Iné

Zákon o elektronických komunikáciách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2011

Revízia právnych predpisov regulačného rámca elektronických komunikácií Európskej únie vyústila do prijatia nových smerníc. Smernice upravujú reguláciu elektronických telekomunikácií za účelom skvalitnenia a zlacnenia elektronickej komunikácie, zvýšenia jej bezpečnosti, ako aj posilnenia práv užívateľov. Z dôvodu rozsahu potrebných zmien sa transpozícia predmetných smerníc do slovenského právneho poriadku uskutočnila prijatím nového zákona o elektronických komunikáciách.

Zákon o elektronických komunikáciách bol schválený v Národnej rade Slovenskej republiky dňa 14. septembra 2011, účinnosť nadobudne dňa 1. novembra 2011, okrem ustanovení § 42 a § 44, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 1. januára 2012. Predmetný zákon transponuje do slovenského právneho poriadku (1) smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a (2) smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení a 2002/20/ES o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby. Prijatie uvedených smerníc predstavuje hlavný krok k dosiahnutiu jednotného európskeho informačného priestoru a dostupnej elektronickej komunikácie.

Zákon posilňuje niektoré kompetencie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Telekomunikačný úrad“). V zmysle ustanovenia § 34 ods. 3 písm. b) zákona bude môcť Telekomunikačný úrad odobrať pridelenú frekvenciu, pokiaľ držiteľ individuálneho povolenia na používanie frekvencií nepoužíval frekvenciu viac ako 6 mesiacov. Ak sa uvedený stav preukáže opakovane v troch po sebe nasledujúcich kontrolách, medzi ktorými je časový odstup minimálne 2 týždne, Telekomunikačný úrad bude oprávnený individuálne povolenie na používanie frekvencií zrušiť.

Zákon o elektronických komunikáciách prinesie tiež spresnenie úpravy cenovej regulácie elektronických komunikácií. Telekomunikačný úrad bude môcť regulovať ceny (1) prístupu, (2) na trhu koncových užívateľov, (3) univerzálnej služby a (4) pri prenositeľnosti čísla. V zmysle ustanovenia § 12 ods. 3 bude Telekomunikačný úrad oprávnený regulovať ceny spôsobom (1) určenia maximálnych alebo minimálnych cien, (2) usmerňovania vývoja cien určením podmienok, ktorými sú (a) maximálny rozsah možného zvýšenia cien v určitom období, (b) maximálny podiel, o ktorý možno zvýšiť cenu na základe zvýšenia ceny vstupov, alebo (c) zákaz zvyšovania cien na príslušnom relevantnom trhu v oblasti elektronických komunikácií (ďalej len „relevantný trh“) najviac počas 12 mesiacov a (3) záväzný postup pri tvorbe ceny alebo pri jej kalkulácii. Uvedené spôsoby regulácie bude možné účelne kombinovať. Novým inštitútom je aj oprávnenie Telekomunikačného úradu porovnávať ceny na porovnateľných trhoch tzv. benchmarking. Transparentnosť činnosti Telekomunikačného úradu sa posilní povinnosťou zverejniť rozpočet v lehote najneskôr do 60 dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Súčasne nový zákon o elektronických komunikáciách ustanovením § 6 ods. 6 spresňuje rozsah povinne zverejňovaných údajov.

Zákon o elektronických komunikáciách vymedzuje vzťah Telekomunikačnému úradu k Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Body of European Regulators for Electronic Communications – BEREC), ktorý bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1211/2009. V procese konzultácií pred vydaním opatrenia, ktoré bude mať vplyv na relevantný trh, bude mať okrem regulačných orgánov členských štátov EU a Európskej komisie po novom právo predložiť pripomienky aj BEREC. Bude mať tiež právo na poskytnutie informácií Telekomunikačným úradom, ktoré potrebuje k svojej činnosti. Pri riešení cezhraničných sporov bude Telekomunikačný úrad oprávnený požiadať BEREC o stanovisko k vyriešeniu sporu, pričom sám nebude vo veci riešenia sporu konať až do vydania stanoviska BEREC-om.

Práva koncových užívateľov elektronických telekomunikačných služieb sa novým zákonom posilnia. Jedným z aspektov posilnenia ich práv je rozšírenie rozsahu povinne zverejňovaných informácií užívateľom. Jedná sa najmä o informácie o cene a druhu služby ešte pred kúpou služby, o právach používania osobných údajov vo verejných telefónnych zoznamoch alebo o opatreniach pre užívateľov so zdravotným postihnutím. Rozsah povinných informácií upravuje ustanovenie § 42, ktoré tiež upravuje, že informácie musia byť transparentné, porovnateľné, primerané a aktuálne a musia byť uverejnené v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.

Novou povinnosťou poskytovateľa bude aj predchádzajúci súhlas užívateľa, ak bude chcieť ukladať údaje alebo získať prístup k osobným údajom uloženým v zariadení užívateľa. Jedná sa napr. o používanie tzv. cookies. Ak bude narušená ochrana osobných údajov, poskytovateľ bude povinný podľa ustanovenia § 56 ods. 5 bezodkladne informovať o narušení ochrany osobných údajov Telekomunikačný úrad a užívateľa. Po novom sa zlepší aj dostupnosť tiesňových liniek vrátane telefónneho čísla 112 pre zdravotne postihnutých, napr. poskytnutím špeciálnych zariadení.

Zmluva o poskytovaní verejných služieb bude mať podľa ustanovenia § 44 povinnú písomnú formu, s výnimkou predplatených služieb. Jedná sa o zmenu oproti súčasnej právnej úprave, ktorá povinnú písomnú formu nevyžaduje. Dĺžka doby viazanosti užívania verejnej telekomunikačnej služby pri prvom uzavretí zmluvy bude obmedzená maximálne na 24 mesiacov, súčasne však bude poskytovateľ povinný mať v ponuke aj službu s viazanosťou na 12 mesiacov. Kvalitu poskytovaných služieb bude môcť Telekomunikačný úrad ovplyvniť určením požiadavky na minimálnu kvalitu vo všeobecnom povolení na poskytovanie sietí alebo služieb, požiadavku vopred preskúma Európska komisia a BEREC. Pri prenesení telefónneho čísla k novému poskytovateľovi bude nový poskytovateľ povinný prenesené číslo aktivovať do 1 dňa.

Rozsah a dĺžku uchovávania prevádzkových, lokalizačných údajov a údajov komunikujúcich strán upravuje ustanovenie § 58 ods. 5. Uvedené údaje bude poskytovateľ povinný uchovávať 6 mesiacov, ak sa jedná o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu a 12 mesiacov, ak sa jedná o ostatné druhy komunikácie. Lehota začne plynúť odo dňa uskutočnenia komunikácie. Účelom uchovávania uvedených údajov je uchovanie údajov pre potreby orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných orgánov na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov súvisiacich s terorizmom, nedovoleným obchodovaním, organizovanou trestnou činnosťou, únikom a ohrozením utajovaných skutočností a s trestnými činmi spáchanými nebezpečným zoskupením. Na žiadosť uvedených orgánov bude poskytovateľ povinný poskytnúť im uchovávané údaje.

Zákon o elektronických komunikáciách ruší zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, ďalej vyhlášku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 501/2004 Z. z. o zriaďovaní a spravovaní osobitného účtu univerzálnej služby a o súvisiacich podrobnostiach, výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 1300 M-2005 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb, výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 07480/2010-SPT/z.1700M o poskytovaní dotácií na podporu prechodu na digitálne televízne vysielanie v Slovenskej republike, a opatrenia Telekomunikačného úradu č. O 1/2004, č. O 2/2004, č. O 3/2004, č. O 5/2004, č. O 6/2004, č. O-10/2006, č. O-11/2006, č. O-14/2007, č. O-17/2008, č. O-19/2009.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....