Služby

Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2007

NR SR v treťom čítaní prijala novelu zákona o bytoch a nebytových priestoroch, ktorej hlavné tézy sme Vám predstavili už vo februárovom čísle. Novelizovaný zákon nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2007.NR SR v treťom čítaní prijala novelu zákona o bytoch a nebytových priestoroch č. 182/1993 Z. z., ktorej hlavné tézy sme vám predstavili už vo februárovom čísle. Novelizovaný zákon nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2007.

Pripomíname, že novelou sa zmenili najmä ustanovenia zákona týkajúce sa obligatórnych náležitostí zmluvy o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome a správy bytového domu. Odo dňa účinnosti novely bude v prípade, ak nepôjde o prvý prevod bytu, zjednodušený každý ďalší prevod tak, že ak nedošlo k podstatnej zmene v charaktere bytu alebo nebytového priestoru v dome, nebude potrebné v zmluve uvádzať(1) určenie a popis spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, (2) znalecký posudok posudzujúci technický stav bytu vyžiadaný nadobúdateľom a (3) úpravu práv k zariadeniam civilnej ochrany. Ak však pôjde o prvý prevod bytu či nebytového priestoru, v zmluve bude nutné vždy presne určiť, ktoré spoločné časti alebo spoločné zariadenia domu budú užívať len vlastníci bytov a ktoré len vlastníci nebytových priestorov.

Novela zákona novo definuje pojem správa domu ako obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca alebo spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (1) prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva, (2) služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, (3) vedenie účtu domu v banke, (4) vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov a (5) iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.

Novela ďalej ustanovuje, že na správu domu nesmú byť dohodnuté súčasne viaceré formy správy domu a na správu v jednom dome môže byť uzavretá zmluva len s jedným správcom alebo len jedna zmluva o spoločenstve. Ak by boli uzatvorené zmluvy v rozpore s touto zásadou, stali by sa neplatnými zo zákonaSkracuje sa zákonná výpovedná lehota pri zmluve o výkone správy, a to zo šiestich na tri mesiace. V oblasti pôsobnosti zmluvy o výkone správy sa jednoznačne ustanovilo, že zmluva o výkone správy, ktorú majú uzavretú vlastníci bytov v dome so správcom, platí aj pre vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov, ktorí byty alebo nebytové priestory v dome nadobudli do vlastníctva prechodom, prevodom, vstavbou alebo nadstavbou. Popri ďalších zmenách sa tiež správcovi uložila povinnosť každoročne vypracovať plán opráv domu, ktorý reálne zhodnotí opotrebovanie domu a navrhne potrebné opravy a povinnosť na základe takéhoto plánu navrhnúť aj reálnu výšku tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv, pričom výšku tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv na každý rok si musia odsúhlasiť vlastníci bytov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....