Podnikatelia

Vyššie odvody za pracovníkov na dohodu

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2006

Od 1. augusta 2006 sa na účely garančného poistenia považuje za zamestnanca aj fyzická osoba, ktorá vykonáva práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zamestnávateľ teda bude povinný platiť za pracovníka pracujúceho na dohodu okrem úrazového poistenia aj garančné poistenie pre prípad svojej platobnej neschopnosti.Od 1. augusta 2006 sa na účely garančného poistenia považuje za zamestnanca aj fyzická osoba, ktorá vykonáva práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zamestnávateľ teda bude povinný platiť za pracovníka pracujúceho na dohodu okrem úrazového poistenia aj garančné poistenie pre prípad svojej platobnej neschopnosti. Na druhej strane osoba, ktorá dohodu o vykonaní práce uzatvorila po tom, ako bola na platobnú neschopnosť zamestnávateľa písomne upozornená, nebude mať nárok na dávku garančného poistenia.

Novela zákona o sociálnom poistení, zákon č. 310/2006 Z. z., ktorý túto povinnosť pre zamestnávateľa ustanovil, súčasne koriguje pojem platobná neschopnosť tak, že sa zamestnávateľ na účely tohto zákona považuje za platobne neschopného, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. Dňom vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa je deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu.

Dávka garančného poistenia je najviac v sume trojnásobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu určeného ku dňu vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Ak platobná neschopnosť vznikla v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka, použije sa všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku dva roky predchádzajúcemu kalendárnemu roku, v ktorom vznikla platobná neschopnosť. Ak platobná neschopnosť vznikla v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka, použije sa všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikla platobná neschopnosť.

Ak je platobne neschopný zamestnávateľ, ktorým je právnická osoba so sídlom alebo adresou organizačnej zložky na území SR a súčasne s adresou organizačnej zložky alebo sídlom na území aspoň jedného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, inštitúciou zodpovednou za uspokojovanie nárokov zamestnanca z garančného poistenia je inštitúcia členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, na ktorého území fyzická osoba vykonáva činnosť zamestnanca alebo zvyčajne vykonáva činnosť zamestnanca. Ak je takouto inštitúciou Sociálna poisťovňa, o nároku na dávku garančného poistenia zamestnanca rozhodne podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o Sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. To platí aj vtedy, ak je platobne neschopný zamestnávateľ, ktorým je fyzická osoba s trvalým pobytom, povolením na prechodný pobyt  alebo povolením na trvalý pobyt na území SR a s bydliskom na území najmenej jedného iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore. V konaní o dávku garančného poistenia zamestnanca bude Sociálna poisťovňa viazaná návrhom na vyhlásenie konkurzu zamestnávateľa podaným v inom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....