Verejná správa

Uznanie a výkon cudzích trestných rozhodnutí

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2011

Transpozíciou rámcového rozhodnutia Rady boli vytvorené pravidlá, podľa ktorých členský štát s cieľom uľahčenia sociálnej nápravy odsúdenej osoby uzná rozsudok a vykoná trest odňatia slobody. Prijatím zákona č. 533/2011 Z. z. bola vytvorená i právna úprava uznávania a výkonu rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody. O oboch právnych úpravách Vás v krátkosti informujeme v celom článku.

Do pozornosti Vám dávame nový zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov a zákon č. 533/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii. Cieľom uvedenej právnej úpravy je najmä transpozícia Rámcového rozhodnutia Rady 2008/909/SVV z o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach.
Prijatá právna úprava vychádza z obdobných zákonov schválených Národnou radou Slovenskej republiky, a to zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a zákona č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii.

Zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii (ďalej len „o uznávaní a výkone rozhodnutí“) sa týka trestných sankcií (tresty, ochranné opatrenia), ktoré sú spojené s odňatím slobody – trestu odňatia slobody a ochranných opatrení spojených s odňatím slobody, ktorými sú detencia a ochranné liečenie ústavnou formou. Vo všeobecnosti upravuje postup justičných orgánov Slovenskej republiky pri uznávaní a výkone cudzích rozhodnutí o trestnej sankcii a podmienky, za akých môže súd Slovenskej republiky odovzdať svoje rozhodnutie o trestnej sankcii do iného členského štátu na účely jeho uznania a výkonu (štát pôvodu).

Má za cieľ uľahčiť justičnú spoluprácu, preto zakotvuje priamy styk justičných orgánov členských štátov, zohľadňuje požiadavky na obmedzenie množstva úradne prekladaných dokumentov a čo najširšie možnosti komunikácie medzi jednotlivými justičnými orgánmi.

Uznať a vykonať rozhodnutie v Slovenskej republike je možné v tom prípade, ak je súčasne splnených niekoľko podmienok. Okrem obojstrannej trestnosti skutku ako základnej a všeobecnej podmienky uznania a výkonu cudzieho rozhodnutia v Slovenskej republike je ďalšou podmienkou jeho uznania a výkonu skutočnosť, že odsúdený má štátne občianstvo Slovenskej republiky a obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky. V osobitných prípadoch možno na základe žiadosti justičného orgánu členského štátu prevziať výkon rozhodnutia aj bez splnenia uvedených podmienok pri splnení všeobecnej podmienky, že takýto postup je vhodný a účelný z hľadiska nápravy odsúdeného. Výkon rozhodnutia sa na území Slovenskej republiky bude vždy riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Súd môže odovzdať do iného členského štátu výkon rozhodnutia, ktorým bolo rozhodnuté o uložení trestnej sankcie spojenej s odňatím slobody. Ak sa pre odovzdanie výkonu rozhodnutia vyžaduje súhlas odsúdeného a odsúdený sa nachádza na území Slovenskej republiky, súd ho vypočuje. Vyhlásenie o súhlase potom odsúdený urobí do zápisnice po poučení o následkoch odovzdania a po vypočutí. Pokiaľ sa uvedený súhlas nevyžaduje, súd zisťuje len stanovisko odsúdeného.

Odovzdanie výkonu rozhodnutia zákon upravuje v ust. § 8. Podľa neho súd, ktorý rozhodnutie vydal, zašle jeho rovnopis s riadne vyplneným osvedčením podľa vzoru uvedenom v prílohe zákona, vykonávajúcemu justičnému orgánu a ministerstvu. Pripojí k nemu súhlas odsúdeného, prípadne jeho zistené stanovisko a ak sa odsúdený nachádza na území Slovenskej republiky, informuje ho o odovzdaní výkonu rozhodnutia. Súčasne s odovzdaním môže súd požiadať vykonávajúci justičný orgán o oznámenie podmienok pre úpravu druhu a dĺžky uloženého trestu a podmienok podmienečného prepustenia alebo ukončenia výkonu trestnej sankcie spojenej s odňatím slobody.

Dôsledkom odovzdania výkonu rozhodnutie je nemožnosť nariadenia jeho výkonu na území Slovenskej republiky. Na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia je príslušný krajský súd, v ktorého obvode má odsúdený trvalý pobyt, alebo vykonáva trest odňatia slobody. Inak bude príslušný krajský súd v Bratislave. O tom, či sa rozhodnutie uzná a vykoná, rozhoduje súd na neverejnom zasadnutí po písomnom vyjadrení prokurátora.

Na rozdiel od právnej úpravy v zákone č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii sa upustilo od procesného postupu, kedy súd zasiela rozhodnutie na uznanie a výkon do iného členského štátu prostredníctvom ústredného orgánu, ktorým je ministerstvo spravodlivosti. Rozhodnutia s osvedčeniami majú inému členskému štátu zasielať priamo súdy.

Zákon č. 533/2011 Z. z. upravuje uznávanie a výkon rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii. Takým rozhodnutím je v zmysle zákona právoplatné rozhodnutie vydané súdom alebo iným príslušným orgánom štátu pôvodu v trestnom konaní, ktorým bolo rozhodnuté o (1) podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranného opatrenia spojeného s obmedzením osobnej slobody za súčasného uloženia probačného dohľadu alebo primeraných obmedzení alebo povinností podľa § 4 ods. 1 písm. c), (2) podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, alebo ochranného opatrenia spojeného s obmedzením osobnej slobody za súčasného uloženia probačného dohľadu alebo primeraných obmedzení alebo povinností podľa § 4 ods. 1 písm. c), (3) podmienečnom upustení od potrestania za súčasného uloženia probačného dohľadu alebo primeraných obmedzení alebo povinností podľa § 4 ods. 1 písm. c) alebo (4) uložení trestu alebo ochranného opatrenia nespojeného s odňatím osobnej slobody, ak je založené na niektorom z obmedzení alebo povinností podľa § 4 ods. 1 písm. c). Trestnou sankciou je trest nespojený s odňatím slobody alebo ochranné opatrenie nespojené s odňatím slobody.

Podľa ust. § 6 zákona môže súd odovzdať výkon rozhodnutia do iného členského štátu, ak rozhodol o (1) podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody za súčasného nariadenia probačného dohľadu alebo uloženia primeraných obmedzení alebo povinností, (2) nariadení probačného dohľadu alebo uložení primeraných obmedzení alebo povinností podmienečne odsúdenému, (3) podmienečnom upustení od potrestania za súčasného nariadenia probačného dohľadu alebo uloženia primeraných obmedzení alebo povinností, (4) uložení trestu domáceho väzenia, (5) uložení trestu povinnej práce, (6) uložení trestu zákazu činnosti, (7) uložení trestu zákazu pobytu, (8) uložení ochranného dohľadu, alebo (9) uložení ochranného liečenia formou ambulantného liečenia.

Na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia vydaného justičným orgánom štátu pôvodu je príslušný okresný súd, v ktorého obvode má odsúdený obvyklý pobyt. Súd rozhodne o tom, či sa rozhodnutie cudzieho štátu uzná a vykoná na neverejnom zasadnutí po písomnom vyjadrení prokurátora. Súd rozhoduje rozsudkom v lehote do 60 dní od doručenia osvedčenia a príslušného rozhodnutia.

Oba zákony nadobúdajú účinnosť dňa 1. februára 2012.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....