Podnikatelia

Vláda navrhuje zmenu živnostenského zákona

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2007

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO vám predstaví základné tézy návrhu novely živnostenského zákona.V minulých dňoch vláda SR predstavila svoj legislatívny zámer, ktorým by mal výrazne zasiahnuť do znenia zákona číslo 455/1991 Zb. živnostenského zákona.

Navrhujú sa predovšetkým zmeny v právnej úprave činností, ktoré nemožno považovať za živnosť. Väčšina z navrhovaných úprav má kozmetický charakter, avšak niektoré budú mať na podnikateľskú prax podstatne závažnejší dosah. Predovšetkým, ak bude navrhovaná novela zákona prijatá, od jej účinnosti sa budú činnosť odborného lesného hospodára a výkon podnikateľskej činnosti pri vykonávaní činnosti výrobcu a zástupcu výrobcu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na základe osobitného predpisu považovať za živnosť. Naopak, novela spresňuje a integruje doposiaľ zaužívaný výklad, podľa ktorého nemožno za živnosť považovať činnosť psychológov.

V nadväznosti na zmeny súvisiace s vymedzením predmetu činností, ktorý možno považovať za živnosť, ktoré podľa návrhu bude či nebude možné ďalej považovať za živnosť, vláda navrhuje aj prechodné ustanovenia. Podľa nich v podnikateľskej činnosti, ktorá sa stane od 1. septembra 2007 živnosťou, budú môcť fyzické osoby a právnické osoby, ktoré oprávnenie na podnikanie získali podľa osobitných predpisov, pokračovať vo svojej činnosti do 31. marca 2008 a po uplynutí tejto lehoty toto ich oprávnenie zanikne. Tie živnostenské oprávnenia, ktoré boli získané do 1. septembra 2007, ostanú zachované, ak ide o činnosti, ktoré budú za živnosť považované aj po novele.

Návrh novely zasahuje aj do právnej úpravy zodpovedného zástupcu. Podľa návrhu bude musieť byť zodpovedný zástupca ako fyzická osoba ustanovená podnikateľom, prostredníctvom ktorej zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti, naďalej vo vzťahu k podnikateľovi v pracovnom pomere, toto však nebude platiť, ak pôjde o manžela (manželku) podnikateľa alebo podnikateľovho predka, potomka či súrodenca a v prípade právnickej osoby aj ak pôjde o jej spoločníka alebo člena. Každý zodpovedný zástupca bude musieť mať bydlisko na území SR, prípadne iné oprávnenie na pobyt.

Vládny návrh novely by mal priniesť i zrušenie povinnosti podnikateľa duplicitne oznamovať zriadenia a zrušenie prevádzkarne aj inému živnostenskému úradu než tomu, v územnom obvode ktorého je sídlo podnikateľa. To znamená, že ak sa prevádzkareň zriadi či zruší v inom územnom obvode, nebude mať podnikateľ povinnosť oznamovať toto zriadenie či zrušenie svojmu živnostenskému úradu a súčasne aj tomu živnostenskému úradu, v územnom obvode ktorého sa bude prevádzkareň nachádzať, ako tomu bolo doposiaľ.

Zmeny by mali nastať aj v právnej úprave zákonom požadovanej odbornej praxe, a to smerom k značnej liberalizácii. Doklady o odbornej spôsobilosti (napríklad výučný list či doklad potvrdzujúci aspoň trojročnú prax v odbore) bude možné na účely živnostenského zákona nahradiť aj (1) výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore, alebo (2) vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej  výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore, alebo (3) dokladom o ukončení strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v bodoch 1 a 2 a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore, alebo (4) diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore, alebo (5) dokladom o vzdelaní uvedeným v bodoch 1 až 4 alebo osvedčením o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou, alebo (6) dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ukončenia ktorej neuplynuli viac ako tri roky. Vo všetkých, ale predovšetkým v šiestom bode, pôjde najmä o remeselné živnosti.

Navrhovaná novela zasahuje i do súčasnej úpravy udeľovania živnostenských oprávnení. Živnostenský list, ktorý je preukazom živnostenského oprávnenia, musí spĺňať podmienku jednoznačnosti a prehľadnosti. Podľa vlády SR však túto funkciu už neplní adekvátne. Z tohto dôvodu vláda navrhuje obmedziť počet predmetov podnikania uvádzaných na živnostenskom liste na jeden a súčasne navrhuje aj zníženie správneho poplatku za jeho vydanie.

Navrhovaná účinnosť novely je ustanovená na deň 1. september 2007.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....