Podnikatelia

Základné zásady a pojmy zákona o konkurze a reštrukturalizácii (2. časť)

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2005

Októbrové číslo ULC Čarnogurský PRO BONO pokračuje v seriáli venujúcemu sa novému zákonu o konkurze a reštrukturalizácii.PLATOBNÁ NESCHOPNOSŤ AKO PRVÁ ALTERNATÍVA ÚPADKU

Podľa § 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z. z. upravuje riešenie úpadku dlžníka speňažením jeho majetku a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov alebo postupným uspokojením veriteľov spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne. Pojem úpadok definuje § 3 zákona, ktorý rozlišuje tri alternatívy úpadku, ktorých kumulácia sa vzájomne nevylučuje. Dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Ak dlžník podá návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu, rozumie sa tým, že je v úpadku. O platobnej neschopnosti hovoríme v prípade, ak má dlžník viac ako jedného veriteľa a nie je schopný plniť po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok. Za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi. V tomto smere sa teda právna úprava nezmenila, dlžník bude v úpadku, ak má najmenej dvoch veriteľov a najmenej dva záväzky 30 dní po lehote splatnosti.

PREDĹŽENIE AKO DRUHÁ ALTERNATÍVA ÚPADKU

Druhou alternatívou úpadku je, že sa podnikateľ dostane do predĺženia. Ako na predĺženého hľadí zákon na toho, kto účtuje podľa zákona o účtovníctve (je účtovnou jednotkou, spravidla podnikateľom), má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. V tomto zákon upúšťa od predchádzajúcej problematickej úpravy pojmu predĺženie, ktorý sa bude v ďalšej praxi vykladať už jednoznačne ako v zásade účtovný pojem popisujúci skutočnosť, že záväzky podnikateľa prevýšili hodnotu jeho majetku.

Podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia má podľa zákona ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti SR.

NÁVRH NA VYHLÁSENIE KONKURZU DLŽNÍKOM AKO TRETIA ALTERNATÍVA ÚPADKU

Tretia alternatíva úpadku je možná v situácii, ak dlžník sám podá návrh na reštrukturalizáciu alebo na vyhlásenie konkurzu.

V prípravnom konaní sa zdôrazňuje aktivita asamostatnosť polície. Policajti pod dozorom prokurátora budú samostatne a iniciatívne objasňovať trestný čin v rozsahu potrebnom pre rozhodnutie, resp. na podanie obžaloby. Súčasne sa tým zvýši a zdôraznízodpovednosť prokurátora, pretože akuzačný princíp, podľa ktorého len prokurátor môže podať obžalobu, zvýrazní význam prokurátorského dozoru v prípravnom konaní a súčasne zvýši zodpovednosť prokurátora za podanú obžalobu, ktorú bude musieť zastupovať pred súdom. Ak obžalobu nedokáže preukázať, ak pre rozhodnutie súdu nezabezpečí potrebné dôkazy, súd obžalovaného oslobodí.

V odvolacom konaní sa obmedzil revízny princíp a zásada beneficium cohaesionis, na druhej strane sa však posilnil apelačný princíp. Zásadnejšie sa zmenil systém mimoriadnych opravných prostriedkov. Došlo k zrušeniu sťažnosti pre porušenie zákona a k vytvoreniu dvoch nových mimoriadnych opravných prostriedkov: zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní a dovolanie. Dovolanie bude môcť podať nielen minister spravodlivosti a generálny prokurátor, ale aj obvinený.

ZÁSADA PREDCHÁDZANIA ÚPADKU

Zákon výslovne upravuje tri základné zásady konkurzného práva. Prvou z nich je zásada predchádzania úpadku, ktorá je legislatívne vyjadrená ako povinnosť predchádzania úpadku. Ak dlžníkovi hrozí úpadok, je povinný prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie, ktoré zákon špecifikuje v prípade, že je dlžník povinný účtovať podľa zákona o účtovníctve ako povinnosť sústavne sledovať vývoj svojej finančnej situácie, ako aj stav svojho majetku a záväzkov tak, aby mohol včas zistiť prípadnú hrozbu úpadku a prijať opatrenia, ktoré hroziaci úpadok odvrátia. K opatreniam patrí najmä reštrukturalizácia. Formálnu reštrukturalizáciu upravuje zákon a priblížime si ju neskôr. Neformálna reštrukturalizácia však nie je zákonom regulovaná a v tomto zmysle je najúčinnejším spôsobom riešenia úpadku tak, aby podnik dlžníka zostal zachovaný, aby akcionári dlžníka neprišli o svoje vklady do imania dlžníka a aby veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere spravidla úplne. Riešenie úpadku prostredníctvom neformálnej reštrukturalizácie naviac nestresuje podnik formálnym postupom a negatívnou publicitou, naopak, podnik sa môže prezentovať ako subjekt, ktorému jeho veritelia dôverujú.

ZÁSADA EFEKTÍVNOSTI A ZÁSADA ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA V KONKURZNOM KONANÍ

Ak sa úpadku úspešne nepredíde, nastúpi formálny spôsob jeho riešenia podľa zákona. V tomto prípade sa aplikujú ďalšie dve zásady. Zásada efektívnosti ustanovuje súdu, správcovi a veriteľskému výboru povinnosť postupovať pri riešení úpadku dlžníka tak, aby dosiahli pre veriteľov čo najvyššiu mieru uspokojenia ich pohľadávok. Tejto ich povinnosti korešponduje povinnosť dlžníka poskytovať im bez zbytočného odkladu všetku súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo požadovať. Ďalšia zásada, zásada rovnakého postavenia upravená v § 6 zákona hovorí, že veritelia s rovnakými právami majú pri riešení úpadku dlžníka rovnaké postavenie, takže akékoľvek zvýhodňovanie niektorých veriteľov je neprípustné.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....