Iné

Zákon o Európskom hlavnom meste kultúry

  • Vydanie: ULC PRO BONO 05/2023

Slovensko bude už po druhý krát hostiť titul Európske hlavné mesto kultúry. Kým v roku 2013 sa týmto titulom pýšili Košice, v roku 2026 sa Európskym mestom kultúry stane Trenčín.

Dňa 16. mája 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon o Európskom hlavnom meste kultúry (ďalej len „zákon o EHMK“) a o zmene zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“). 

  • Dôvody prijatia novely

Výber mesta, ktorému sa titul Európske hlavné mesto kultúry udelí, je založený na dvojfázovom výberovom konaní, do ktorého sa kandidátske mesto prihlasuje so žiadosťou a tzv. bidbookom, teda plánom programových aktivít a projektov tvoreným subjektmi pôsobiacimi v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu, ktoré v prípade úspešnej kandidatúry budú v danom meste realizované. Požiadavky na obsah žiadosti, ako aj kritériá hodnotenia žiadosti sú špecifikované v Rozhodnutí č. 445/2014/EÚ v znení Rozhodnutia (EÚ) 2017/1545 a Rozhodnutia (EÚ) 2020/2229 na roky 2020 až 2033 a ďalších dokumentoch Európskej komisie. Z výberového konania na základe odporúčania nezávislej hodnotiacej komisie a po vymenovaní riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, vzíde víťazné mesto.

V roku 2013 hostilo titul Európske hlavné mesto kultúry mesto Košice. V roku 2026 bude jeho hostiteľom mesto Trenčín. Skúsenosti minulých období ukázali, že pre úspešnú realizáciu projektu je nevyhnutné pripraviť adekvátny právny rámec, ktorý by umožňoval efektívne napĺňanie programových aktivít v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a požiadavkami vyplývajúcimi z podmienok stanovených Európskou komisiou.

Zákon o EHMK na úvod zakotvuje úpravu úvodných ustanovení (ustanovenie § 1 zákona o EHMK) a vykonávateľa (ustanovenie § 2 zákona o EHMK).

„Tento zákon o EHMK upravuje (A) osobu, ktorá v Slovenskej republike zabezpečuje realizáciu projektu Európskeho hlavného mesta kultúry (ďalej len „vykonávateľ“), (B) niektoré právne vzťahy pri realizácii projektu Európskeho hlavného mesta kultúry, (C) financovanie projektu Európskeho hlavného mesta kultúry“ (ustanovenie § 1 zákona o EHMK).

„Vykonávateľom podľa ustanovenia § 1 písm. a) zákona o EHMK môže byť (A) mesto, ktoré je držiteľom titulu Európske hlavné mesto kultúry alebo (B) právnická osoba zriadená alebo založená mestom podľa písmena a)“ (ustanovenie § 2 ods. 1 zákona o EHMK). „Zakladateľmi právnickej osoby podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) zákona o EHMK môžu byť spolu s  mestom podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) zákona o EHMK ďalšie orgány územnej samosprávy“ (ustanovenie § 2 ods. 2 zákona o EHMK).

„Členom kontrolného orgánu právnickej osoby podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) zákona o EHMK je zástupca každého ústredného orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy, ktorý poskytuje tejto právnickej osobe finančné prostriedky na realizáciu projektu Európskeho hlavného mesta kultúry“ (ustanovenie § 2 ods. 3 zákona o EHMK).

Zákon o EHMK sa ďalej venuje problematike (1) realizácie projektu Európskeho hlavného mesta kultúry (ustanovenie § 3 zákona o EHMK), (2) financovania projektu Európskeho hlavného mesta kultúry“ (ustanovenie § 4 zákona o EHMK), (3) príspevku zo štátneho rozpočtu (ustanovenie § 5 zákona o EHMK).

„Realizácia projektu Európskeho hlavného mesta kultúry predstavuje činnosti smerujúce k napĺňaniu kultúrneho a umeleckého obsahu obsiahnutého v žiadosti o udelenie titulu, ktorá bola vyhodnotená ako úspešná a na základe ktorej bol mestu udelený titul“ (ustanovenie § 3 ods. 1 zákona o EHMK).

„Vykonávateľ realizuje projekt Európskeho hlavného mesta kultúry sám alebo jeho realizáciu celkom alebo z časti zabezpečuje prostredníctvom tretej osoby (ďalej len „priamy realizátor“)“ (ustanovenie § 3 ods. 2 zákona o EHMK). „Priamym realizátorom môže byť najmä právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v žiadosti o udelenie titulu ako subjekt zapojený do tvorby a realizácie programu“ (ustanovenie § 3 ods. 3 zákona o EHMK).

„Projekt Európskeho hlavného mesta kultúry je financovaný (A) z príspevku zo štátneho rozpočtu podľa ustanovenia § 5 zákona o EHMK, (B) z príspevku z rozpočtu orgánov územnej samosprávy podľa ustanovenia § 6 zákona o EHMK, (C) z finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, (D) z darov fyzických osôb alebo právnických osôb, (E) z iných príjmov vykonávateľa“ (ustanovenie § 4 zákona o EHMK).

„Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) môže rozhodnúť o poskytnutí príspevku vykonávateľovi na projekt Európskeho hlavného mesta kultúry prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ (ustanovenie § 5 ods. 1 zákona o EHMK). „Podpora projektu Európskeho hlavného mesta kultúry sa poskytuje vykonávateľovi na základe zmluvy o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi ministerstvom a vykonávateľom“ (ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o EHMK).

„Zmluva podľa ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o EHMK obsahuje najmä (A) identifikačné údaje zmluvných strán, (B) bankové spojenie a číslo bankového účtu vykonávateľa, (C) výšku príspevku, (D) účel poskytnutia príspevku, ktorým je realizácia projektu Európskeho hlavného mesta kultúry, (E) podmienky použitia príspevku, (F) termín použitia príspevku, (G) termín zúčtovania príspevku, (H) termín vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo bankového účtu, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú, (I) spôsob kontroly použitia príspevku“ (ustanovenie § 5 ods. 3 zákona o EHMK).

„Vykonávateľ môže použiť finančné prostriedky poskytnuté podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o EHMK na vlastnú prevádzku a na programové a umelecké aktivity projektu Európskeho hlavného mesta kultúry. Percentuálny podiel finančných prostriedkov, ktoré môže vykonávateľ použiť na vlastnú prevádzku, určí zmluva podľa ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o EHMK“ (ustanovenie § 5 ods. 4 zákona o EHMK). „Finančné prostriedky podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o EHMK sa ich pripísaním na účet vykonávateľa považujú na účely podľa osobitného predpisu za vyčerpané na určený účel“ (ustanovenie § 5 ods. 5 zákona o EHMK).

„Vykonávateľ je oprávnený príspevok podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o EHMK alebo jeho časť poskytnúť na základe zmluvy priamemu realizátorovi. Priamy realizátor je pri použití príspevku povinný postupovať  podľa osobitného predpisu. Zmluva s priamym realizátorom musí obsahovať minimálne náležitosti podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona o EHMK“ (ustanovenie § 5 ods. 6 zákona o EHMK). „Príspevok podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o EHMK nemôže byť použitý na splácanie úverov a pôžičiek“ (ustanovenie § 5 ods. 7 zákona o EHMK).

Zákon o EHMK sa na záver venuje aj úprave príspevku orgánov územnej samosprávy (ustanovenie § 6 zákona o EHMK) a spoločných ustanovení (ustanovenie § 7 zákona o EHMK).

„Orgány územnej samosprávy môžu poskytnúť vykonávateľovi príspevok na projekt Európskeho hlavného mesta kultúry“ (ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o EHMK). „Na poskytnutie príspevku podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona o EHMK sa primerane použijú ustanovenia § 5 ods. 2 až 7 zákona o EHMK“ (ustanovenie § 6 ods. 2 zákona o EHMK).

„Týmto zákonom o EHMK nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci“ (ustanovenie § 7 ods. 1 zákona o EHMK). „Finančné prostriedky poskytnuté vykonávateľovi podľa tohto zákona o EHMK môže vykonávateľ používať len na účely podľa tohto zákona o EHMK“ (ustanovenie § 7 ods. 2 zákona o EHMK).

„Kontrolu hospodárenia s príspevkom podľa ustanovenia § 5 zákona o EHMK a kontrolu dodržania účelu príspevku, podmienok ustanovených týmto zákonom a podmienok dohodnutých v zmluve podľa ustanovenia § 5 ods. 6 zákona o EHMK vykonávajú príslušné orgány podľa osobitných predpisov. Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s príspevkom podľa ustanovenia § 5 zákona o EHMK ukladá a vymáha Úrad vládneho auditu“ (ustanovenie § 7 ods. 3 zákona o EHMK). „Na porušenie finančnej disciplíny vykonávateľom sa vzťahuje osobitný predpis“ (ustanovenie § 7 ods. 4 zákona o EHMK).

  • Účinnosť novely

Zákon o EHMK nadobúda účinnosť dňa 01. júla 2023.

Publikované dňa 20.06.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....