Verejná správa

Zákon o 13. dôchodku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2020

Nový zákon o 13. dôchodku prináša výrazne sledovanú a spoločensky diskutovanú zmenu právnej úpravy 13. dôchodkov. Po tom, ako bola začiatkom roka 2020 prijatá právna úprava 13. dôchodkov zo sociálneho poistenia, dochádza na jeseň 2020 k jej zrušeniu a nahradeniu novou úpravou, ktorá 13. dôchodok považuje za štátnu sociálnu dávku. Rozdiel medzi jednotlivými právnymi úpravami 13. dôchodkov spočíva aj v skutočnosti, že medzi prijatím prvej právnej úpravy (začiatok roka 2020, tesne pred skončením funkčného obdobia predchádzajúcej vlády) a druhej právnej úpravy (jeseň 2020) došlo ku kompletnej výmene vládnej moci v Slovenskej republike. Problematika 13. dôchodkov je tak verejnosťou ostro sledovanou témou, a to ako z hľadiska politických preferencií, tak aj otázok o zachovaní sociálnych benefitov pre občanov, poberajúcich dotknuté druhy dôchodkov.

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 29. októbra 2020 zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 13. dôchodku“).

V zmysle všeobecnej časti dôvodovej správy sa má zákonom o 13. dôchodku zaviesť nová právna úprava 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky, ktorá by nahradila doterajšiu právnu úpravu 13. dôchodku zo sociálneho poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 46/2020 Z. z. Po novom by mali mať nárok na 13. dôchodok všetci
poberatelia dôchodku bez ohľadu na sumu poberaného dôchodku. Suma 13. dôchodku sa ustanovuje diferencovane, a to v závislosti od sumy už poberaného dôchodku, resp. úhrnu súm poberaných dôchodkov. Tento 13. dôchodok tak bude v porovnaní s doterajšou právnou úpravou solidárnejší k poberateľom dôchodkov s nižšou úrovňou dôchodkových príjmov.

Zo systematického hľadiska pozostáva zákon o 13. dôchodku z 11 paragrafových ustanovení. Okrem vlastného textu zákon o 13. dôchodku mení a dopĺňa nasledujúce zákony: (A) zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“), (B) zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych pohľadávkach“), (C) zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov“), (D) zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), (E) zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), (F) zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o životnom minime“), (G) zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), (H) zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o peňažných príspevkoch“) a (I) zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“).

Vlastný text zákona o 13. dôchodku sa začína zakotvením „predmetu úpravy“, ktorý predstavuje ustanovenie § 1 zákona o 13. dôchodku:

„Zákon o 13. dôchodku upravuje poskytovanie 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky“ (ustanovenie § 1 zákona o 13. dôchodku). Citované ustanovenie zákona o 13. dôchodku  definuje 13. dôchodok ako štátnu sociálnu dávku, na rozdiel od doterajšej právnej úpravy zákona o sociálnom poistení, ktorý 13. dôchodok odvodzoval práve zo sociálneho poistenia.

Zákon o 13. dôchodku ďalej v ustanovení § 2 upravuje „Podmienky nároku na 13. dôchodok“:

„Nárok na 13. dôchodok má poberateľ dôchodku, ktorý má v novembri kalendárneho roka nárok na výplatu (A) starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku podľa osobitných predpisov,(B) výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku prekvalifikovaného podľa osobitného predpisu zo starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku, dôchodku za výsluhu rokov, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku priznaného podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, na ktoré vznikol nárok do 30. apríla 1998 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa predpisu účinného od 1. mája 1998 alebo na ktoré vznikol nárok do 30. júna 2002 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu, (C) vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku po poberateľovi prekvalifikovaného starobného dôchodku, prekvalifikovaného invalidného dôchodku, prekvalifikovaného čiastočného invalidného dôchodku alebo prekvalifikovaného dôchodku za výsluhu rokov“ (ustanovenie § 2 zákona o 13. dôchodku).

Ďalším dôležitým atribútom zákona o 13. dôchodku je úprava samotnej „sumy 13. dôchodku“, ktorá je obsiahnutá v ustanovení § 3 zákona o 13. dôchodku:

„Suma 13. dôchodku (A) je 300 eur, ak úhrn súm plnení podľa ustanovenia § 3 ods. 3 zákona o 13. dôchodku a ustanovenia § 2 zákona o 13. dôchodku je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, (B) sa určí podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona o 13. dôchodku, ak úhrn súm plnení podľa ustanovenia § 3 ods. 3 zákona o 13. dôchodku a ustanovenia § 2 zákona o 13. dôchodku je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu; suma 13. dôchodku je najmenej 50 eur“ (ustanovenie § 3 ods. 1 zákona o 13. dôchodku). „Suma 13. dôchodku podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o 13. dôchodku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor“ (ustanovenie § 3 ods. 2 zákona o 13. dôchodku).

„Na určenie sumy 13. dôchodku sa do úhrnu súm plnení započítava aj (A) dôchodok vyplácaný z cudziny, ktorý je obdobný dôchodku uvedenému v ustanovení § 3 ods. 3 písm. b) zákona o 13. dôchodku alebo ustanovení § 2 zákona o 13. dôchodku, (B) dôchodok vyplácaný podľa osobitného predpisu, ktorý nie je uvedený v ustanovení § 2 písm. b) a c) zákona o 13. dôchodku, (C) dôchodok vyplácaný zo starobného dôchodkového sporenia, (D) vyrovnávací príplatok, (E) dávka vyplácaná z cudziny, ktorá je obdobná vyrovnávaciemu príplatku“ (ustanovenie § 3 ods. 3 zákona o 13. dôchodku).

„Na prepočet dôchodku podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) zákona o 13. dôchodku a dávky podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. e) zákona o 13. dôchodku, ktoré sa poberateľovi dôchodku vyplácajú v cudzej mene, sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný k 1. septembru kalendárneho roka, v ktorom je deň, ku ktorému sa suma 13. dôchodku určuje. Dôchodok a dávka prepočítané podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol“ (ustanovenie § 3 ods. 4 zákona o 13. dôchodku).

Z vyššie citovaného ustanovenia § 3 zákona o 13. dôchodku vyplýva, že maximálna suma 13. dôchodku bola zákonodarcom určená na sumu 300 eur a minimálna suma 13. dôchodku je zas garantovaná vo výške najmenej 50 eur. Do úhrnu dôchodkov sa budú započítavať aj dôchodky vyplácané z cudziny, výsluhové dôchodky, dôchodky vyplácané zo starobného dôchodkového sporenia, vyrovnávací príplatok a dávka vyplácaná z cudziny, ktorá je obdobná vyrovnávaciemu príplatku.

Ďalším ustanovením zákona o 13. dôchodku je ustanovenie § 4 („Príslušnosť orgánu verejnej správy“). Po novom je na výplatu 13. dôchodku príslušná Sociálna poisťovňa, príslušný útvar sociálneho zabezpečenia podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (ďalej len „úrad“) v závislosti od toho, kto vypláca dôchodok, ku ktorému sa 13. dôchodok poskytuje. V prípade, ak poberateľovi dôchodku vypláca dôchodok súčasne Sociálna poisťovňa aj úrad, 13. dôchodok sa poskytne k dôchodku, ktorý je najvyšší. Ak je suma dôchodkov rovnaká, 13. dôchodok poskytne Sociálna poisťovňa.

Ustanovenia § 5 až § 10 zákona o 13 dôchodku nesú označenie „Spoločné ustanovenia“. Podľa ustanovenia § 5 zákona o 13. dôchodku platí, že 13. dôchodok sa nezlučuje s dôchodkom, s ktorým sa vypláca, a to vzhľadom na charakter 13. dôchodku, nepodliehajúci exekučnému konaniu. Z ustanovenia § 6 zákona o 13 dôchodku zasa vyplýva, že v prípade súbehu dvoch alebo viacerých dôchodkov sa bude vyplácať len jeden 13. dôchodok. 13. dôchodok bude vyplatený v deň splatnosti dôchodku v novembri príslušného kalendárneho roka poberateľom dôchodkov, uvedených v ustanovení § 2 zákona o 13. dôchodku. Z ustanovenia § 7 zákona o 13. dôchodku vyplýva, že na konanie o 13. dôchodku sa budú vzťahovať ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce konanie v dávkových veciach sociálneho poistenia a ustanovenia zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v závislosti od toho, či 13. dôchodok vypláca Sociálna poisťovňa alebo úrad. O priznaní 13. dôchodku sa po novom nebude vyhotovovať písomné rozhodnutie, pričom na uvedené by sa mal primerane vzťahovať Správny poriadok

Problematiku neprávom vyplatených 13. dôchodkov upravuje ustanovenie § 8 zákona o 13. dôchodku:

„13. dôchodok sa zvýši alebo zníži a vyplatí sa vo vyššej sume alebo v nižšej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na 13. dôchodok“ (ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o 13. dôchodku).

„Ak sa 13. dôchodok vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume ako patril, poberateľ dôchodku je dôchodca povinný vrátiť 13. dôchodok vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume ako patril. Nárok na vrátenie 13. dôchodku vyplateného neprávom alebo vo vyššej sume ako patril zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď Sociálna poisťovňa alebo úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa jeho neoprávnenej výplaty“ (ustanovenie § 8 ods. 2 zákona o 13. dôchodku).

„Sociálna poisťovňa alebo úrad zúčtuje 13. dôchodok vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume ako patril s vyplácaným dôchodkom podľa ustanovenia § 2 zákona o 13. dôchodku; takto znížená suma dôchodku podľa ustanovenia § 2 zákona o 13. dôchodku nesmie byť v úhrne s inými dávkami vyplácanými podľa osobitných predpisov nižšia ako suma, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia“ (ustanovenie § 8 ods. 3 zákona o 13. dôchodku).

Z ustanovenia § 9 zákona o 13. dôchodku zase vyplýva, že pri dôchodkoch vyplácaných z cudziny a dávky vyplácanej z cudziny bude poberateľ týchto dôchodkov oznamovať mesačnú sumu naposledy vyplateného dôchodku a dávky najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka príslušnému orgánu spôsobom ním určeným. Ustanovenie § 10 zákona o 13. dôchodku zas zakotvuje zabezpečenie financovania 13. dôchodku z prostriedkov kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Na záver prináša zákon o 13. dôchodku ustanovenie § 11 („Prechodné ustanovenia“):

„Nárok na 13. dôchodok v roku 2020 má poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2020 nárok na výplatu dôchodku podľa ustanovenia § 2 zákona o 13. dôchodku (ustanovenie § 11 ods. 1 zákona o 13. dôchodku).

„13. dôchodok, na ktorý vznikne nárok podľa ustanovenia § 11 ods. 1 zákona o 13. dôchodku, sa vyplatí poberateľovi dôchodku v deň splatnosti dôchodku podľa ustanovenia § 2 zákona o 13. dôchodku v decembri 2020“ (ustanovenie § 11 ods. 2 zákona o 13. dôchodku).

„Poberateľ dôchodku je povinný do 15. novembra 2020 oznámiť príslušnému orgánu verejnej správy spôsobom ním určeným mesačnú sumu naposledy vyplateného dôchodku podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) zákona o 13. dôchodku a dávky podľa § 3 ods. 3 písm. e) zákona o 13. dôchodku“ (ustanovenie § 11 ods. 3 zákona o 13. dôchodku).

„Na prepočet dôchodku podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) zákona o 13. dôchodku a dávky podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. e) zákona o 13. dôchodku, ktoré sa poberateľovi dôchodku podľa ustanovenia § 11ods. 3 zákona o 13. dôchodku vyplácajú v cudzej mene, sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný k 1. októbru 2020. Dôchodok a dávka prepočítané podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol“ (ustanovenie § 11 ods. 4 zákona o 13. dôchodku).

Zákon o 13. dôchodku prináša aj zmeny a doplnenia viacerých zákonov.

Exekučný poriadok sa mení v tom zmysle, že zavedením 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky, ktorým zároveň dochádza k zrušeniu 13. dôchodku ako dávky sociálneho poistenia (dôchodkovej dávky) sa dotknuté ustanovenia Exekučného poriadku stanú nadbytočné. Vzhľadom k povahe 13. dôchodku (nepôjde o príjem, ktorý nahrádza odmenu za prácu) je automaticky vylúčený z príjmov, ktoré môžu byť predmetom zrážok pri výkone exekúcie. Rovnako ako v Exekučnom poriadku a z rovnakých dôvodov sa nadbytočná právna úprava ruší napríklad aj v zákone o súdnych pohľadávkach, zákone o dani z príjmov, či v Daňovom poriadku.

Zaujímavou je aj zmena zákona o sociálnom poistení, v ktorom dochádza prijatím zákona o 13. dôchodku k zrušeniu poskytovania 13. dôchodku ako dávky sociálneho poistenia, nakoľko sa 13. dôchodok po novom považuje za štátnu sociálnu dávku.

Zákon o 13. dôchodku sa okrem iného dotkol aj zákona o starobnom dôchodkovom sporení, v ktorom z dôvodu vypustenia 13. dôchodku ako dôchodkovej dávky poskytovanej zo sociálneho poistenia už nie je ďalej potrebné upravovať vzťah tejto dávky k súčtu súm dôchodkových dávok, ktoré sú podmienkou na priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou dočasného dôchodku alebo programovým výberom zo starobného dôchodkového sporenia.

Zákon o 13. dôchodku prináša aj viacero legislatívno-technických zmien ďalších právnych predpisov, ako napríklad zákona o peňažných príspevkoch, zákona o životnom minime a pod. Všetky zmeny a doplnenia, ktoré zákon o 13. dôchodku prináša sú dostupné prostredníctvom jeho plného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Účinnosť zákona o 13. dôchodku je delená. Zákon o 13. dôchodku nadobúda účinnosť (A) dňa 31. októbra 2020 v rozsahu všetkých svojich ustanovení okrem ustanovení podľa bodov (B) a (C) tejto vety, (B) dňa 01. januára 2021 v rozsahu zmeny ustanovenia § 226 ods. 1 písm. p) šiesteho bodu zákona o sociálnom poistení a (C) dňa 01. januára 2023 v rozsahu zmeny ustanovenia § 226 ods. 1 písm. q) šiesteho bodu zákona o sociálnom poistení.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....