Podnikatelia

Zákon o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2006

Nová právna úprava vymedzená v zákone o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti.Začiatkom decembra 2005 prijala NR SR zákon č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti. Zákon nadobudol účinnosť 30. decembra 2005.

PREDMET NOVEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY

Predmetom zákona je ochrana niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a sankčné opatrenia proti zariadeniam, ktoré umožňujú neoprávnený prístup k týmto službám. Ochranu podľa zákona požívajú také z týchto služieb, ku ktorým je prístup podmienený individuálnym povolením poskytovateľa služieb, spravidla za úhradu. Podmieneným prístupom sa rozumie každé technické opatrenie alebo úprava, ktorými je prístup k chránenej službe v zrozumiteľnej podobe podmienený predplatným alebo iným súhlasom poskytovateľa služby.

Nepovoleným zariadením sa na účely zákona rozumie každé zariadenie alebo programové vybavenie navrhnuté alebo upravené tak, aby umožňovali prístup k chránenej službe v zrozumiteľnej podobe.

SANKCIE ZA PORUŠENIE PRÁVNEJ NORMY

Zákon zakazuje (1) vyrábať, dovážať, predávať, prenajímať, prechovávať alebo šíriť nepovolené zariadenia na účely dosiahnutia zisku, (2) vykonávať inštaláciu, údržbu alebo výmenu nepovolených zariadení na účely dosiahnutia zisku, ako i (3) akúkoľvek komerčnú komunikáciu na propagáciu nepovolených zariadení. Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa porušením tohto zákazu dopúšťa správneho deliktu, za ktorý jej hrozí sankcia v rozpätí od 100 000 Sk do 2 miliónov Sk. Pokutu môže Slovenská obchodná inšpekcia uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa o spáchaní správneho deliktu dozvedela, najneskôr však do štyroch rokov odo dňa, kedy bol spáchaný.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....