. Úrad pre verejné obstarávanie v predmetnom metodickom usmernení konštatuje, že požiadavky nad rámec ustanovení § 27 až 30 zákona o verejnom obstarávaní, teda požiadavky nesúvisiace s finančnou a ekonomickou situáciou, technickou alebo odbornou spôsobilosťou uchádzača alebo záujemcu na zadávaný predmet zákazky, sú neprípustné.

Pri voľbe požiadaviek na finančné a ekonomické postavenie, technickú alebo odbornú spôsobilosť a súčasne pri voľbe kritérií pre overovanie ich preukázania je potrebné dodržiavať základné princípy verejného obstarávania, najmä princíp transparentnosti a nediskriminácie a tiež primeranosť týchto požiadaviek z hľadiska ich rozsahu ako aj vo väzbe na predmet zákazky. S prihliadnutím na ustanovenie § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní je dôležité, aby požiadavky, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov alebo záujemcov, boli zvolené v primeranom rozsahu a tiež aby zohľadňovali povahu, rozsah a zložitosť predmetu zákazky.

Zmyslom a účelom stanovenia požiadaviek na finančné a ekonomické postavenie, technickú alebo odbornú spôsobilosť, je overenie finančnej a ekonomickej stability uchádzača alebo záujemcu a jeho technickej a odbornej spôsobilosti, vďaka preukázaniu ktorých má verejný obstarávateľ a obstarávateľ získať istotu, že plnenie zmluvy bude zabezpečované spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanom rozsahu a kvalite.Úrad pre verejné obstarávanie v metodickom usmernení, ktoré vydal konštatuje, že nie je dovolené stanovovať také požiadavky na finančné a ekonomické postavenie, technickú alebo odbornú spôsobilosť, ktoré (1) nesúvisia s preukazovaním finančnej a ekonomickej situácie, technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu, (2) nezodpovedajú a nesúvisia s predmetom zákazky alebo (3) sú diskriminačné. Napríklad informácia o súdnych sporoch, ktoré uchádzač alebo záujemca viedol v predchádzajúcom období, je požiadavka, ktorá v žiadnom prípade nesúvisí s finančným a ekonomickým postavením, technickou alebo odbornou spôsobilosťou, a teda neslúži na preukázanie splnenia takéhoto postavenia alebo spôsobilosti.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....