Podnikatelia

Zákon o európskom družstve účinný od 1. apríla 2007

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2007

Ako zákon č. 91/2007 Z. z. vyšiel v Zbierke zákonov dlho očakávaný zákon o európskom družstve. Do slovenskej legislatívy sa tak inkorporovalo Nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách európskeho družstva (societas cooperativa europaea – SCE).Ako zákon č. 91/2007 Z. z. vyšiel v Zbierke zákonov dlho očakávaný zákon o európskom družstve. Do slovenskej legislatívy sa tak inkorporovalo Nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách európskeho družstva (societas cooperativa europaea – SCE). Táto právna úprava bude mať doplňujúci charakter, keďže primárna úprava vyplýva predovšetkým z priamej právnej sily nariadenia. Zákon je účinný odo dňa 1. apríla 2007.

Mnohé členské štáty EÚ svoju vnútroštátnu úpravu družstva formulujú prevažne tak, že družstvo, na rozdiel od úpravy platnej v SR, považujú za formu obchodnej spoločnosti, rovnocennú s ostatnými obchodnými spoločnosťami, ako je napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným či akciová spoločnosť. Charakterom má právna úprava družstva blízko k právnej úprave akciovej spoločnosti. V prípade družstva však zákonodarca predpokladá, že družstvo je založené primárne za účelom napĺňania sociálnych a hospodárskych záujmov svojich podielnikov. Európske družstvo predstavuje najmladšiu európsku nadnárodnú formu podnikania, respektíve právnu formu umožňujúcu výkon činnosti naprieč celým európskym hospodárskym priestorom. Ide teda o nadnárodnú obdobu národnej právnej formy družstva, ktorá sa zapisuje do obchodného registra v členskom štáte svojho pôvodu.

Novoprijatý zákon upravuje otázky týkajúce sa postavenia európskeho družstva, ak ide o družstvo, ktoré má sídlo na území SR a otázky súvisiace so založením, riadením a kontrolou európskeho družstva, ktoré nie sú upravené vo vyššie spomenutom nariadení. Platiť pritom bude, že na postavenie a právne vzťahy týkajúce sa európskeho družstva, ktoré nie sú upravené vo vyššie uvedenom nariadení, sa budú primerane aplikovať ustanovenia o družstve podľa osobitných zákonov, najmä Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri.

Európske družstvo je zo zákona právnickou osobou, ktorá sa zapisuje do obchodného registra. Rovnako, ako upravuje nariadenie, aj nová slovenská právna úprava umožňuje pri založení družstva zvoliť systém orgánov družstva: dualistický systém, v ktorom sú orgánmi družstva predstavenstvo a kontrolná komisia a monistický systém, v ktorom je súčasne orgánom riadenia i orgánom kontroly správna rada. Štatutárnym orgánom je v európskom družstve generálny riaditeľ.

Súčasťou právnej úpravy európskeho družstva je i vysporiadanie sa s otázkou účasti zamestnancov v družstve, keďže zo zákona majú zamestnanci európskeho družstva so sídlom na území SR, zamestnanci jeho dcérskych spoločností a jeho organizačných zložiek za podmienok týmto zákonom ustanovených právo účasti v družstve. Podrobnosti o novej právnej úprave a postavení zamestnancov v európskom družstve Vám už onedlho prinesieme v novom vydaní ULC Čarnogurský Pro Bono Špeciál.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....