Verejná správa

Všeobecne záväzné nariadenie obce

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2014

Územná samospráva má právo vydávať všeobecne záväzné nariadenia. V našom článku Vás oboznámime s ich vydávaním, záväznosťou a akým spôsobom ich možno eventuálne napadnúť.

Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „všeobecne záväzné nariadenie“) je právny predpis, ktorý môže vydať obec na plnenie svojich úloh. Všeobecne záväzné nariadenie má pôsobnosť na území danej obce je ich povinný ho dodržiavať každý, kto sa zdržuje na území obce. V hierarchii právnych predpisov má všeobecne záväzné nariadenie nižšiu právnu silu ako nariadenia vlády, ide teda o podzákonný právny predpis. Všeobecne záväzné nariadenia spolu so všeobecne záväznými nariadeniami vyšších územných celkov tvoria takzvané komunálne právo.

Obce môžu vydávať všeobecne záväzné nariadenia (1) vo veciach územnej samosprávy a zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona a (2) pri výkone štátnej správy.

Vydávanie všeobecne záväzných nariadení vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh samosprávy vyplýva z ustanovenia čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky. Na ich vydanie nie je potrebný samostatný právny predpis. Kreačná právomoc obce však nie je neobmedzená. Obec nemôže vydať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach vyhradených zákonu, taktiež nemôže upravovať medze základných práv a slobôd, pretože ich môže upravovať len zákon. Všeobecne záväzné nariadenie tiež musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavným zákonmi, s medzinárodnými zmluvami s ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom a so zákonmi.

Súladnosť s podzákonnými právnymi predpismi Ústava Slovenskej republiky nevyžaduje. Povinnosti, ktoré obec plní pri výkone samosprávy sú upravené v ust. § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Uvedené ustanovenie uvádza len demonštratívny súhrn povinností obcí pri výkone samosprávy. Obec preto môže vydať všeobecne záväzné nariadenie aj v iných oblastiach, ako sú uvedené v predmetnom ustanovení. Navyše niektoré práva a povinnosti pri výkone samosprávy upravujú aj zákony. Napríklad podľa ust. § 7 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z. z. môže obec všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať fajčenie aj na iných verejne prístupných miestach. Všeobecne záväznými nariadeniami obce často upravujú podmienky držania a pohybu psov na verejnom priestranstve a podmienky chovu domácich zvierat.

Okrem všeobecne záväzných nariadení vo veciach územnej samosprávy a na plnenie jej úloh vydávajú obce aj všeobecne záväzné nariadenia pri výkone štátnej správy. Ich vydávanie upravuje ustanovenie čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Uvedené ustanovenie uvádza, že pri výkone štátnej správy môže obec a vyšší územný celok vydávať v rámci svojej územnej pôsobnosti na základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach všeobecne záväzné nariadenia, výkon štátnej správy prenesený na obec alebo na vyšší územný celok zákonom riadi a kontroluje vláda. Na rozdiel od všeobecne záväzných nariadení vo veciach samosprávy, musia byť všeobecne záväzné nariadenia pri výkone štátnej správy v súlade aj nariadeniami vlády a s právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Vydávanie všeobecne záväzných nariadení upravuje ust. § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Podľa uvedeného ustanovenia návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, sa uvedený postup nepoužije.

Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým. Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

Ak niekto nesúhlasí so všeobecne záväzným nariadením, môže podať podnet na protest prokurátorovi. Ak prokurátor zastane názor, že bol porušený zákon, podá protest obci, ktorá všeobecne záväzné nariadenie vydala. Konanie o proteste prokurátora je upravené ust. § 24 a 25 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.

Obec je povinná o proteste rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu. Ak protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonné všeobecne záväzné nariadenie zrušiť, prípadne nahradiť všeobecne záväzným nariadením, ktoré bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak obec protestu prokurátora nevyhovie alebo mu vyhovie iba čiastočne, alebo v ustanovenej lehote vôbec o proteste nerozhodne, môže generálny prokurátor podať Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov. Návrh na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky o súlade právnych predpisov môže generálny prokurátor podať aj vtedy, ak proti všeobecne záväznému nariadeniu vydanému nebol podaný protest prokurátora.

Ak obecné zastupiteľstvo, mestské zastupiteľstvo alebo miestne zastupiteľstvo nezruší na základe protestu prokurátora všeobecne záväzné nariadenie, ktoré je v rozpore so zákonom, môže podľa ust. § 250zf zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok prokurátor podať na súd návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia. Účastníkmi konania sú obec, mesto, mestská časť a prokurátor. Príslušný na rozhodnutie je krajský súd, v ktorého obvode sa nachádza obec, mesto, alebo mestská časť. Proti rozhodnutiu súdu je prípustné odvolanie.

Ak by prokurátor nepodal návrh na súd, môže sa dotknutá osoba obrátiť so sťažnosťou na Ústavný súd Slovenskej republiky. Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky upravuje ust. § 49 až 56 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....