Banky, finančné inštitúcie

Štátna prémia na stavebné sporenie pre rok 2008

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2007

S účinnosťou odo dňa 1. januára 2008 určilo Ministerstvo financií SR výšku štátnej prémie na stavebné sporenie pre rok 2008. Váš bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v tomto vydaní opäť prináša potrebné informácie.

Dňa 1. januára 2008 nadobúda účinnosť Opatrenie č. 373/2007 Z. z., ktorým Ministerstvo financií SR určilo výšku štátnej prémie na stavebné sporenie pre rok 2008. Výška štátnej prémie v zmysle tohto opatrenia bude pre rok 2008 12,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 2 000 Sk.

Štátna prémia sa v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o stavebnom sporení“) určuje percentuálnym podielom z ročného vkladu na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona o stavebnom sporení so zaokrúhlením na 0,5%, a to minimálne 5% z ročného vkladu a maximálne 15% z ročného vkladu, najviac v sume 2 000 Sk na príslušný kalendárny rok. Výšku štátnej prémie určenú na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona o stavebnom sporení stanovuje Ministerstvo financií SR opatrením, ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov SR do 60 dní po uplynutí rozhodujúceho obdobia.

Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení. Ak by stavebný sporiteľ uzatvoril viacero zmlúv o stavebnom sporení, štátna prémia sa poskytne len na tú zmluvu, v ktorej stavebný sporiteľ písomne vyhlási, že práve na túto zmluvu sa má stavebná prémia poskytnúť. Takéto vyhlásenie môže byť stavebným sporiteľom zmenené v priebehu kalendárneho roka v zmluve o stavebnom sporení len raz. V prípade, ak by sa zistilo, že takéto vyhlásenie obsahujú v jednom kalendárnom roku viaceré zmluvy o stavebnom sporení a na tieto zmluvy stavebný sporiteľ vložil v tomto kalendárnom roku vklady, stavebný sporiteľ stratí nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok zo všetkých zmlúv o stavebnom sporení.

Práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu možno previesť v priebehu kalendárneho roka len jedenkrát, a to medzi stavebnými sporiteľmi, ktorými môžu byť výhradne len manžel, manželka, súrodenci alebo príbuzní v priamom rade. Ak by boli práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu za kalendárny rok prevedené viackrát, alebo na inú osobu, než dovoľuje zákon o stavebnom sporení, stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok z dotknutej zmluvy a stavebná sporiteľňa mu odoberie nárokovanú štátnu prémiu.Ak sa v priebehu kalendárneho roka skončí platnosť zmluvy o stavebnom sporení a stavebný sporiteľ uzatvorí novú zmluvu o stavebnom sporení, môže uplatniť nárok na štátnu prémiu na novú zmluvu o stavebnom sporení v prípade, ak mu na predchádzajúcu zmluvu o stavebnom sporení v tomto roku nevznikol nárok na štátnu prémiu. Ak nárok na štátnu prémiu vznikne zo zmluvy o stavebnom sporení zrušenej v priebehu kalendárneho roka a zároveň vznikne nárok na štátnu prémiu z novej zmluvy o stavebnom sporení uzavretej v priebehu tohto kalendárneho roka, štátna prémia nesmie presiahnuť výšku štátnej prémie určenej Ministerstvom financií SR z ročných vkladov oboch zmlúv.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....