Iné

Zákon o audiovízii

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2015

Nový zákon o audiovízii prinesie oproti súčasnému zákonu viaceré zmeny. Zmení napríklad postavenie a pôsobnosť Slovenského filmového ústavu, zavedie nové podmienky v oblasti evidencie audiovizuálnych diel a zmení základ pre výpočet príspevku do audiovizuálneho fondu. Novou povinnosťou bude napríklad aj povinnosť distributérov počítačových hier, filmov a hudobných diel označovať ich vekovú vhodnosť.

Zákon o audiovízii (ďalej len „zákon o audiovízii“ alebo „nový zákon“) bol v Národnej rade SR schválený dňa 3. februára 2015 a bude účinný dňom 1. júla 2015. Dôvodom prijatia nového zákona bola potreba vyplývajúca z aplikačnej praxe, pričom nový zákon vychádza zo súčasného zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „audiovizuálny zákon“). Oproti súčasnej právnej úprave dôjde k viacerým zmenám, s najdôležitejšími Vás oboznámime v nasledujúcom texte.

Nový zákon zmení subjekty evidencie audiovizuálnych diel. Podľa súčasnej právnej úpravy vedie zoznam slovenských audiovizuálnych diel, zoznam slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov, zoznam slovenských multimediálnych diel, zoznam osôb pôsobiacich v audiovízii a register nezávislých producentov Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Po novom bude ministerstvo viesť iba zoznam slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov, jeho vedenie je po novom upravené v zákone č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti. Zoznam slovenských audiovizuálnych diel a zoznam osôb pôsobiacich v audiovízii bude viesť Slovenský filmový ústavZoznam nezávislých producentov, ktorý je v súčasnej dobe súčasťou zoznamu osôb pôsobiacich v audiovízii, bude po novom vedený v samostatnej evidencii, ktorú bude viesť Audiovizuálny fond.

Mení sa aj definícia nezávislého producenta v audiovízii. Nová definícia je zakotvená v ust. § 8 nového zákona. Podľa uvedeného ustanovenia bude nezávislý producent, výrobca audiovizuálneho diela, zapísaný v zozname nezávislých producentov, ktorý (1) nie je vysielateľom, (2) nie je s vysielateľom personálne prepojený ani majetkovo prepojený a (3) minutáž audiovizuálnych diel ním vyrobených pôvodne pre televízne vysielanie jedného televízneho vysielateľa nepredstavuje viac ako 90% celkovej minutáže audiovizuálnych diel vrátane ním vyrobených kinematografických diel.

Nezávislým producentom bude po novom aj výrobca audiovizuálneho diela, ktorý nie je personálne prepojený ani majetkovo prepojený s vysielateľom a je považovaný za nezávislého producenta v členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii. Po novom bude môcť nezávislý producent používať označenie „nezávislý producent“ aj v cudzom jazyku. Uvedené označenie bude musieť používať tak ako v súčasnej právnej úprave len spolu so svojím obchodným menom.

Systém označovania, určovania a zverejňovania vekovej vhodnosti a obmedzenie prístupu k audiovizuálnemu dielu, zvukovému záznamu umeleckého výkonu a multimediálnemu dielu upravuje tretia časť nového zákona o audiovízii. Právna úprava zakotvená v novom zákone vychádza zo súčasnej právnej úpravy, menia sa však povinné subjekty.

Výrobcovia slovenského audiovizuálneho diela, slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu a slovenského multimediálneho diela už nebudú určovať ich vekovú vhodnosť. Po novom bude určovať a zverejňovať vekovú vhodnosť audiovizuálneho diela, zvukového záznamu umeleckého výkonu a multimediálneho diela ich distributér.

Distributér bude po novom povinný označovať vekovú vhodnosť distribuovaného audiovizuálneho diela na (1) viditeľnom mieste na obale nosiča audiovizuálneho diela, (2) viditeľnom mieste nosiča audiovizuálneho diela, okrem nosiča audiovizuálneho diela používaného len pri audiovizuálnom predstavení a (3) distribučnom liste audiovizuálneho diela.

Vekovú vhodnosť distribuovaného zvukového záznamu umeleckého výkonu bude označovať na (1) obale nosiča zvukového záznamu umeleckého výkonu a (2) na nosiči zvukového záznamu umeleckého výkonu.

Pri multimediálnom diele bude distributér označovať vekovú vhodnosť na (1) viditeľnom mieste na obale nosiča multimediálneho diela, (2) viditeľnom mieste nosiča multimediálneho diela a (3) distribučnom liste multimediálneho diela. Povinnosť zverejňovať vekovú vhodnosť zostane zachovaná prevádzkovateľom audiovizuálneho technického zariadenia, prevádzkovateľom mediatéky a prevádzkovateľom počítačovej herne.

Šiesta časť nového zákona zakotvuje postavenie, poslanie, činnosť, orgány a organizáciu Slovenského filmového ústavu. Oproti súčasnej právnej úprave bude kreovaný nový orgán Slovenského filmového ústavu, a to Komisia pre audiovizuálne dedičstvo. Ďalšími orgánmi Slovenského filmového ústavu zostávajú generálny riaditeľ a rada.

Nová právna úprava na rozdiel od súčasnej právnej úpravy demonštratívne vymenúva povinnosti generálneho riaditeľa, ako napríklad (1) povinnosť predkladať rade na schválenie návrhy dlhodobých plánov a koncepcií rozvoja Slovenského filmového ústavu, (2) povinnosť predkladať rade na schválenie návrhy na podnikateľské zámery podľa ust. § 32 ods. 3 vrátane návrhov týkajúcich sa ich zmien alebo ukončenia, alebo (3) povinnosť predkladať komisii pre audiovizuálne dedičstvo návrh metodických usmernení pre katalogizáciu, ochranu, obnovu a sprístupňovanie fondu audiovizuálneho dedičstva a návrh metodických usmernení pre výkon depozitnej činnosti.

Zákon o audiovízii mení zloženie rady. V súčasnosti má rada piatich členov, pričom štyroch členov vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), a to z odborníkov v oblasti audiovízie alebo kinematografie a s prihliadnutím na reprezentatívne zloženie rady a jedného člena volia zamestnanci Slovenského filmového ústavu z odborných zamestnancov Slovenského filmového ústavu.

Po novom všetkých členov rady vymenúva minister tak, aby boli zastúpení (1) dvaja štátni zamestnanci ministerstva, (2) jeden odborník za oblasť propagácie a prezentácie audiovízie, (3) jeden odborník za oblasť ochrany a obnovy a sprístupňovania kultúrneho dedičstva a (4) jeden odborník za oblasť vedeckej a výskumnej činnosti. Člena rady podľa bodu 1 predchádzajúcej vety bude minister vymenúvať bez návrhu.

Ostatných členov rady vymenúva minister na návrh (1) vecne príslušnej sekcie ministerstva, (2) Slovenského filmového ústavu, alebo (3) profesijnej, vzdelávacej, vedeckej alebo výskumnej organizácie pôsobiacej v oblasti audiovízie. Funkčné obdobie členov rady sa predĺži zo súčasných troch rokov na štyri roky. Minister bude môcť po novom odvolať člena rady, ktorý je štátnym zamestnancom ministerstva, aj bez uvedenia dôvodu. Iného člena rady bude môcť odvolať len ak nevykonáva svoju funkciu aspoň tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.

Nový zákon tiež explicitne upravuje dôvody na odvolanie generálneho riaditeľa. Po novom môže rada odvolať generálneho riaditeľa, ak (1) počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov svojím uznesením najmenej dvakrát konštatuje, že Slovenský filmový ústav si neplní poslanie a činnosti ustanovené týmto zákonom, (2) príslušný orgán zistí závažné porušenie osobitných predpisov Slovenským filmovým ústavom, (3) generálny riaditeľ porušil niektorú z povinností vyplývajúcich mu z tohto zákona, alebo (4) generálny riaditeľ nevykonáva svoju funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace. Súčasná právna úprava zakotvuje v ust. § 27 ods. 8 ako dôvody odvolania generálneho riaditeľa radou nasledovné dôvody: (1) Slovenský filmový ústav koná v rozpore s jeho úlohami podľa ust. § 23, alebo (2) príslušný orgán zistí závažné porušenie osobitných predpisov napríklad zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Slovenským filmovým ústavom.

Novým orgánom Slovenského filmového ústavu sa stane Komisia pre audiovizuálne dedičstvo (ďalej len „komisia“). Jej kompetenciou bude ochrana audiovizuálneho dedičstva. Komisia bude najmä (1) schvaľovať metodické usmernenia pre katalogizáciu, ochranu, obnovu a sprístupňovanie fondu audiovizuálneho dedičstva, (2) schvaľovať metodické usmernenia pre výkon depozitnej povinnosti, (3) určovať kritériá audiovizuálnej hodnoty, (4) rozhodovať o audiovizuálnej hodnote slovenských audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov, (5) určovať sprievodné dokumenty pre jednotlivé druhy audiovizuálií, ktoré tvoria fond audiovizuálneho dedičstva, (6) schvaľovať rokovací poriadok komisie pre audiovizuálne dedičstvo a (7) voliť zo svojich členov predsedu komisie pre audiovizuálne dedičstvo na funkčné obdobie dvoch rokov.

Komisia bude mať päť členov. Jedným z členov bude riaditeľ Národného filmového archívu, ďalších štyroch členov bude vymenúvať a odvolávať minister tak, aby v komisii boli zastúpení (1) jeden zástupca Rozhlasu a televízie Slovenska, (2) jeden zástupca nezávislých producentov a (3) dvaja odborníci za oblasť ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva. Funkčné obdobie člena komisie vymenovaného ministrom bude štvorročné, pričom ho bude možné vymenovať aj opätovne. Funkčné obdobie člena komisie, ktorý je riaditeľom Národného filmového archívu sa skončí zánikom jeho funkcie riaditeľa Národného filmového archívu. Výkon funkcie člena komisie vymenovaného ministrom sa skončí (1) uplynutím funkčného obdobia člena komisie, (2) vzdaním sa funkcie člena komisie, (3) odvolaním člena komisie z funkcie, (4) právoplatným odsúdením člena komisie za úmyselný trestný čin, (5) právoplatným pozbavením spôsobilosti na právne úkony člena komisie, alebo ak jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená, alebo (6) smrťou člena komisie alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

Minister bude môcť odvolať člena komisie, ak nevykonáva svoju funkciu aspoň tri po sebe nasledujúce mesiace.

Z orgánov dohľadu bude vzhľadom ku zmene evidencie audiovizuálnych diel vypustená obec. Po novom zostávajú orgánmi dohľadu ministerstvo, Slovenský filmový ústav a Slovenská obchodná inšpekcia.

Zákon o audiovízii zruší čl. I zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov.

V súvislosti s prijatím nového zákona bude novelizovaný aj zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti.

Novela zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde prinesie zmeny v oblasti príspevkov. Zmení sa spôsob výpočtu príspevku prevádzkovateľa audiovizuálneho technického zariadenia zo súčasných 0,03 Eura za každú predanú vstupenku na nových 1 % z každej predanej vstupenky na audiovizuálne predstavenie za posledný kalendárny rok.

Súčasne bude novým ust. § 28a zavedený nový príspevok, a to príspevok poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. Platiť uvedený príspevok bude povinný poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa ust. § 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retranmisii. Základom pre jeho výpočet budú celkové príjmy poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie za poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie za posledný kalendárny rok. Príspevok sa bude platiť vo výške 0,5 % z uvedeného základu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....