Iné

Úroky a zmluvná pokuta

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2010

Úprava úrokov súvisí najmä so zmluvou o pôžičke a zmluvou o úvere a je zakotvená predovšetkým v Občianskom zákonníku a Obchodnom zákonníku. Okrem uvedeného však úprava úrokov súvisí aj s omeškaním dlžníka pri peňažnom plnení, zatiaľ čo zmluvná pokuta slúži ako zabezpečovací prostriedok. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás oboznámime s judikátmi vydanými Najvyšším súdom Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú práve oblasti úrokov a zmluvnej pokuty.

Záväzkový právny vzťah je právny vzťah, z ktorého vznikajú vzájomné práva a povinnosti dlžníkovi a veriteľovi. Veriteľovi vzniká predovšetkým právo na plnenie od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok. Záväzkový právny vzťah je upravený najmä v šiestej a ôsmej časti prvej hlavy zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Okrem Občianskeho zákonníka je úprava záväzkového práva zakotvená tiež v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov alebo zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov.

So záväzkovým právnym vzťahom sa spája aj deliktuálna zodpovednosť, a to zodpovednosť (1) za škodu, (2) za vady a (3) za omeškanie. Zodpovednosť za vady nastáva porušením povinnosti plniť riadne, zodpovednosť za omeškanie nastáva porušením povinnosti plniť včas a zodpovednosť za škodu vzniká porušením povinnosti nespôsobiť inému škodu. V tomto článku Vám priblížime predovšetkým zodpovednosť za omeškanie a na ňu nadväzujúce úroky a zmluvnú pokutu.

Zodpovednosť za omeškanie nastáva porušením primárnej záväzkovej povinnosti plniť včas. Ak dlžník alebo veriteľ neplní včas peňažný dlh, vzniká mu sekundárny záväzok vo forme zodpovednosti za omeškanie. Ak napr. predávajúci uzavrie s kupujúcim kúpnu zmluvu a kupujúci v dohodnutej lehote dohodnutú cenu nezaplatí, je v omeškaní. Občiansky zákonník upravuje omeškanie dlžníka v ust. § 517 až 521 a omeškanie veriteľa v ust. § 522 a 523. Pri omeškaní dlžníka má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení aj úroky z omeškania. Povinnosť dlžníka platiť poplatky z omeškania upravuje Občiansky zákonník vo viacerých ustanoveniach, napr. v súvislosti s nájmom bytu v ust. § 697 alebo v súvislosti s podnikateľským nájmom vecí v ust. § 723 a pod.

Výšku úrokov z omeškania a poplatkov z omeškania upravuje zákon č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Ak sa počas trvania omeškania základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky zmení a ak je to pre veriteľa výhodnejšie, výška úrokov z omeškania je o 7 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie, pričom táto základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky sa použije počas celého tohto polroka. Poplatok z omeškania je 1 promile dlžnej sumy za každý deň omeškania, najmenej však 0,83 eura za každý i začatý mesiac omeškania. Výška úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky je publikovaná na internetovej stránke Národnej Banky Slovenska na tomto linku.

Osobitne bola novelizovaná úprava výšky úrokov z omeškania a poplatku z omeškania spotrebiteľov, o ktorej sme Vás informovali v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO 06/2010.

Samostatnú kapitolu predstavujú úroky, ktoré sú dohodnuté v rámci zmluvy o pôžičke. Zmluvou o pôžičke veriteľ prenecháva dlžníkovi druhovo určené veci a dlžník sa zaväzuje veci rovnakého druhu po uplynutí dohodnutej doby vrátiť. Podľa predmetu rozlišujeme pôžičky (1) peňažné a (2) nepeňažné. V prípade peňažných pôžičiek možno v zmysle ust. § 657 ods. 1 Občianskeho zákonníka dohodnúť úroky. Nakoľko dohodnúť úroky predstavuje právo a nie povinnosť zmluvných strán, možno dohodnúť aj bezúročnú pôžičku, nie však bezúročný úver. Úroky dohodnuté pri peňažnej pôžičke treba zásadne odlišovať od úrokov z omeškania. Uvedené úroky sú odplatou za užívanie predmetu zmluvy (peňazí), pri úrokoch z omeškania sa jedná o sankciu za omeškanie. Preto aj spôsob výpočtu výšky uvedených typov úrokov sa odlišuje. Kým pri úroku z omeškania je ich výška upravená zákonom č. 87/1995 Z. z., pri úroku z predmetu peňažnej pôžičky je jeho výška závislá od dohody strán a určená percentom z predmetu pôžičky dohodnutým na určitý čas. Maximálna percentuálna výška úroku nie je žiadnym právnym predpisom určená, nesmie byť však v rozpore s dobrými mravmi a kvalifikovaná ako trestný čin úžery podľa ust. § 235 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj „Najvyšší súd SR“) v rozhodnutí sp. zn. 1 Cdo 57/2005 skonštatoval, že výška úrokov predstavujúca približne dvadsaťpäťnásobok obvyklej úrokovej miery je v rozpore s dobrými mravmi. Pri posúdení primeranosti dojednanej výšky je pritom potrebné vychádzať z celkových okolností pôžičky, jej pohnútky a účelu, ktorý sledovala a súčasne je potrebné porovnať dojednaný úrok s úrokovou mierou obvyklou v praxi peňažných ústavov. Podobne v rozsudku sp. zn. 17 Co/313/2010 konštatoval aj Krajský súd v Trenčíne, ktorý rozhodol, že 24%-né úroky z omeškania, ktoré predstavujú trojnásobok výšky úrokov v bankách, sú v rozpore s dobrými mravmi.

Úroky sa dohadujú pri zmluve o úvere, ktorú upravuje len Obchodný zákonník. Uvedený zmluvný typ predstavuje tzv. absolútny obchod, to znamená, že bez ohľadu na povahu účastníkov obchodnoprávneho vzťahu sa na týchto účastníkov budú vzťahovať ustanovenia Obchodného zákonníka. Zmluva o úvere zaväzuje veriteľa, aby na požiadanie dlžníka poskytol v jeho prospech peňažné prostriedky v určitej sume a dlžník sa ňou zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky. Na rozdiel od zmluvy o pôžičke nemôže byť zmluva o úvere bezúročná. Dlžník je povinný platiť úroky v dojednanej výške, alebo v najvyššej prípustnej výške ustanovenej zákonom alebo v súlade so zákonom. Ak nie sú úroky takto určené, je dlžník povinný platiť obvyklé úroky požadované za úvery, ktoré poskytujú banky v mieste sídla dlžníka v čase uzavretia zmluvy.

Jedným zo spôsobov zabezpečenia splnenia záväzku je zmluvná pokuta. Jedná sa o dohodou určenú peňažnú sumu, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi v prípade porušenia zmluvnej povinnosti. Je upravená v ust. § 544 až 545a Občianskeho zákonníka a v ust. § 300 až 302 Obchodného zákonníka. Dohoda o zmluvnej pokute musí (1) mať písomnú formu(2) musí v nej byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia a (3) musí v nej byť uvedená povinnosť, ktorú zmluvná pokuta zabezpečuje. Uvedené podmienky musia byť v dohode vymedzené určito. Tieto podmienky dohody o zmluvnej pokute potvrdil aj Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku sp. zn. M Obdo 4/2003 (judikát č. 92/2004).

Za určitý typ sankčných prostriedkov možno považovať aj odstupné. Otázku odstupného riešil Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku sp. zn. 5 Cdo 39/03 zo dňa 29. mája 2003. V uvedenom rozsudku Najvyšší súd Slovenskej republiky vyjadril názor, že dohoda o odstupnom dojednanom v rámci zmluvy o nájme bytu nie je neplatným právnym úkonom len preto, že nie je upravená Občianskym zákonníkom, ani iným právnym predpisom a je pre účastníkov zmluvného vzťahu záväzná. Najvyšší súd Slovenskej republiky vychádzal zo zásady zmluvnej autonómie subjektov občianskoprávnych vzťahov ustanovenej v § 2 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Ak je zmluva uzavretá v súlade s právom, teda ak neodporuje obsahu alebo účelu zákona, alebo ho neobchádza alebo ak sa neprieči dobrým mravom, je platná a záväzná bez ohľadu na to, či sa jedná o zmluvu upravenú Občianskym zákonníkom (tzv. pomenovaná zmluva) alebo nie je explicitne upravená Občianskym zákonníkom (tzv. nepomenovaná zmluva). Všeobecne preto možno skonštatovať, že dohodnúť odstupné umožňuje zmluvná autonómia subjektov občianskoprávnych vzťahov za podmienky, že to charakter zmluvy dovoľuje.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....