Iné

Tvorba sociálnych istôt

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2012

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2012 – 2016 charakterizuje vládu ako vládu istôt pre občanov. Preto je tvorba sociálnych istôt dôležitou prioritou súčasnej vlády. Vláda si stanovila dosiahnutie lepšej kvality života občanov, a to najmä v oblastiach rodiny, práce, zdravia a bývania.

Rodinná politika sa podľa vlády stane centrom záujmu sociálnej politiky štátu. Podpora vlády bude patriť tradičnej rodine, teda manželskému zväzku muža a ženy. Nakoľko dôležitú úlohu v rodinnej politike vláda pripisuje aj cirkvi, možno predpokladať, že vláda nebude presadzovať alternatívne formy rodiny, ako napr. registrované partnerstvá. Vláda sa zaviazala prijať opatrenia smerujúce k stabilizovaniu pomerov v sociálne odkázaných rodinách a podporí ochranu maloletých, aby v čo najširšom meradle dieťa vyrastalo v prirodzenom rodinnom prostredí.

Vláda sa tiež zaviazala spracovať novú Koncepciu štátnej rodinnej politiky Slovenskej republiky do roku 2020, ktorá vymedzí strategické ciele, princípy a opatrenia s cieľom revitalizácie rodinného života. Súčasná Koncepcia štátnej rodinnej politiky Slovenskej republiky bola prijatá uznesením vlády č. 389/1996 a je priebežne aktualizovaná a vyhodnocovaná. Vláda vyjadrila tiež záväzok prehodnotiť predpisy pracovného a rodinného práva tak, aby sa výraznejšie akceptovali potreby vyváženého vzťahu ekonomickej a sociálnej funkcie rodiny, povinnosti verejných inštitúcií, úlohy zamestnávateľov a postavenie občianskych združení. Z uvedeného vyjadrenia vlády nie je zrejmé, aké konkrétne opatrenia v oblasti rodinného práva budú presadzované. Konkrétnejšie závery možno očakávať po prijatí novej Koncepcie štátnej rodinnej politiky Slovenskej republiky.

Ústavná starostlivosť by sa podľa vlády mala používať ako najkrajnejšie riešenie náhradnej rodinnej starostlivosti. Vláda sa preto zaviazala zanalyzovať právne predpisy upravujúce ústavnú starostlivosť, najmä zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a navrhnúť ich novelizáciu.

Ďalšou oblasťou sociálnej politiky, v ktorej možno očakávať zmeny, je oblasť zdravotnej starostlivosti. Budú pripravené strategické materiály ohľadne zámeru na postupnú zmenu od poskytovania zdravotnej starostlivosti ku komplexnému prístupu starostlivosti o zdravie občanov, národných programov podpory zdravia a preventívnych programov. Stratégie zmien budú spracovávané v spolupráci s odbornými a odborovými organizáciami. Vláda sa tiež zaviazala dobudovať sieť urgentných príjmov a traumatologických centier a podporiť dostavbu moderného celoslovenského medicínskeho komplexu Rázsochy. Oblasť zdravotníctva plánuje vláda konsolidovať s dôrazom na jeho finančnú stabilizáciu.

Očakávať možno zmeny v zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a v zákone č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Predmetné zákony boli terajšou vládnou stranou kritizované už v čase ich prerokovávania v NR SR v predchádzajúcom volebnom období. Návrhom predmetných zákonov bolo vytýkané najmä zníženie transparentnosti kategorizácie liekov, diskriminácia malých poskytovateľov lekárenskej starostlivosti a zavedenie vernostných systémov.

Vláda plánuje zamedziť neefektívne vynakladanie prostriedkov určených na zdravotnú starostlivosť. Významným krokom v tomto smere by malo byť najmä zavedenie zohľadnenia chorobnosti v rámci systému prerozdeľovania poistného. Zavedenie zohľadnenia chorobnosti je súčasťou návrhu novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ktorý bol do NR SR doručený ako poslanecký návrh dňa 14. apríla 2012. Zohľadnenie chorobnosti podľa uvedeného návrhu by po schválení v NR SR zmenilo spôsob prerozdeľovania poisteného medzi zdravotné poisťovne. Súčasný systém prerozdelenia zohľadňuje faktory ako napr. vek, ekonomickú aktivitu poistenca, po prijatí uvedeného návrhu zákona by hlavným faktorom bola spotreba liekov poistencom.

Zlepšovanie mzdového ohodnotenia zdravotníckych pracovníkov je ďalšou z priorít vlády. Zvyšovanie odmeňovania zdravotníckych pracovníkov bude prebiehať podľa ekonomických možností vlády. Vláda tiež podporí optimalizáciu siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorá by mala zamedziť nekontrolovateľnému rastu najmä poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Počas svojho funkčného obdobia sa vláda zaviazala neuskutočniť transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti a nepripustiť privatizovanie ekonomicky lukratívnych činností nemocníc. Zabráneniu neúčelnému vynakladaniu finančných prostriedkov nemocníc chce vláda zabrániť aj prísnou kontrolu hospodárenia nemocníc. Zlepšenie kvality poskytovaných zdravotníckych služieb by malo priniesť aj urýchlené zavedenie elektronických informačných systémov (eHealth).

Zákonník práce by sa mal podľa vlády čiastočne vrátiť do podoby z roku 2007. Očakáva sa znovuzavedenie súbehu výpovednej lehoty a odstupného, obmedzenie reťazenia pracovných zmlúv na dobu určitú, odstránenie nových ustanovení o práci nadčas, flexikonte alebo konte pracovného času a podobne. Nie všetky zmeny, ktoré boli prijaté predchádzajúcou vládou, však súčasná vláda považuje za nevyhovujúce. O rozsahu zmien Zákonníka práce plánuje ešte diskutovať so sociálnymi partnermi. Práva odborov a zamestnaneckých rád, ktoré boli obmedzené poslednou veľkou novelou Zákonníka práce, by mali byť obnovené. Vláda tiež počíta s novelizáciou zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, ktorá by mala rozšíriť účinnosť kolektívnych zmlúv aj na zamestnávateľov, ktorí kolektívne zmluvy neuzavreli. Súčasťou plánovaných zmien v oblasti pracovného práva je aj posúdenie možnosti ustanovenia inštitútu životného minima ako uznanej veličiny sociálneho systému a merania kvality života. Vláda zváži zmenu valorizácie minimálnej mzdy vo väzbe na priemernú mzdu a na životné minimum. V súčasnosti sa valorizácia minimálnej mzdy viaže na minimálnu mzdu a priemernú mesačnú nominálnu mzdu za predchádzajúci kalendárny rok. Vláda sa súčasne zaviazala zvyšovať minimálnu mzdu.

V oblasti zamestnanosti mieni vláda presadzovať väčšie počty pracovných príležitostí výmenou za väčšiu adaptabilitu ľudí, vytvárať kvalitné pracovné miesta a zlepšiť šance mladých zamestnať sa. Väčší dôraz chce klásť na ohrozené skupiny, najmä na zdravotne a telesne postihnutých a občanov rómskej národnosti. Vláda plánuje vybudovať systém predvídania potrieb trhu práce a zručností, aby sa dosiahol čo najväčší súlad medzi dopytom po práci a ponukou práce. Očakávať možno tiež prehodnotenie územnej organizácie verejných služieb zamestnanosti a pokračovanie v transformácií úradov práce a sociálnych vecí a rodiny na organizáciu, ktorá bude plniť aj poradenské a konzultačné služby.

Vláda plánuje podporiť zvýšenie kvality života starších ľudí a občanov so zdravotným postihnutím. Na splnenie uvedeného záväzku (1) vypracuje nový Národný program podpory a ochrany starších ľudí, (2) vytvorí optimálne podmienky pre implementáciu Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, (3) v intenciách Dohovoru vypracuje nový Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím a (4) vytvorí Národný register osôb so zdravotným postihnutím z dôvodu celospoločenského záujmu.

druhom pilieri dôchodkového systému by podľa programového vyhlásenia mal byť opätovne zavedený princíp dobrovoľnosti, ktorý je zrušený od januára 2012. Do druhého piliera by tak po novele nemali vstupovať noví poistenci zo zákona, ale na základe dobrovoľnosti po podpísaní zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Súčasne sa vláda zaviazala obnoviť význam tretieho piliera, najmä zvýšením jeho atraktivity.

Vláda chce umožniť dôchodcom pracovať aj v dôchodku. Vyjadrila sa, že prehodnotí opodstatnenosť existencie dôchodkových fondov, najmä vo vzťahu ku garantovaným nárokom, nakoľko v súčasnosti je zo štyroch existujúcich dôchodkových fondov garantovaný len jeden. Ďalším cieľom vlády v oblasti dôchodkového systému je zavedenie kategórie minimálneho dôchodku. Vláda bude postupne uplatňovať princíp univerzality dôchodkového systému voči všetkým druhom povolaní a zamestnaní.

Zabezpečenie bývania vláda plánuje riešiť rozvojom nájomného bývania vo verejnom aj súkromnom sektore. Vláda tiež podporí zvýšenie investícií do výstavby nájomných bytov pre mladých. Legislatívne bude riešiť problematiku nájomných vzťahov súkromných vlastníkov a nájomcov bytov, ale tiež všeobecne vzťahy vlastníkov a nájomcov. Inštitút chráneného nájmu bytu zostane zachovaný. Rozvoj bývania vláda podporí systémom finančných nástrojov z verejných zdrojov.

Za dôležitú prioritu v oblasti sociálneho poistenia považuje vláda vytvorenie legislatívnych podmienok na ratifikáciu Európskeho zákonníka sociálneho zabezpečenia. Vyššiu úroveň hospodárskej a sociálnej súdržnosti chce vláda dosiahnuť zásadnou reštrukturalizáciou verejných výdavkov, a to najmä posilnením výdavkov verejných rozpočtov. Posilnenie výdavkov by podľa vlády malo obnoviť rovnováhu medzi ekonomickými a sociálnymi cieľmi rozvoja Slovenska.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....