Iné

Vláda SR pripravuje – Zmena úpravy výšky úrokov z omeškania

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2008

V októbrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme Vás informovali, že na základe jednej z noviel Obchodného zákonníka sa zjednotí právna úprava týkajúca sa výšky úrokov z omeškania v občianskoprávnych a v obchodnoprávnych vzťahoch. Z uvedeného dôvodu a taktiež v súvislosti s prechodom SR na menu euro by mala byť vykonaná novelizácia nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám návrh novely citovaného nariadenia vlády SR bližšie predstavíme.

V tomto období sa postupne končia prípravy súvisiace s vydaním nariadenia vlády SR, ktorým by sa malo zmeniť a doplniť nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z. z. (ďalej v texte len „návrh novely nariadenia vlády SR“ alebo len „návrh novely“).

V prípade, ak bude návrh novely schválený bez pripomienok, znenie nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka (ďalej v texte len „nariadenie vlády SR“) by sa upravilo nielen v súvislosti so zavedením meny euro v SR, ale malo by byť doplnené aj v časti týkajúcej sa úpravy výšky úrokov z omeškania a prostredníctvom nového znenia nariadenia vlády SR by malo byť vykonané zjednotenie právnej úpravy výšky úrokov z omeškania v občianskoprávnych a v obchodnoprávnych vzťahoch aj v tomto vykonávacom predpise.

V tých ustanoveniach nariadenia vlády SR, ktoré obsahujú sumy v slovenskej mene, by sa návrhom novely malo predmetné nariadenie vlády SR zmeniť tak, že peňažné sumy v slovenskej mene budú nahradené sumami v mene euro. Peňažné sumy v dotknutých ustanoveniach nariadenia vlády SR, o ktorých sa zmienime v ďalšom texte, by boli prepočítané podľa stanoveného konverzného kurzu (30,1260 SKK/EUR) a v súlade s pravidlami uvedenými v zákone č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „generálny zákon“).

V § 1 nariadenia vlády SR, ktoré pri zodpovednosti za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach určuje, že za klenoty, peniaze a iné cennosti sa zodpovedá do výšky 10 000 Sk, by táto suma mala byť na základe návrhu novely nahradená sumou 331,94 eur.

V súvislosti s primeranými nákladmi spojenými s pohrebom, ktorých úpravu obsahuje § 2 nariadenia vlády SR, by suma 20 000 Sk, do výšky ktorej sa uhrádzajú náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej dosky a na úpravu hrobu, mala byť nahradená sumou 663,88 eur.

V ustanovení § 4 nariadenia vlády SR by sa mala zmeniť výška poplatku z omeškania, ktorý by bol určený vo výške 1 promile za každý deň omeškania (teda už nie vo výške 2,5 promile) dlžnej sumy, najmenej však 0,83 eura (namiesto doterajších 25 Sk) za každý i začatý mesiac omeškania.

Pri drobných opravách by náklad na jednu opravu uvedený v § 5 ods. 2 nariadenia vlády SR nesmel prevýšiť sumu 6,64 eur (teda už nie 200 Sk).

Súčasná úprava výšky úrokov z omeškania podľa predpisov občianskeho práva má právny základ v § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktorý odkazuje na vykonávací predpis, pričom týmto vykonávacím predpisom je práve nariadenie vlády SR. S podrobnosťami vyplývajúcimi zo súčasnej právnej úpravy výšky úrokov z omeškania predpismi občianskeho práva sme Vás podrobne oboznámili v októbrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO v súvislosti s aktuálnymi novelizáciami Obchodného zákonníka, konkrétne v súvislosti s novelou Obchodného zákonníka vykonanou prostredníctvom zákona č. 454/2008 Z. z., ktorým bude s účinnosťou odo dňa 15. januára 2009 zmenené, okrem iných ustanovení, aj ustanovenie § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, pričom v októbrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme Vám v súvislosti s aktuálnymi novelizáciami Obchodného zákonníka dali do pozornosti aj to, že predmetné ustanovenie bude s účinnosťou odo dňa zavedenia meny euro v SR, teda odo dňa 1. januára 2009, novelizované aj prostredníctvom článku IV generálneho zákona (ďalej v texte len „novela Obchodného zákonníka vykonaná generálnym zákonom“).

Novelou Obchodného zákonníka, vykonanou zákonom č. 454/2008 Z. z., sa zjednotí uplatňovanie a výpočet úrokov z omeškania v obchodnom práve s predpismi občianskeho práva, a keďže ich podrobná úprava je obsiahnutá práve v § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., návrh novely by mal priniesť nové znenie tohto ustanovenia nariadenia vlády SR a tak reagovať na túto novelu Obchodného zákonníka. Prostredníctvom nového znenia § 3 nariadenia vlády SR by v praxi mali byť vyriešené nejasnosti pri zisťovaní výšky úrokov v obchodných sporoch, pričom základná úroková sadzba platná odo dňa omeškania by mala byť využiteľná aj pre celé obdobie omeškania.

Podľa nového znenia § 3 nariadenia vlády SR by výška úrokov z omeškania mala byť o 8 percentuálnych bodov (vymedzeniu tohto pojmu sa venujeme v ďalšom texte) vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu (nahradenie Národnej banky Slovenska Európskou centrálnou bankou vyplýva z novely Obchodného zákonníka vykonanej generálnym zákonom v spojení s § 17 ods. 1 generálneho zákona, o znení ktorého sa zmienime v nasledujúcom texte).

V ďalšom, druhom, odseku § 3 nariadenia vlády SR by mala byť obsiahnutá fakultatívna úprava, podľa ktorej by malo platiť, že ak sa počas trvania omeškania zmení základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky a ak je to pre veriteľa výhodnejšie, výška úrokov z omeškania je o 7 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie, pričom táto základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky sa použije počas celého tohto polroka.

Percentuálny bod je všeobecne vymedzovaný ako jednotka aritmetického rozdielu dvoch hodnôt udaných v percentách, označuje sa ním bezrozmerné číslo udávajúce nárast alebo pokles sledovanej hodnoty v stotinách ich relatívnej hodnoty voči vzťažnej hodnote, takže zmena o jeden percentuálny bod znamená zmenu o jednu stotinu hodnoty.

Odo dňa 1. januára 2009 bude základná úroková sadzba, v súčasnosti prístupná na internetovej stránke Európskej centrálnej banky, uverejňovaná aj na internetovej stránke Národnej banky Slovenska. Samotný pojem „základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky“ je presne vymedzený v už spomínanom § 17 ods. 1 generálneho zákona. Z ustanovenia § 17 ods. 1 generálneho zákona vyplýva, že tam, kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch, v rozhodnutiach orgánov verejnej moci, zmluvách alebo iných právnych prostriedkoch používa pojem „základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska“, „diskontná sadzba Národnej banky Slovenska“, „diskontná úroková sadzba“ alebo „diskontná sadzba Štátnej banky česko-slovenskej“, odo dňa zavedenia meny euro, teda odo dňa 1. januára 2009, sa tým rozumie základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky, ktorú Európska centrálna banka stanovuje pre hlavné refinančné obchody vykonávané Eurosystémom v rámci Európskeho systému centrálnych bánk a zverejňuje ju na svojej internetovej stránke. Takáto zmena základnej úrokovej sadzby pri prechode SR na menu euro nemá vplyv na dokončenie úročenia podľa pôvodnej výšky úrokovej sadzby počas úrokového obdobia, ktoré začalo plynúť predo dňom zavedenia meny euro, a ktoré uplynie po zavedení meny euro v SR, ani nemá vplyv na úročenie po zavedení meny euro, pre ktoré je rozhodujúca výška úrokovej sadzby z obdobia predo dňom zavedenia meny euro, a tiež nemá vplyv ani na ostatný obsah, subjekty alebo platnosť právnych vzťahov vzniknutých na základe predmetných právnych predpisov, rozhodnutí orgánov verejnej moci, zmlúv alebo iných právnych prostriedkov, ak sa dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak, alebo ak generálny zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

V súvislosti so zmenou ustanovenia § 3 nariadenia vlády SR by prechodné ustanovenie obsiahnuté v novom ustanovení § 10a nariadenia vlády SR malo určovať, že ak došlo k omeškaniu pred 1. januárom 2009, výška úrokov z omeškania sa bude riadiť podľa doterajších predpisov, teda podľa predpisov účinných do dňa 31. decembra 2008. V súvislosti s viacerými právnymi úpravami týkajúcimi sa ochrany spotrebiteľa si Vám vo vzťahu k inštitútu omeškania, ku ktorému by došlo do účinnosti zakotvenej v návrhu novely vyššie uvedeným spôsobom, dovoľujeme pre úplnosť dať do pozornosti, že neprimerané sankcie by aj pred nadobudnutím účinnosti návrhu novely v tomto znení mohli byť kvalifikované ako neprimeraná zmluvná podmienka v spotrebiteľských zmluvách, prípadne by mohli byť v rozpore s inštitútom dobrých mravov, o ktorých sme Vám priniesli podrobnosti v posledných troch vydaniach bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO v súvislosti s novelizáciami Občianskeho zákonníka, s novelou Občianskeho súdneho poriadku a v súvislosti s pripravovanými zmenami v rozhodcovskom konaní.

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/35/EHS zo dňa 29. júna 2003 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách by mala byť na základe nového ustanovenia § 11a nariadenia vlády SR zakotvená v novej prílohe č. 2 nariadenia vlády SR a doterajšia príloha by mala byť označená ako príloha č. 1.

Účinnosť novely nariadenia vlády SR sa vo väzbe na zavedenie meny euro v SR navrhuje odo dňa 1. januára 2009.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....