Iné

Úvod do antidiskriminačného zákona

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2014

Diskriminácia je fenomén, ktorý stále pretrváva nielen v našej spoločnosti. Na odstránenie diskriminácie bol v roku 2004 prijatý antidiskriminačný zákon. Napriek viac ako 10 ročnej existencii uvedeného zákona stále v našej spoločnosti nie je predmetný zákon všeobecne známy. Dovoľte preto, aby sme Vás v našom článku oboznámili s predmetným zákonom.

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon) nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2004. Antidiskriminačný zákon upravuje uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a ustanovuje prostriedky právnej ochrany, ak dôjde k porušeniu tejto zásady.

Ustanovenie § 2 upravuje rozsah diskriminácie, ktorá je zákonom zakázaná. Zákon zakazuje diskrimináciu z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Pri dodržiavaní zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné prihliadať aj na dobré mravy na účely rozšírenia ochrany pred diskrimináciou. Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva aj v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou, za nedodržanie uvedenej zásady teda možno považovať napríklad aj odmietnutie nadriadených sankcionovať obťažovanie na pracovisku.

Ustanovenie § 2a definuje základné pojmyDiskrimináciu rozdeľuje na (1) priamu diskrimináciu, (2) nepriamu diskrimináciu, (3) obťažovanie, (4) sexuálne obťažovanie a (5) neoprávnený postih. Za diskrimináciu sa považuje aj pokyn na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu.

Priama diskriminácia spočíva v konaní alebo opomenutí, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii.

Nepriama diskriminácia je navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu v porovnaní s inou osobou. Nepriamou diskrimináciou nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu.

Obťažovanie je také správanie, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k vytváraniu zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujúceho, zneucťujúceho alebo urážajúceho prostredia a ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti.

Sexuálne obťažovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie.

Neoprávnený postih je také konanie alebo opomenutie, ktoré je pre osobu, ktorej sa týka, nepriaznivé a priamo súvisí (1) s domáhaním sa právnej ochrany pred diskrimináciou vo svojom mene alebo v mene inej osoby, (2) s podaním svedeckej výpovede, vysvetlenia alebo súvisí s inou účasťou tejto osoby v konaní vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania, alebo (3) so sťažnosťou namietajúcou porušenie zásady rovnakého zaobchádzania.

Antidiskriminačný zákon konkrétne upravuje (1) zásadu rovnakého zaobchádzania v sociálnom zabezpečení, zdravotnej starostlivosti, poskytovaní tovarov a služieb a vo vzdelávaní (§ 5) a (2) zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch (§ 6 a 7).

Zásada podľa prvého bodu sa uplatňuje len v spojení s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi v oblastiach prístupu a poskytovania (1) sociálnej pomoci, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnej sociálnej podpory a sociálnych výhod, (2) zdravotnej starostlivosti, (3) vzdelávania a (4) tovarov a služieb vrátane bývania, ktoré sú poskytované verejnosti právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi.

Zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch sa uplatňuje len v spojení s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi najmä v oblastiach (1) prístupu k zamestnaniu, povolaniu, inej zárobkovej činnosti alebo funkcii (ďalej len „zamestnanie“) vrátane požiadaviek pri prijímaní do zamestnania a podmienok a spôsobu uskutočňovania výberu do zamestnania, (2) výkonu zamestnania a podmienok výkonu práce v zamestnaní vrátane odmeňovania, funkčného postupu v zamestnaní a prepúšťania, (3) prístupu k odbornému vzdelávaniu, ďalšiemu odbornému vzdelávaniu a účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce vrátane prístupu k poradenstvu pre výber zamestnania a zmenu zamestnania, alebo (4) členstva a pôsobenia v organizácii zamestnancov, organizácii zamestnávateľov a v organizáciách združujúcich osoby určitých profesií vrátane poskytovania výhod, ktoré tieto organizácie svojim členom poskytujú.

ustanoveniach § 8 a 8a antidiskriminačný zákon negatívne vymedzuje diskrimináciu. Diskrimináciou podľa uvedených ustanovení nie je napríklad také rozdielne zaobchádzanie v zamestnaní, ktoré je odôvodnené povahou činností vykonávaných v zamestnaní alebo okolnosťami, za ktorých sa tieto činnosti vykonávajú, ak tento dôvod tvorí skutočnú a rozhodujúcu požiadavku na zamestnanie pod podmienkou, že cieľ je legitímny a požiadavka primeraná, diskrimináciou tiež nie je rozdielne zaobchádzanie z dôvodu veku, ak je objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného cieľa a je na jeho dosiahnutie nevyhnutné a primerané, ak to ustanovuje osobitný predpis.

Podľa ust. § 8a ods. 1 diskriminácia nie je prijatie dočasných vyrovnávacích opatrení orgánmi verejnej správy alebo inými právnickými osobami smerujúcich k odstráneniu znevýhodnení vyplývajúcich z dôvodov rasového alebo etnického pôvodu, príslušnosti k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, rodu alebo pohlavia, veku alebo zdravotného postihnutia, ktorých cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi. Výnimky v ust. § 8 a 8a vytvárajú rámec obmedzení rozsahu pojmu diskriminácia.

Právnu ochranu a konanie vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania upravujú ust. § 9 až § 12. Podľa uvedených ustanovení sa každý môže domáhať svojich práv na súde, ak sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania. Môže sa najmä domáhať, aby ten, kto nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho konania, ak je to možné (negatórna žaloba), napravil protiprávny stav (reštitučná žaloba) alebo poskytol primerané zadosťučinenie (satisfakčná žaloba). Ak ide o nedodržanie zásady rovnakého zaobchádzania z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, môže sa tiež domáhať neplatnosti právneho úkonu, ktorého účinnosť bola podľa osobitného predpisu pozastavená.

Osoba sa v konaniach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania ako účastník môže dať zastupovať právnickou osobou (1) ktorej takéto oprávnenie priznáva osobitný zákon, alebo (2) ktorej cieľom činnosti alebo predmetom činnosti je ochrana pred diskrimináciou. Medzi právnické osoby podľa prvého bodu patrí napríklad patrí napríklad Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, odborová organizácia alebo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Právnickými osobami podľa druhého bodu sú napríklad občianske združenia zaoberajúce sa ochranou ľudských práv.

V konaní pred súdom je žalovaný povinný preukázať, že neporušil zásadu rovnakého zaobchádzania, ak žalobca oznámi súdu skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania došlo. Ak by bola značným spôsobom znížená dôstojnosť, spoločenská vážnosť alebo spoločenské uplatnenie poškodenej osoby, môže sa tá domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Okrem domáhania sa svojich práv na súde má poškodená osoba právo riešiť porušenie svojich práv aj mimosúdne prostredníctvom mediácie.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....